Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/96

Brusel, 27. januára 2011

Komisia predstavuje ambiciózny program na prehĺbenie jednotného trhu so službami

V súčasnosti predstavujú služby dve tretiny HDP a zamestnanosti Európskej únie, ale tvoria iba približne jednu pätinu celkového vnútorného obchodu . Asi len 8 % európskych MSP dnes podniká v iných členských štátoch. Tento nedostatok dynamiky nielen sťažuje spotrebiteľom výber, ale bráni tiež malým a inovatívnym podnikom, aby rástli, rozvíjali svoju činnosť a stali sa konkurencieschopnejšími. Európska komisia dnes prijala súbor cielených opatrení na riešenie zostávajúcich problémov, aby do roku 2012 využila tento potenciál jednotného trhu so službami. Smernica o službách sa sústredí na odstránenie zbytočných a zaťažujúcich prekážok obchodu v oblasti služieb v rámci jednotného trhu. Rok po uplynutí lehoty na vykonanie dokončila Komisia a členské štáty hodnotenie vykonávania smernice v praxi. Z výsledkov tohto takzvaného „vzájomného hodnoteniavyplýva, že aj keď sa urobil značný pokrok, jednotný trh pre služby zatiaľ nedosiahol svoj úplný potenciál. .

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „V tejto dobe krízy musíme uvoľniť potenciál pre ďalší rast, ktorý predstavuje integrovaný jednotný trh so službami. Pomôžeme tak podnikom rásť, inovovať a vytvárať viac pracovných miest. Takisto sa tak zabezpečia lepšie a konkurencieschopnejšie služby európskym spotrebiteľom aj podnikom.“

Cielené opatrenia na posilnenie európskych trhov so službami

Smernica o službách bola veľkým krokom vpred, ale stále je potrebné pracovať na lepšom fungovaní európskych trhov so službami. V oznámení „Na ceste k Aktu o jednotnom trhu – (IP/10/1390) pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo“, prijatom 27. októbra 2010, sa uvádza, že príjmy z lepšieho fungovania jednotného trhu so službami sa odhadujú na ročný zisk od 60 do 140 miliárd EUR, tzn. rast HDP medzi 0,6 a 1,5 %. Zatiaľ čo služby tvoria v súčasnosti dve tretiny HDP a zamestnanosti Európskej únie, predstavujú iba približne jednu pätinu celkového vnútorného obchodu . V súčasnosti len asi 8 % európskych MSP podniká v iných členských štátoch. Tento nedostatok dynamiky nielen sťažuje spotrebiteľom výber, ale bráni tiež malým a inovatívnym podnikom rozvíjať svoju činnosť a ďalej rásť.

V reakcii na túto skutočnosť načrtla Komisia nasledujúce opatrenia:

  • Zaistiť, aby jednotný trh fungoval v praxi: v rokoch 2011 a 2012 vykoná Komisia kontrolu výkonnosti“ jednotného trhu so službami z pohľadu užívateľov, napr. švédskeho architekta, ktorý chce navrhnúť dom v Taliansku alebo obyvateľa Fínska, ktorý využíva služby českého účtovníka. V tejto „kontrole výkonnostisa vezmú do úvahy ďalšie pravidlá EÚ, ktoré sa vzťahujú na služby, nad rámec smernice o službách a posúdi sa, akorôzne právne predpisy navzájom previazané. Cieľom je identifikovať, ktoré praktické problémy konkrétne bránia vnútornému trhu so službami a aké nežiaduce vplyvy môže mať previazanosť rôznych pravidiel. Komisia zistila, že je nutné zvážiť ďalšie kroky, pokiaľ ide o obmedzenia, ktoré v niektorých krajinách platia pre určitých poskytovateľov služieb, napr. týkajúce sa právnej formy, ktorú môžu mať (napríklad zákaz pre poskytovateľov remeselných služieb ako sú tesári nadobudnúť formu spoločnosti s ručením obmedzeným), alebo týkajúce sa osôb, ktoré môžu vlastniť kapitál ich spoločnosti (napríklad v prípade vlastníctva kapitál v spoločnosti ponúkajúcej daňové poradenstvo povinnosť byť kvalifikovaný daňový poradca).

  • Odstrániť prekážky cezhraničným službám: Zo „vzájomného hodnoteniavyplývajú najmä dôkazy o ťažkostiach v cezhraničnom poskytovaní služieb v prípade poskytovateľov bez stáleho sídla (ak nemá poskytovateľ služieb trvalé sídlo v krajine, v ktorej ponúka služby). Z tohto hľadiska bude Komisia teraz pozorne sledovať účinky smernice o službách. Prvá správa o pokroku sa uverejní koncom roka 2011 a odvtedy sa bude uverejňovať každoročne. V právnych predpisoch členských štátov treba zabrániť vzniku nových regulačných prekážok vzťahujúcich sa na služby. Takéto prekážky môžu prameniť z revízie požiadaviek členských štátov, ktoré sa týkajú usadenia, a Komisia bude pozorne sledovať ďalší vývoj v tejto oblasti.

  • Zaistiť náročné vykonávanie a dôsledné uplatňovanie smernice o službách: Komisia sa zapojí do dvojstranného dialógu s niekoľkými členskými štátmi, v ktorých existujú dôkazy o problémoch s vykonávaním tejto smernice. Okrem toho Komisia v roku 2011 uskutoční prvé ekonomické posúdenie účinkov vykonávania smernice a jej vplyv na fungovanie trhov so službami.

Kontext

Smernica o službách je právny predpis , ktorý bol prijatý s cieľom odstrániť zbytočné a zaťažujúce prekážky poskytovania služieb v rámci celej EÚ. Služby predstavujú okolo 66 % HDP Európskej únie. Smernica o službách je horizontálny právny predpis pokrývajúci širokú škálu služieb, ktoré predstavujú približne 40 % HDP a zamestnanosti EÚ. V smernici sa od členských štátov vyžadovalo, aby do konca roka 2009 zjednodušili administratívne postupy a vytvorili „jednotné kontaktné miesta“ a uľahčili tak podnikom elektronickú administratívu. S cieľom zhodnotiť dosiahnutý pokrok a identifikovať zostávajúce nedostatky sa v smernici predvídal proces „vzájomného hodnotenia“, ktorý bol vykonaný v roku 2010. Išlo o inovatívne „partnerské hodnotenie“ založené na dôkazoch, v ktorom členské štáty a Komisia spoločne preskúmali hlavné výsledky vykonávania smernice o službách.

Pre Komisiu je kľúčovou prioritou dynamické odvetvie služieb v rámci . Služby hnacou silou ekonomiky a približne deväť z desiatich pracovných miest sa vytvára v tomto sektore. Ako sa uvádza vo výročnom prieskume rastu Komisie (pozri IP/11/22), splní svoje ambiciózne ciele udržateľného a inkluzívneho rastu stanovené v stratégii Európa 2020, iba ak sa naliehavé štrukturálne reformy služieb a trhov s výrobkami stanú prioritou a zlepší sa tak podnikateľské prostredie.

Pozri tiež MEMO/11/49.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_en.htm


Side Bar