Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/96

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2011

Η Επιτροπή δρομολογεί φιλόδοξο πρόγραμμα για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών

Μολονότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος τα δύο τρίτα του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην ΕΕ, αντιστοιχούν μόνο στο ένα πέμπτο περίπου των συνολικών εμπορικών συναλλαγών εντός της ΕΕ. Σήμερα, μόνο το 8% περίπου των ευρωπαϊκών ΜΜΕ δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη. Αυτή η έλλειψη δυναμισμού όχι μόνο περιορίζει τις δυνατότητες επιλογής για τους καταναλωτές, αλλά εμποδίζει και τις μικρές και καινοτόμες επιχειρήσεις να μεγαλώσουν, να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Για την απελευθέρωση αυτού του δυναμικού της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών έως το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια σειρά στοχοθετημένων δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απομένουν. Η οδηγία για τις υπηρεσίες αποσκοπεί ακριβώς στην άρση των περιττών και επαχθών εμποδίων στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Έναν χρόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση του πώς τέθηκε σε εφαρμογή η οδηγία στην πράξη. Η λεγόμενη αυτή διαδικασία «αμοιβαίας αξιολόγησης» κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, μολονότι μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί πολλά, δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί όλο το δυναμικό της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών.

Ο αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά Επίτροπος κ. Michel Barnier, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Στη σημερινή εποχή της κρίσης, χρειάζεται να απελευθερώσουμε το διαθέσιμο αναπτυξιακό δυναμικό που υπάρχει σε μια ολοκληρωμένη ενιαία αγορά υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Έτσι θα παρέχονται καλύτερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις της ΕΕ.»

Στοχοθετημένες δράσεις για την ενίσχυση των αγορών υπηρεσιών στην ΕΕ

Η οδηγία για τις υπηρεσίες ήταν ένα σοβαρό βήμα προόδου, χρειάζονται όμως περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία των αγορών υπηρεσιών στην ΕΕ. Στην ανακοίνωση «Προς μια Πράξη για την ενιαία αγορά – (IP/10/1390)  για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας», που εκδόθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2010, αναφερόταν ότι τα οφέλη από την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών υπολογίζονται σε ετήσια κέρδη μεταξύ 60 και 140 δισεκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν αύξηση του ΑΕΠ από 0,6 έως 1,5%. Μολονότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος τα δύο τρίτα του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην ΕΕ, αντιστοιχούν μόνο στο ένα πέμπτο περίπου των συνολικών εμπορικών συναλλαγών εντός της ΕΕ. Σήμερα, μόνο γύρω στο 8% των ευρωπαϊκών ΜΜΕ δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη. Αυτή η έλλειψη δυναμισμού όχι μόνο περιορίζει τις δυνατότητες επιλογής για τους καταναλωτές, αλλά εμποδίζει και τις μικρές και καινοτόμες επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και να αυξήσουν το μέγεθός τους.

Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη αυτή, η Επιτροπή παρουσίασε τις ακόλουθες δράσεις:

  • Επιβεβαίωση της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς στην πράξη: το 2011 και το 2012, η Επιτροπή θα διενεργήσει «έλεγχο επιδόσεων» της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών από τη σκοπιά των χρηστών, π.χ. ενός Σουηδού αρχιτέκτονα που επιθυμεί να σχεδιάσει ένα σπίτι στην Ιταλία ή ενός κατοίκου της Φινλανδίας που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός Τσέχου λογιστή. Στον «έλεγχο επιδόσεων» θα ληφθούν υπόψη όλοι οι άλλοι κανόνες της ΕΕ που ισχύουν για τις υπηρεσίες, πέραν της οδηγίας για τις υπηρεσίες, και θα αξιολογηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των διαφόρων κανόνων της ΕΕ. Σκοπός είναι να επισημανθούν συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα που δημιουργούν εμπόδια στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών και πώς η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων κανόνων ενδέχεται να έχει απροσδόκητα αποτελέσματα. Η Επιτροπή έχει ήδη εντοπίσει την ανάγκη να μελετηθούν περαιτέρω ενέργειες έναντι των περιορισμών που επιβάλλονται σε ορισμένους παρόχους σε κάποιες χώρες, π.χ. ως προς τη νομική μορφή που μπορούν να επιλέξουν (για παράδειγμα, απαγόρευση στους παρόχους υπηρεσιών του κλάδου της βιοτεχνίας, όπως οι ξυλουργοί, να λαμβάνουν τη μορφή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης) ή ως προς τα πρόσωπα που μπορούν να κατέχουν μετοχικό κεφάλαιο στις εταιρείες τους (για παράδειγμα, η υποχρέωση να είναι κάποιος ειδικευμένος φοροτεχνικός για να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας παροχής φορολογικών συμβουλών).

