Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Marocké kráľovstvo: nová európska podpora rovnosti a rozvoja vidieka

Brusel, 17. augusta 2011 – Európska únia dnes schválila akčný program pre Maroko na rok 2011. Táto nová podpora pomôže predovšetkým obyvateľom vidieckej oblasti Al Hoceima (19 mil. EUR) na severe Maroka, ktorá sa vyznačuje svojou izolovanosťou, sociálno-ekonomickou zaostalosťou v porovnaní s ostatnými časťami krajiny a pestovaním konope. Program prispeje k zlepšeniu životných podmienok a príjmov obyvateľstva podporou zavádzania decentralizácie a miestneho rozvoja, k vytváraniu pracovných príležitostí a k sociálnemu a environmentálnemu rozvoju.

Okrem toho sa 35 mil. EUR použije na vykonávanie Programu pre rovnosť medzi ženami a mužmi, ktorý nedávno prijala marocká vláda, najmä na zvyšovanie povedomia občanov o tejto problematike (vrátane tvorcov verejnej mienky, členov parlamentu, riaditeľov podnikov) a na zlepšovanie podmienok a možností rovnocennej účasti žien a mužov na politickom riadení a správe vecí verejných. Cieľom tohto programu je zabezpečiť marockým občanom spravodlivejšie rozdelenie výsledkov hospodárskeho rastu.

Suma vo výške 85 mil. EUR bude venovaná na podporu vykonávania posilneného štatútu. Európska únia tento štatút udelila Maroku v októbri 2008 v nadväznosti na jeho snahu o urýchlenie procesu zblíženia s EÚ, ktorý sa začal nadobudnutím platnosti dohody o pridružení v roku 2000. Programom sa podporia sektorové reformy a plnenie záväzkov, ktoré Maroko prijalo v pláne súvisiacom s posilneným štatútom.

Komisár pre rozšírenie a európsku susedskú politiku Štefan Füle v tejto súvislosti vyhlásil: „Európska komisia svojou podporou programu pre rovnosť podporila vôľu Maroka pokračovať vo vykonávaní demokratických reforiem, ktoré sa začali 1. júla schválením návrhu prepracovanej ústavy ľudovým referendom. Tak program rozvoja oblasti Al Hoceima, ako aj podpora vykonávania posilneného štatútu pozitívne a priamo ovplyvnia každodenný život mnohých marockých občanov a budú konkrétnym príkladom privilegovaných vzťahov Maroka s Európskou úniou.“

Marocké reformy, ktoré EÚ podporuje, úplne zodpovedajú strategickým prioritám, ktoré boli nedávno stanovené v dvoch spoločných oznámeniach Európskej komisie a vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: „Partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím“ 1 a „Nová reakcia na meniace sa susedstvo“ 2.

Program na podporu dynamík integrovaného rozvoja severných vidieckych provincií a území (Al Hoceima) s rozpočtom 19 mil. EUR je zameraný na trvalé zlepšenie životných podmienok a príjmov vidieckeho obyvateľstva provincie Al Hoceima prostredníctvom podpory dynamík participatívneho a inkluzívneho miestneho rozvoja, posilnením úlohy a kapacity účastníkov, dynamizáciou miestnej hospodárskej štruktúry, sociálnym rozvojom, ochranou a zhodnotením ekosystémov.

Programom sa napríklad podporia participatívne procesy obecného plánovania, investície do malých sociálnych štruktúr a zabezpečenie ich životaschopnosti, zvýšenie príjmov vidieckych domácností investíciami a technickou podporou v oblasti poľnohospodárstva, drobného rybolovu, remeselnej výroby a vidieckej turistiky. V rámci tohto programu sa pozornosť zameria najmä na ekonomické začlenenie mladých ľudí a žien.

Program na podporu presadzovania spravodlivosti a rovnosti medzi ženami a mužmi s rozpočtom 35 mil. EUR bude slúžiť na podporu vykonávania marockého programu pre rovnosť. Jeho cieľom je najmä zvýšiť povedomie obyvateľov (vrátane tvorcov verejnej mienky, členov parlamentu, riaditeľov podnikov) o rovnosti, zvýšiť právnu ochranu žien, efektívne začleniť rodové hľadisko do rôznych inštitúcií a organizácií a zlepšiť podmienky a možnosti rovnocennej účasti žien a mužov na politickom riadení a správe vecí verejných.

Program „Úspešné využitie posilneného štatútu“ s rozpočtom 85 mil. EUR je jedným z konkrétnych výsledkov upevnenia vzťahov medzi EÚ a Marokom v rámci posilneného štatútu. Stane sa z neho privilegovaný nástroj spolupráce, ktorým sa podporí rozvoj a prehĺbenie tohto partnerstva. Prispeje k vykonávaniu hlavných záväzkov uvedených v pláne súvisiacom s posilneným štatútom, konkrétne v oblasti harmonizácie právnych predpisov a acquis EÚ, čo je základným prvkom tejto dynamiky zbližovania v ekonomickej a sociálnej oblasti, a to v rámci posilneného politického dialógu. Z programu sa budú financovať najmä činnosti týkajúce sa priemyselných noriem, dopravy, rybolovu, vyššieho vzdelávania, zamestnanosti, vody a ochrany spotrebiteľov.

Ďalšie informácie:

EÚ-Maroko:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_en.htm

Európska susedská politika:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Michael Mann (+32 22999780)

Anca Paduraru (+32 22966430)

1 :

KOM(2011) 200 z 8. marca 2011.

2 :

KOM(2011) 303 z 25. mája 2011.


Side Bar