Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/96

V Bruselu dne 27. ledna 2011

Komise zahajuje ambiciózní program k prohloubení jednotného trhu služeb

Přestože služby v současné době představují dvě třetiny HDP a zaměstnanosti EU, na celkovém obchodu uvnitř Unie se podílejí pouze zhruba jednou pětinou. V jiném členském státě dnes podniká jen asi 8 % evropských malých a středních podniků. Tato nedostatečná dynamika nejen omezuje možnosti výběru pro spotřebitele, ale také brání malým a inovativním podnikům v dalším růstu, rozvoji činnosti a zvyšování konkurenceschopnosti. S cílem uvolnit potenciál jednotného trhu služeb do roku 2012 přijala dnes Evropská komise soubor cílených opatření k vyřešení přetrvávajících problémů. Účelem směrnice o službách je odstranění zbytečných a zatěžujících překážek v obchodu se službami na jednotném trhu. Rok po lhůtě k jejímu provedení dokončily Komise a členské státy posouzení, jak byla směrnice uvedena do praxe. Výsledky tohoto tzv. vzájemného hodnocení ukazují, že byly učiněny značné pokroky, avšak jednotný trh služeb stále nedosahuje svého plného potenciálu.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „V době současné krize musíme uvolnit další růstový potenciál, který skýtá integrovaný jednotný trh služeb. Pomůže to podnikům růst, připravovat inovace a vytvářet nová pracovní místa. Služby pro evropské spotřebitele i pro podniky budou také lepší a konkurenceschopnější.“

Cílená opatření k posílení trhů služeb v EU

Směrnice o službách představovala významný krok kupředu. Aby však evropské trhy služeb fungovaly lépe, bude zapotřebí další úsilí. Ve sdělení „Na cestě k Aktu o jednotném trhu - pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství“ (IP/10/1390), přijatém 27. října 2010, se odhaduje, že lepší fungování jednotného trhu služeb přinese roční zisky ve výši 60 až 140 miliard EUR a růst HDP o 0,6 až 1,5 %. Přestože služby v současné době představují dvě třetiny HDP a zaměstnanosti EU, na celkovém obchodu uvnitř Unie se podílejí pouze zhruba jednou pětinou. V jiném členském státě dnes podniká jen asi 8 % evropských malých a středních podniků. Tato nedostatečná dynamika nejen omezuje možnosti výběru pro spotřebitele, ale také brání malým a inovativním podnikům v rozvoji jejich činnosti a dalším růstu.

Komise proto připravila následující opatření:

  • Zajistit, aby jednotný trh v praxi fungoval: v letech 2011 a 2012 bude Komise provádět „kontrolu fungování“ jednotného trhu služeb z pohledu uživatelů, tedy například chce-li švédský architekt navrhnout dům v Itálii nebo když občan Finska využívá služby českého účetního. Kontrola fungování zohlední všechna další pravidla EU vztahující se na služby nad rámec směrnice o službách a posoudí, jak se tato různá pravidla navzájem ovlivňují. Cílem je odhalit konkrétní praktické problémy, které vnitřní trh služeb omezují, a určit, jaké nezamýšlené účinky může mít vzájemná interakce různých pravidel. Komise již zjistila, že je potřeba zvážit další kroky proti omezením, která v některých zemích platí pro určité poskytovatele služeb, například pokud jde o právní formu jejich podniku (poskytovatelé řemeslnických prací jako tesaři kupříkladu nesmějí podnikat jako společnost s ručením omezením) nebo o držení kapitálu ve vlastní společnosti (například pro vlastnický podíl na společnosti nabízející daňové poradenství musí být osoba kvalifikovaným daňovým poradcem).

  • Odstranění překážek pro přeshraniční služby: Při vzájemném hodnocení byly zjištěny konkrétní důkazy o potížích při přeshraničním poskytování služeb, není-li poskytovatel trvale usazen v zemi, kde služby nabízí. Komise teď bude pečlivě sledovat dopady směrnice o službách v tomto směru. První zpráva o pokroku bude zveřejněna do konce roku 2011 a poté bude zpracovávána každý rok. Je třeba také zabránit vzniku nových regulačních překážek pro služby v právních předpisech členských států, které mohou vzniknout, když budou členské státy revidovat své požadavky na usazování podniků. Komise bude proto vývoj v této oblasti bedlivě sledovat.

  • Zajistit náročné provedení a důsledné uplatňování směrnice o službách: Komise povede dvoustranné rozhovory s několika členskými státy, které mají s provedením směrnice prokazatelné problémy. V roce 2011 také uskuteční první ekonomické posouzení účinků provedení směrnice a jejího dopadu na fungování trhů služeb.

Souvislosti

Směrnice o službách je právním předpisem EU, který byl přijat s cílem odstranit zbytečné a zatěžující překážky poskytování služeb v EU. Služby se podílejí na HDP EU zhruba ze 66 %. Směrnice o službách je horizontálním předpisem, který se vztahuje na širokou škálu služeb představujících kolem 40 % HDP a zaměstnanosti EU. Podle požadavků směrnice měly členské státy do konce roku 2009 zjednodušit své správní postupy a zřídit jednotná kontaktní místa, která by podnikům umožnila snadněji elektronicky vyřídit administrativní agendu. S cílem zjistit, jakého bylo dosaženo pokroku a jaké jsou nedostatky, zavedla směrnice postup „vzájemného hodnocení“, které proběhlo v roce 2010. Jednalo se o inovační a fakticky podložený postup vzájemného přezkumu, při kterém členské státy a Komise společně hodnotily hlavní výsledky provedení této směrnice.

Dynamický sektor služeb v EU je pro Komisi hlavní prioritou. Služby jsou hlavní hnací silou hospodářství Unie a přibližně devět z deseti pracovních míst vzniká právě v tomto odvětví. Jak Komise upozornila ve své roční analýze růstu (viz IP/11/22), splní EU ambiciózní cíle strategie Evropa 2020 pro udržitelný růst podporující začlenění, pokud prioritu dostanou naléhavé strukturální reformy na trzích služeb a zboží, aby se zlepšilo podnikatelské prostředí.

Viz také MEMO/11/49..

Další informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_en.htm


Side Bar