  • Εξάλειψη των εμποδίων στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών: Από τη διαδικασία «αμοιβαίας αξιολόγησης» προέκυψαν συγκεκριμένα στοιχεία για την ύπαρξη δυσκολιών στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών χωρίς μόνιμη εγκατάσταση (όπου ο πάροχος υπηρεσιών δεν εδρεύει μόνιμα στη χώρα όπου παρέχει την υπηρεσία). Στο εξής, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τα αποτελέσματα της οδηγίας για τις υπηρεσίες στο θέμα αυτό. Έως το τέλος του 2011, θα δημοσιευθεί μια πρώτη έκθεση προόδου και, στη συνέχεια, κάθε χρόνο. Πρέπει επίσης να αποφευχθεί η εμφάνιση στη νομοθεσία των κρατών μελών νέων κανονιστικών εμποδίων στην παροχή υπηρεσιών. Τα εμπόδια αυτά μπορεί να προέλθουν σε περίπτωση που τα κράτη μέλη προβούν σε αναθεώρηση των οικείων απαιτήσεων περί εγκατάστασης· η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τις σχετικές εξελίξεις.

  • Διασφάλιση λήψης φιλόδοξων μέτρων μεταφοράς και σχολαστικής εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες: Η Επιτροπή θα ξεκινήσει διμερή διάλογο με ορισμένα κράτη μέλη στα οποία φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα μεταφοράς της οδηγίας στη νομοθεσία τους. Επιπλέον, το 2011, η Επιτροπή θα προβεί σε μια πρώτη οικονομική εκτίμηση των αποτελεσμάτων από τη μεταφορά της οδηγίας και των επιπτώσεών της στη λειτουργία των αγορών υπηρεσιών.

Ιστορικό

Η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ που τέθηκε σε ισχύ με σκοπό την άρση των περιττών και επαχθών εμποδίων στην παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 66% του ΑΕΠ της ΕΕ. Η οδηγία για τις υπηρεσίες αποτελεί οριζόντια νομοθετική πράξη, η οποία καλύπτει μεγάλο φάσμα υπηρεσιών που αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην ΕΕ. Βάσει της οδηγίας, τα κράτη μέλη καλούνταν, μέχρι το τέλος του 2009, να απλουστεύσουν τις διοικητικές τους διαδικασίες και να δημιουργήσουν «κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης», ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν ευκολότερα τις διατυπώσεις ηλεκτρονικά. Προκειμένου να εκτιμηθεί η πρόοδος που συντελέστηκε και να επισημανθούν τα εναπομένοντα κενά, στην οδηγία προβλέφθηκε διαδικασία «αμοιβαίας αξιολόγησης», η οποία διενεργήθηκε το 2010. Ήταν μια καινοτόμος διαδικασία βάσει στοιχείων που διενεργήθηκε από ομότιμους ειδικούς εμπειρογνώμονες, κατά την οποία τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν από κοινού τα κυριότερα αποτελέσματα από την θέση σε εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες.

Η ύπαρξη δυναμικού τομέα των υπηρεσιών στην ΕΕ είναι βασική προτεραιότητα της Επιτροπής. Οι υπηρεσίες αποτελούν την κινητήριο δύναμη της οικονομίας της ΕΕ: περίπου εννέα στις δέκα θέσεις εργασίας δημιουργούνται σε αυτόν τον τομέα. Όπως επισημαίνεται από την Επιτροπή στην «Ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη» (βλέπε IP/11/22), η ΕΕ θα επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει στην στρατηγική «Ευρώπη 2020» για διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη μόνον εάν δοθεί προτεραιότητα σε επείγουσες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές υπηρεσιών και προϊόντων, ούτως ώστε να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Βλ. επίσης MEMO/11/49.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_en.htm


Side Bar