Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/96

Брюксел, 27 януари 2011 г.

Амбициозна програма на Комисията цели по-нататъшно развитие на единния пазар на услуги

Макар и услугите да са в основата на две трети от БВП и на заетостта в ЕС, на тях се пада едва една пета от цялата търговия в рамките на ЕС. Днес едва около 8 % от европейските малки и средни предприятия (МСП) развиват дейност в други държави-членки. Тази липса на динамичност не само ограничава избора на потребителите, но и пречи на малките и иновативни предприятия да се разраснат, да разгърнат дейността си и да станат по-конкурентоспособни. Приетият днес от Комисията пакет от целенасочени мерки за справяне с нерешените проблеми цели към 2012 г. потенциалът на единния пазар на услуги да се използва максимално. Директивата за услугите е насочена именно срещу ненужните затруднения и пречки пред предоставянето на услуги в рамките на единния пазар. Една година след крайния срок за въвеждането ѝ Комисията и държавите-членки извършиха оценка на практическото ѝ прилагане. Резултатите от тази т.нар. „взаимна оценка“ водят до заключението, че макар и да е налице значителен напредък, единният пазар на услуги крие още много възможности.

Комисарят за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „В днешните условия на криза е нужно да освободим скрития потенциал за растеж, който притежава интегрираният единен пазар на услуги. Това ще помогне на фирмите да се разраснат, да намират иновативни решения и да създават повече работни места. Потребителите и фирмите в ЕС ще могат да разчитат на услуги с по-добро качество и по-висока конкурентоспособност.

Целенасочени мерки за укрепване на пазара на услуги в ЕС

Директивата за услугите беше важна крачка, но предстои още много работа за усъвършенстване функционирането на пазарите за услуги в ЕС. Според Съобщението „За Акт за единния пазар — (IP/10/1390) за изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика“, прието на 27 октомври 2010 г., печалбите от един по-добре функциониращ единен пазар на услуги се оценяват на 60—140 млрд. EUR годишно, което е растеж на БВП между 0,6 и 1.5%. Макар и две трети от БВП и заетостта в ЕС да се падат на услугите, те представляват едва една пета от цялата търговия в рамките на ЕС. Днес едва около 8 % от европейските МСП развиват дейност в други държави-членки. Тази липса на динамичност не само ограничава избора на потребителите, но и пречи на малките и иновативни предприятия да разгърнат дейността си и да отбележат по-голям растеж.

Отговорът на Комисията съдържа следните мерки:

  • Гарантиране ефективността на единния пазар на практика: през 2011 г. и 2012 г. Комисията ще проведе „тест за ефективността“ на единния пазар на услуги от гледна точка на потребителите, например на архитект от Швеция, който желае да проектира къща в Италия, или на жител на Финландия, който ползва услугите на счетоводител от Чешката република. Тази „тест за ефективността“ ще вземе предвид всички останали свързани с услугите правила на ЕС и Директивата за услугите и ще даде оценка на взаимодействието между различните правила на ЕС. Целта е да се определят конкретните практически проблеми, които ограничават вътрешния пазар на услуги, и начините, по които взаимодействието между различните правила може да доведе до нежелани последствия. Комисията вече посочи необходимостта да се разгледа въпросът за приемане на по-нататъшни мерки спрямо ограниченията, налагани на някои доставчици в определени страни, например по отношение на правната им форма (забрана доставящите занаятчийски услуги, например дърводелски услуги, да се регистрират като ООД), или по отношение на лицата, които могат да притежават дял от капитала в своите компании (например задължението за притежаващите капитал в компании, предоставящи данъчни консултации, да са дипломирани данъчни консултанти).

  • Премахване на пречките пред трансграничните услуги: Извършената „взаимна оценка” открои конкретни случаи на затруднения при трансграничното предоставяне на услуги без постоянно установяване (доставчикът на услуги не е постоянно установен в страната, в която предлага услугата). Комисията ще следи отблизо резултатите от прилагането на Директивата за услугите в това отношение. В края на 2011 г. ще бъде публикуван първи доклад за напредъка, последван от ежегодни доклади. Наложително е в законодателството на държавите-членки да се избягва и издигането на нови регулаторни препятствия пред услугите. Те могат да възникнат при актуализирането от страна на държавите-членки на техните изисквания за установяване и Комисията внимателно ще следи развитието на въпроса.

  • Осигуряване на условия за амбициозно въвеждане и стриктно прилагане на директивата за услугите: Комисията ще започне двустранен диалог с множество държави-членки, когато са налице проблеми с прилагането на Директивата. Освен това през 2011 г. Комисията ще направи първа икономическа оценка на резултатите от прилагането на Директивата и нейното отражение върху функционирането на пазарите за услуги.

Контекст

Директивата за услугите е законодателен акт на ЕС, чието въвеждане имаше за цел да се отстранят ненужните затруднения и пречки пред предоставянето на услуги в целия ЕС. Около 66 % от БВП на ЕС се падат на услугите. Директивата за услугите е хоризонтален законодателен акт, който обхваща широк спектър услуги, чийто дял от БВП и от заетостта в ЕС е около 40 %. Съгласно Директивата държавите-членки бяха задължени до края на 2009 г. да опростят своите административни процедури и да създадат „единни звена за контакт“, които да позволят на предприятията да обработват по-лесно документация в електронен вид. За да се отчита напредъкът и да се набелязват нерешените проблеми, в Директивата е предвидена „взаимна оценка“, която бе извършена през 2010 г. Става дума за иновативно и основано на факти „партньорско проучване“, в рамките на което държавите-членки и Комисията разгледаха заедно основните резултати от прилагането на Директивата за услугите.

Осигуряването на повече динамизъм в сектора на услугите в ЕС е сред основните приоритети на Комисията. Услугите са движеща сила за икономиката на ЕС и приблизително 90 % от новите работни места се създават в този сектор. Както се посочва в годишния обзор на растежа, извършвано от Комисията (виж IP/11/22), ЕС ще постигне своите амбициозни цели за устойчив и приобщаващ растеж съгласно стратегията „Европа 2020“ единствено ако се даде предимство на спешните структурни реформи в областта на пазара на услуги и продукти, които да подобрят условията за бизнес.

Виж също MEMO/11/49.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_en.htm


Side Bar