Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/96

Bryssel den 27 januari 2011

Kommissionen lanserar ett ambitiöst program för att fördjupa den inre marknaden för tjänster

Medan tjänster för närvarande utgör två tredjedelar av EU:s BNP och sysselsättning står de bara för cirka en femtedel av den totala handeln inom EU. Idag är det endast cirka 8 % av de europeiska små och medelstora företagen som gör affärer i andra medlemsstater. Denna bristande dynamik minskar inte bara konsumenternas valmöjligheter utan den hindrar också små och nyskapande företag från att växa, utveckla sin verksamhet och bli mer konkurrenskraftiga. För att frigöra denna potential hos den inre marknaden för tjänster till 2012 har Europeiska kommissionen idag antagit ett antal riktade åtgärder för att ta itu med återstående problem. Tjänstedirektivet syftar till att avlägsna onödiga och betungande hinder för handeln med tjänster i den inre marknaden. Ett år efter tidsgränsen för genomförande har kommissionen och medlemsstaterna färdigställt en utvärdering över hur direktivet har genomförts i praktiken. Resultaten av denna ömsesidiga utvärdering” visar att det, även om mycket hittills har uppnåtts, finns mer att göra för att den inre marknaden för tjänster ska uppnå sin fulla potential.

I nuvarande kristider måste vi frigöra den ytterligare tillväxtpotentialen i den integrerade inre marknaden för tjänster. Det kommer att hjälpa företagen att växa, finna nya vägar och skapa fler arbetstillfällen. Det kommer också att leda till bättre och mer konkurrenskraftiga tjänster för både EU:s konsumenter och företag”, säger Michel Barnier, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster.

Riktade åtgärder för att stärka EU:s tjänstemarknader

Tjänstedirektivet var ett stort steg framåt, men det återstår fortfarande arbete för att EU:s tjänstemarknader ska fungera bättre. I meddelandet På väg mot en inre marknadsakt – (IP/10/1390) Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi”, som antogs den 27 oktober 2010 fastställs att fördelarna från en bättre fungerande inre marknad för tjänster beräknas till årliga vinster på mellan 60 och 140 miljarder euro och en BNP-ökning på mellan 0,6 och 1,5 %. Medan tjänster för närvarande utgör två tredjedelar av EU:s BNP och sysselsättning står de bara för cirka en femtedel av den totala handeln inom EU. Idag är det endast cirka 8 % av de europeiska små och medelstora företagen som gör affärer i andra medlemsstater. Denna bristande dynamik minskar inte bara konsumenternas valmöjligheter utan den hindrar också små och nyskapande företag från att utveckla sin verksamhet och växa ytterligare.

Som svar på detta har kommissionen utarbetat följande åtgärder:

  • Säkerställa att den inre marknaden fungerar i praktiken: 2011 och 2012 ska kommissionen genomföra en ”koherenstest” av den inre marknaden ur användarens perspektiv, t.ex. en svensk arkitekt som vill rita ett hus i Italien eller en finsk invånare som använder en tjeckisk revisors tjänster. I "koherenstesten" kommer alla andra EU-bestämmelser som gäller tjänster utöver tjänstedirektivet att beaktas, och i testen kommer det att utvärderas hur dessa olika EU-bestämmelser påverkar varandra. Syftet är att hitta specifika praktiska problem som hindrar den inre marknaden för tjänster och undersöka hur den ömsesidiga påverkan mellan olika bestämmelser kan få oönskade effekter. Kommissionen har redan sett ett behov av att överväga ytterligare åtgärder i förhållande till de begränsningar som har införts för vissa leverantörer i en del länder, t.ex. när det gäller den juridiska form de kan anta (till exempel att hindra hantverkare som snickare från att anta formen av ett aktiebolag), eller av de personer som kan ha kapital i sina företag (till exempel skyldigheten att vara en kvalificerad skatterådgivare för att ha kapital i ett företag som erbjuder skatterådgivningstjänster).

  • Avlägsna hinder för gränsöverskridande tjänster: Den "ömsesidiga utvärderingen" har givit särskilda bevis på de svårigheter som finns när det gäller gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster utan fast driftställe (där tjänstetillhandahållaren inte är permanent baserad i det land som denne tillhandahåller tjänsten i). Kommissionen ska nu noggrant övervaka följderna av tjänstedirektivet på det området. En första lägesrapport kommer att offentliggöras i slutet av 2011 och därefter årligen. Uppkomsten av nya lagstiftningshinder för tjänster i medlemsstaternas lagstiftning måste också undvikas. Sådana hinder kan t.ex. komma från medlemsstater som reviderar sina krav på etablering och kommissionen kommer noggrant att övervaka utvecklingen på området.

  • Säkerställa ett ambitiöst och grundligt genomförande av tjänstedirektivet: Kommissionen kommer att engagera sig i den bilaterala dialogen med ett antal medlemsstater i de fall det finns bevis för problem med genomförandet av direktivet. Dessutom kommer kommissionen 2011 att genomföra en första ekonomisk utvärdering av effekterna av genomförandet av direktivet och dess inverkan på hur tjänstemarknaderna fungerar.

Bakgrund

Tjänstedirektivet är en EU-lag som trädde i kraft i syfte att avlägsna onödiga och betungande hinder för tillhandahållandet av tjänster i hela EU. Tjänster utgör cirka 66 % av EU:s BNP. Tjänstedirektivet är en övergripande rättsakt som täcker en stor mängd olika tjänster som står för cirka 40 % of EU:s BNP och sysselsättning. I direktivet krävs att medlemsstaterna, senast 2009, förenklar sina administrativa förfaranden och inrättar "gemensamma kontaktpunkter" för att göra det möjligt för företag att på ett enklare sätt genomföra pappersarbetet elektroniskt. För att göra en bedömning av de framsteg som gjorts och hitta återstående luckor, fastställdes det i direktivet ett "ömsesidigt utvärderingsförfarande" som genomfördes 2010. Detta var en faktabaserad inbördes granskning i vilken medlemsstaterna och kommissionen tillsammans utvärderade de viktigaste resultaten av genomförandet av tjänstedirektivet.

En dynamisk tjänstesektor inom EU är en viktig prioritet för kommissionen. Tjänster är den drivande kraften i EU:s ekonomi och cirka nio av tio arbetstillfällen skapas i denna sektor. Såsom fastställdes i kommissionens årliga tillväxtöversikt (se IP/11/22) kommer EU endast att kunna uppfylla sina ambitiösa mål för Europa 2020 för hållbar tillväxt som kommer alla till del om skyndsamma strukturreformer prioriteras inom tjänste- och produktmarknaderna så att företagsklimatet förbättras.

Se även MEMO/11/49.

Ytterligare information:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_en.htm


Side Bar