Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/96

Bruselj, 27. januarja 2011

Komisija začenja ambiciozen program za okrepitev enotnega trga za storitve

Medtem ko storitve sedaj predstavljajo dve tretjini BDP in zaposlovanja v EU, pa znašajo samo približno eno petino skupne trgovine znotraj EU. Danes samo približno 8 % evropskih MSP posluje v drugih državah članicah. To pomanjkanje dinamičnosti omejuje izbiro potrošnikov in hkrati tudi preprečuje malim in inovativnim podjetjem, da bi rasla, razvijala svoje dejavnosti in postala bolj konkurenčna. Da bi do leta 2012 sprostila ta potencial enotnega trga za storitve, je Evropska komisija danes sprejela niz ciljnih ukrepov za odpravo preostalih težav. Namen direktive o storitvah je ravno odstranitev nepotrebnih in težavnih ovir za trgovino s storitvami na enotnem trgu. Eno leto po roku za uveljavitev so Komisija in države članice ocenile, kako se je direktiva izvajala v praksi. Na podlagi tega tako imenovanega medsebojnega ocenjevanja so zaključile, da je bilo sicer doseženega veliko, vendar enotni trg za storitve še ni v celoti izkoriščen.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je povedal: V času sedanje krize moramo sprostiti nadaljnji potencial za rast, ki ga ponuja povezan enotni trg za storitve. To bo pripomoglo k temu, da bodo podjetja rasla, postala bolj inovativna in ustvarila več delovnih mest. Prav tako bodo potrošnikom in podjetjem v EU zagotovljene boljše in bolj konkurenčne storitve.

Ciljni ukrepi za okrepitev trgov storitev v EU

Direktiva o storitvah je sicer pomenila velik napredek, vendar so potrebna nadaljnja prizadevanja, da bi trgi storitev v EU bolje delovali. V sporočilu K aktu za enotni trg(IP/10/1390) za visokokonkurenčno socialno tržno gospodarstvo, ki je bilo sprejeto 27. oktobra 2010, je bilo navedeno, da so koristi zaradi boljšega delovanja enotnega trga za storitve ocenjene na letno od 60 do 140 milijard EUR, rast BDP pa med 0,6 in 1,5 % letno. Medtem ko storitve sedaj predstavljajo dve tretjini BDP in zaposlovanja v EU, pa znašajo samo približno eno petino skupne trgovine znotraj EU. Danes samo približno 8 % evropskih MSP posluje v drugih državah članicah. To pomanjkanje dinamičnosti omejuje izbiro potrošnikov in hkrati tudi preprečuje malim in inovativnim podjetjem, da bi razvijala svoje dejavnosti in rasla hitreje.

Komisija je kot odziv na to opredelila naslednje ukrepe:

  • Zagotavljanje, da enotni trg deluje v praksi: V letih 2011 in 2012 bo Komisija preverila uspešnost enotnega trga za storitve z vidika uporabnika, npr. švedskega arhitekta, ki želi projektirati hišo v Italiji ali prebivalca Finske, ki želi uporabljati storitve češkega računovodje. Pri preverjanju uspešnosti se bodo upoštevali vsi drugi predpisi EU, ki se poleg direktive o storitvah uporabljajo za storitve, in bo ocenjeno, kako lahko ti različni predpisi v EU vplivajo eden na drugega. Namen je opredeliti posebne praktične težave, ki ovirajo notranji trg za storitve in ugotoviti, kako ima lahko medsebojno vplivanje različnih predpisov nenačrtovane učinke. Komisija je že navedla, da je treba razmisliti o nadaljnjih ukrepih glede omejitev, ki veljajo za nekatere izvajalce storitev v nekaterih državah, npr. glede pravne oblike, za katero se lahko odločijo (npr. prepoved izvajalcem obrtniških storitev, kot so tesarji, da izberejo pravno obliko družbe z omejeno odgovornostjo), ali glede oseb, ki so lahko lastniki kapitala v njihovih družbah (npr. pravilo, da je treba biti kvalificiran davčni svetovalec, da si lahko lastnik kapitala v družbi, ki ponuja davčno svetovanje).

  • Odstranjevanje ovir pri čezmejnih storitvah: Medsebojno ocenjevanje je posebej izpostavilo težave pri čezmejnem zagotavljanju storitev brez stalne poslovne enote (ko izvajalec storitev nima stalnega sedeža v državi, v kateri ponuja storitev). V zvezi s tem bo Komisija natančno spremljala učinke direktive o storitvah. Prvo poročilo o napredku bo objavljeno najpozneje konec leta 2011, od takrat naprej pa na letni osnovi. Preprečiti je treba tudi pojav novih regulativnih ovir za storitve v zakonodaji držav članic. Vzrok za takšne ovire je lahko, da so države članice spremenile svoje zahteve glede ustanavljanja, in Komisija bo natančno spremljala zadevni razvoj.

  • Zagotavljanje ambicioznega izvajanja in natančne uporabe direktive o storitvah: Komisija bo začela dvostranski dialog s številnimi državami članicami, v katerih očitno obstajajo težave z izvajanjem direktive. Komisija bo poleg tega leta 2011 prvič ekonomsko ocenila učinke uveljavitve direktive in njen vpliv na delovanje trgov za storitve.

Ozadje

Direktiva o storitvah je zakonodajni akt EU, ki je bil sprejet, da bi bile odstranjene nepotrebne in težavne ovire pri zagotavljanju storitev po EU. Storitve predstavljajo +/– 66 % BDP EU. Direktiva o storitvah je horizontalni zakonodajni akt, ki zajema veliko različnih storitev, ki predstavljajo približno 40 % BDP EU in zaposlenosti. V skladu z direktivo so morale države članice do konca leta 2009 poenostaviti svoje upravne postopke in vzpostaviti enotne kontaktne točke, da bi lahko podjetja enostavneje elektronsko izpolnila upravne zahteve. V direktivi je predviden postopek medsebojnega ocenjevanja, da bi bil pregledan dosežen napredek in opredeljene preostale pomanjkljivosti. Ta postopek je bil izveden leta 2010. Bil je inovativen in na dokazih temelječ medsebojni pregled, pri katerem so države članice in Komisija skupaj pregledale glavne rezultate izvajanja direktive o storitvah.

Dinamični storitveni sektor EU je ključna prednostna naloga za Komisijo. Storitve so vodilna sila gospodarstva EU in približno devet od desetih delovnih mest je ustvarjenih v tem sektorju. Kot je bilo opredeljeno v letnem pregledu rasti, ki ga je pripravila Komisija (glej IP/11/22), bo EU dosegla svoje ambiciozne cilje iz strategije Evropa 2020 za trajnostno in vključujočo rast samo, če bodo prednostno izvedene nujne strukturne reforme na trgu storitev in proizvodov za izboljšanje poslovnega okolja.

Glej tudi MEMO/11/49.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_en.htm


Side Bar