Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Marocko: Nytt stöd från EU till jämställdhet och landsbygdsutveckling

Bryssel den 17 augusti 2011 – Europeiska unionen (EU) godkände idag det årliga handlingsprogrammet för Marocko 2011. Det nya stödet riktar sig bland annat till de befolkningar som bor i landsbygdsregionen Al Hoceima (19 miljoner euro) i norra Marocko. Denna region kännetecknas av ett svårtillgängligt läge, en eftersläpning gentemot resten av landet när det gäller social och ekonomisk utveckling och förekomsten av cannabisodling. Programmet kommer att leda till förbättrade levnadsvillkor och ökade inkomster för befolkningen tack vare decentralisering, utveckling på lokal nivå, nya arbetstillfällen, social utveckling och utveckling på miljöområdet.

Dessutom kommer 35 miljoner euro att anslås till genomförandet av den agenda för jämställdhet mellan kvinnor och män som nyligen antogs av den marockanska regeringen, särskilt i form av insatser för att informera befolkningen (bl.a. opinionsbildare, parlamentsledamöter och företagsledare) och till förbättrade förutsättningar för kvinnors deltagande på jämlika villkor i det politiska livet och den offentliga förvaltningen. Programmet ska garantera att de marockanska medborgarna får dela mer rättvist tillväxtens frukter.

Vidare kommer 85 miljoner euro att anslås till genomförandet av Marockos framskjutna ställning. EU beviljade landet en framskjuten ställning i oktober 2008 eftersom det önskade påskynda sin tillnärmning till EU, vilket tog sig sitt första uttryck genom associeringsavtalet som trädde i kraft 2000. Programmet kommer att ge stöd till de sektoriella reformer och åtaganden som gjorts i färdplanen för Marockos framskjutna ställning.

Kommissionsledamoten för utvidgning och grannskapspolitik Štefan Füle ger följande kommentar: ”Genom sitt stöd till agendan för jämställdhet mellan kvinnor och män stöder Europeiska kommissionen Marocko i dess ansträngningar för att genomföra de demokratiska reformer som landet inledde den 1 juli i år när man vid en folkomröstning godkände förslaget till ny konstitution. Både programmet för utveckling av regionen Al Hoceima och stödet till genomförandet av den framskjutna ställningen kommer att få positiva effekter för många marockaner i deras dagliga liv och därmed ge dem konkreta bevis för de privilegierade förbindelserna mellan Marocko och EU.

De reformer i Marocko som kommer att få stöd av EU är helt och hållet förenliga med de strategiska prioriteringar som anges i de två gemensamma meddelandena från Europeiska kommissionen och den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik som nyligen presenterades, nämligen ”Ett partnerskap för demokrati och delat välstånd med södra Medelhavsområdet” 1 och ”Ny respons på ett grannskap i förändring” 2.

Programmet för stöd till en integrerad utveckling i landsbygdsprovinserna och områdena i norra Marocko (Al Hoceima), med en budget på 19 miljoner euro, har till syfte att varaktigt förbättra levnadsförhållandena och inkomsterna för landsbygdsbefolkningen i provinsen Al Hoceima) genom att stödja en utveckling på lokal nivå som omfattar alla och präglas av delaktighet och genom att förstärka aktörernas ställning och kapacitet, främja den lokala ekonomin, skapa social utveckling och bevara och förbättra ekosystemen.

Som exempel kan nämnas att programmet kommer att ge stöd till kommunal planering som präglas av delaktighet, investeringar i små sociala infrastrukturer och hållbara sociala strukturer samt ökning av landsbygdshushållens inkomster genom investeringar och tekniskt stöd inom områdena jordbruk, småskaligt fiske, hantverk och landsbygdsturism. Särskild vikt kommer att läggas vid att åstadkomma ekonomisk integration för ungdomar och kvinnor.

Programmet för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män har en budget på 35 miljoner euro och ska ge stöd till genomförandet av Marockos agenda för jämställdhet. Denna har framför allt till syfte att informera befolkningen (bl.a. opinionsbildare, parlamentsledamöter och företagsledare) om vad jämställdhet innebär, stärka det rättsliga skyddet för kvinnor, se till att olika institutioner och organisationer tar hänsyn till genusperspektivet och förbättra förutsättningarna för kvinnors deltagande på jämlika villkor i det politiska livet och den offentliga förvaltningen.

Programmet för den framskjutna ställningen, med en budget på 85 miljoner euro, utgör ett av de konkreta bevisen på de stärkta förbindelserna mellan EU och Marocko inom ramen för den framskjutna ställningen. Detta program kommer att vara det viktigaste instrumentet för att stärka och fördjupa detta partnerskap. Det kommer att bidra till genomförandet av de viktigaste åtagandena i färdplanen för den framskjutna ställningen, särskilt när det gäller tillnärmning till EU:s regelverk som ju är hörnstenen i det allt närmare samarbetet mellan EU och Marocko på det ekonomiska och sociala området. Detta ska ske inom ramen för en förstärkt politisk dialog. Programmet kommer bland annat att ge stöd till åtgärder på området industristandarder, transporter, fiske, högre utbildning, sysselsättning, vatten och konsumentskydd.

För ytterligare information

om EU och Marocko:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_en.htm

om den europeiska grannskapspolitiken:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

KOM(2011)200, av den 8 mars 2011.

2 :

KOM(2011)303, av den 25 maj 2011.


Side Bar