Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Podpora pro pracovníky z globalizačního fondu EU se v roce 2010 ztrojnásobila a přesáhla 83 milionů EUR

Brusel 22. srpna 2011 – Podle zprávy, kterou dnes přijala Evropská komise, získalo v loňském roce pomoc z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) téměř 23 700 pracovníků propuštěných z důvodu hospodářské krize a významných změn ve struktuře světového obchodu, což je oproti roku 2009 více než dvojnásobné množství. Částka 83,5 milionu EUR vyplacená z EFG devíti členským státům má pomoci státním orgánům, které poskytují podporu propuštěným pracovníkům při hledání nových pracovních příležitostí.

László Andor, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování, u příležitosti zveřejnění výroční zprávy prohlásil: „Od svého zřízení v roce 2007 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci jakožto nástroj solidarity EU poskytuje podporu těm, kteří přišli o zaměstnání. Fond hradí výdaje na odbornou přípravu a pomoc při hledání zaměstnání pro tisíce evropských pracovníků a i nadále bude hrát klíčovou úlohu v boji proti nezaměstnanosti.“ A dodal: „EFG odráží potřebu zaměřit se na problémy tohoto desetiletí a současně zůstat velmi aktivní v oblastech jako odborná příprava, inovace a evropská infrastruktura.“

Čtvrtá výroční zpráva o činnosti EFG uvádí, že v roce 2010 se částka příspěvků z EFG vyplacených členským státům ztrojnásobila. Evropský parlament a Rada Evropské unie jakožto rozpočtové orgány EU přijaly v roce 2010 celkem 31 rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, z nichž 13 se týkalo žádostí podaných v roce 2010 a 18 se vztahovalo k žádostem z druhé poloviny roku 2009. Toto výrazné zvýšení odráží nečekaný dopad celosvětové finanční a hospodářské krize, jež vedla k dramatickému nárůstu počtu žádostí v roce 2009. V porovnání s rokem 2009 bylo v roce 2010 schváleno třikrát tolik případů a spolufinancování z EFG určené členským státům vzrostlo o 60 %.

Příspěvky z EFG v celkové výši 83 554 141 EUR byly určeny 23 688 propuštěným pracovníkům v devíti členských státech (Dánsko, Německo, Irsko, Litva, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko). Tato podpora byla určena na spolufinancování aktivních opatření na trhu práce, která pro pracovníky navrhly a uskutečňovaly členské státy v období 24 měsíců od data podání žádosti. EFG spolufinancoval 65 % nákladů na opatření a zbývajících 35 % bylo poskytnuto z vnitrostátních zdrojů. Konkrétní opatření pro uchazeče o zaměstnání zahrnovala intenzivní a individualizovanou pomoc při hledání zaměstnání, různé druhy odborné přípravy, opatření v oblasti zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, časově omezené pobídky a příspěvky vyplácené po dobu trvání aktivních opatření a další typy podpory, jako např. podpora při zakládání podniku a programy veřejné zaměstnanosti.

Fond EFG, iniciativa, kterou navrhl předseda Komise Barroso s cílem pomoci lidem, kteří přijdou o práci v důsledku globalizace, byl zřízen Evropským parlamentem a Radou na konci roku 2006.

V rámci návrhu příštího víceletého finančního rámce na období po roce 2013 Komise doporučila, aby EU prostřednictvím EFG projevovala solidaritu s propuštěnými pracovníky a postiženými regiony i v budoucnosti.

Souvislosti

Komise obdržela v roce 2010 celkem 31 žádostí o pomoc z EFG, což je o jednu více než v roce 2009. Tyto žádosti předložilo 12 členských států a celková požadovaná výše podpory z EFG určená 31 995 propuštěným pracovníkům v 16 odvětvích činila 169 994 542 EUR. Tři členské státy podaly v roce 2010 žádost poprvé: Česká republika, Polsko a Slovinsko.

Od zahájení své činnosti v lednu 2007 obdržel EFG 78 žádostí v celkové výši přibližně 355 milionů EUR určených na pomoc téměř 76 000 pracovníkům. Žádosti o příspěvek z EFG jsou předkládány v rostoucím počtu odvětví a zvyšujícím se počtem členských států.

Výroční zpráva se rovněž zmiňuje o výsledcích, jichž bylo dosaženo díky čtyřem příspěvkům z EFG vyplaceným v předcházejících letech třem členským státům (Španělsku, Portugalsku a Německu), a o způsobu, jakým podpora z EFG pomohla propuštěným pracovníkům najít nové zaměstnání. Uvádí se, že na konci dvanáctiměsíčního období, během něhož byla podpora z EFG poskytována, nalezlo nové zaměstnání nebo začalo podnikat 629 pracovníků propuštěných zaměstnavateli v automobilovém a textilním průmyslu a v odvětví mobilních telefonů, což představuje 20 % z 3 146 pracovníků, kteří byli příjemci podpory. V přímém důsledku krize byly výsledky opětovného začlenění pracovníků do zaměstnání nepříznivě ovlivněny obtížemi, s nimiž se potýkaly místní a regionální trhy práce, pokud jde o pracovní příležitosti a volná místa.

Zmíněné tři členské státy uvedly řadu zajímavých skutečností, které naznačují, že osobní situace, sebedůvěra a zaměstnatelnost dotyčných pracovníků se díky pomoci a službám EFG viditelně zlepšily, a to i tehdy, pokud se jim nepodařilo rychle najít nové pracovní místo. EFG členským státům umožnil jednat v regionech postižených propouštěním účinněji, než by to bylo možné bez financování z EFG, a to jak pokud jde o počet osob, jimž je poskytnuta pomoc, tak o dobu trvání, druh a kvalitu podpory.

Fondy EU rovněž umožnily dotyčným zemím pružněji reagovat, zahrnout do svých opatření individualizované a inovativní aktivity a více se zaměřit na nejméně kvalifikované pracovníky. Pomoc spolufinancovaná z EFG tudíž představuje zvýšené investice do dovedností, což má prokazatelně pozitivní dopad na míru opětovného začlenění do zaměstnání v případě pracovníků, jimž byla poskytnuta podpora, a to rovněž ve střednědobém i dlouhodobém horizontu po skončení opatření EFG.

EFG byl mimoto považován za užitečný nástroj v době schodků veřejných rozpočtů a škrtů ve veřejném sektoru, kdy jsou vnitrostátní zdroje vzácné a členské státy se snaží překonat účinky světové krize. Tyto zprávy opět jasně dokazují, že EFG poskytuje propuštěným pracovníkům cennou pomoc a je projevem solidarity EU v době změn.

Další informace

Viz také zprávu MEMO/11/561

Zprávu o činnosti EFG lze nalézt na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6942&langId=en

Internetové stránky EFG: http://ec.europa.eu/egf

Video zpravodajství:

Evropa bojuje s krizí: oživení Evropského globalizačního fondu:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

Čelit globalizovanému světu – Evropský globalizační fond:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

Kontaktní osoby:

Cristina Arigho (+32 22985399)

Maria Javorova (+32 22998903)


Side Bar