Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

През 2010 г. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията трикратно увеличи финансовата помощ за съкратени работници, която надхвърли 83 млн. евро

Брюксел, 22 август 2011 г. — Според отчет, приет днес от Европейската комисия, през миналата година почти 23 700 работници, съкратени вследствие на икономическата криза и значими структурни промени в моделите на световната търговия, са получили помощ от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), като по този начин броят на подпомогнатите от фонда работници се е удвоил в сравнение с 2009 г. С предоставените на девет държави-членки 83,5 млн. евро от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се цели да се съдейства на националните органи в усилията им да помогнат на съкратените работници да намерят нова работа.

По повод публикуването на годишния отчет европейският комисар по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор заяви: „От създаването си през 2007 г. като инструмент за изразяване на солидарност на европейско равнище Европейският фонд за приспособяване към глобализацията оказва подкрепа на хора, останали без работа. Фондът предоставя обучение и помощ при търсене на работа на хиляди европейски работници и ще продължи да изпълнява ключова роля при борбата с безработицата и мерките за предотвратяването ѝ“. Той допълни: ЕФПГ отразява необходимостта да съсредоточим вниманието си върху предизвикателствата на нашето десетилетие, като продължим да инвестираме значителни ресурси в сфери като обучение, иновации и европейска инфраструктура“.

Четвъртият годишен отчет за дейностите на ЕФПГ показва трикратно увеличение през 2010 г. на изплатеното на държави-членки финансово участие от ЕФПГ. През 2010 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз в качеството си на бюджетен орган на ЕС взеха 31 решения за предоставяне на финансиране от ЕФПГ: 13 от тези решения бяха в отговор на заявления, подадени през 2010 г., а 18 се отнасяха до заявления от втората половина на 2009 г. Това рязко увеличение отразява внезапното въздействие от световната финансова и икономическа криза, довела до драстично нарастване на броя на заявленията през 2009 г. През 2010 г. бяха одобрени три пъти повече заявления в сравнение с 2009 г., а изплатеното на държавите-членки съфинансиране от ЕФПГ се увеличи с 60 процента.

Финансовото участие от ЕФПГ беше предназначено за 23 688 съкратени работници от девет държави-членки (Дания, Германия, Ирландия, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения и Испания) и е на обща стойност 83 554 141 евро. Помощта беше предоставена за съфинансиране на активни мерки в рамките на политиката на пазара на труда, предложени и организирани за работниците от държавите-членки през 24-месечен период след датата на подаване на заявлението. ЕФПГ съфинансира 65 процента от стойността на мерките, а останалите 35 процента бяха поети от национални източници. Конкретните мерки за съкратените работници включваха интензивна персонализирана помощ при търсене на работа, различни видове професионално обучение, мерки за повишаване на квалификацията и преквалификация, временни стимули и помощи за периода на провеждане на активните мерки и друга помощ, включително съдействие за създаване на собствен бизнес и публични схеми за заетост.

Първоначално предложен от председателя на ЕК Жозе Барозу като инициатива за подпомагането на хора, загубили работата си поради последиците от глобализацията, ЕФПГ беше създаден от Европейския парламент и Съвета в края на 2006 г.

Като част от предложението си за следващата многогодишна финансова рамка след 2013 г., Комисията включи възможността ЕС да продължи и занапред да изразява солидарността си със съкратените работници и засегнатите региони чрез ЕФПГ.

Контекст

През 2010 г. Комисията получи общо 31 заявления за помощ от ЕФПГ, с едно повече от получените през 2009 г. Заявленията бяха подадени от 12 държави-членки, а поисканото участие от ЕФПГ беше на стойност 169 994 542 евро в помощ на 31 995 съкратени работници от 16 отрасъла. Три държави-членки подадоха заявления за първи път през 2010 г.: Чешката република, Полша и Словения.

Откакто ЕФПГ започна работа през януари 2007 г., по фонда са получени 78 заявления на стойност 355 млн. евро и са подпомогнати близо 76 000 работници. Все по-голям брой отрасли и държави-членки подават заявления до ЕФПГ.

В годишния отчет са описани също резултатите от предоставеното през предишни години участие на ЕФПГ на три държави-членки (Испания, Португалия и Германия), както и по какъв начин фондът е помогнал на съкратените работници да намерят нова работа. Според отчета, до края на 12-месечния период, през който се предоставя помощ от ЕФПГ, 629 съкратени работници от автомобилостроенето, текстилната промишленост и производството на мобилни телефони са намерили нова работа или са станали самостоятелно заети лица (20 процента от получилите помощ 3146 работници). Като пряка последица от кризата професионалната реинтеграция на работниците беше възпрепятствана от трудностите, които срещаха местните и регионалните пазари на труда да предложат възможности за работа и свободни работни места.

Държавите-членки съобщават редица интересни факти, сочещи, че личната перспектива, увереността в собствените сили и пригодността за заетост на работниците осезаемо са се подобрили благодарение на помощта и услугите, предоставени от ЕФПГ, въпреки че работниците невинаги са намерили бързо нова работа. В засегнатите от съкращения региони ЕФПГ даде възможност на държавите-членки да действат по-ефективно, отколкото би било възможно без финансирането от фонда, що се отнася до броя на подпомогнатите хора, продължителността, вида и качеството на предоставяната подкрепа.

Предоставените от ЕС средства също така дадоха възможност на държавите-членки да реагират по-гъвкаво и да включат в своите пакети от мерки персонализирани и иновативни действия, както и да отделят повече внимание на най-слабо квалифицираните лица. Затова съфинансираната от ЕФПГ помощ представлява по-голяма инвестиция в умения — подход, вече доказал своя положителен ефект върху броя на подпомогнатите и успешно наети работници както в средносрочен, така и дългосрочен план след приключването на мерките по ЕФПГ.

Освен това ЕФПГ беше оценен като полезен инструмент в момент, белязан от бюджетен дефицит и съкращаване на публичните разходи, когато националните ресурси не достигат, а държавите-членки се опитват да се възстановят от световната криза. От отчетите още веднъж става ясно, че ЕФПГ предоставя ценна помощ на съкратените работници и изразява солидарност на европейско равнище за посрещане на промените.

За допълнителна информация

Вж. още MEMO/11/561

Отчетът за дейността на ЕФПГ през 2010 г. може да бъде намерен на адрес:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6942&langId=en

Уебсайт на ЕПФГ: http://ec.europa.eu/egf

Информационни видеоматериали:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised Европа в борба с кризата: Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се активизира

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund (Пред предизвикателството на един глобализиран свят: Европейският фонд за приспособяване към глобализацията):

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

За контакти:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar