Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Maroko: Nowe wsparcie europejskie na rzecz równouprawnienia oraz rozwoju obszarów wiejskich w Królestwie Marokańskim

Bruksela, 17 sierpnia 2011 r. – Unia Europejska przyjęła dziś roczny program działania na 2011 r. dla Maroka. Z nowego programu wsparcia skorzystają w szczególności mieszkańcy wiejskiego regionu Al Hoceima (19 mln EUR). Jest on położony na północy Maroka i charakteryzuje się odizolowaniem, opóźnieniem społeczno-gospodarczym w stosunku do reszty kraju, jak również obecnością upraw konopi. Program wspomoże działania mające na celu poprawę warunków życia oraz dochodów ludności, przyczyni się do decentralizacji oraz rozwoju lokalnego, tworzenia miejsc pracy oraz rozwoju społecznego i środowiskowego.

35 mln EUR przewidziano również na wdrożenie agendy na rzecz równości kobiet i mężczyzn, przyjętej niedawno przez rząd marokański, w szczególności poprzez podnoszenie w społeczeństwie stanu wiedzy (w tym również wśród przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, posłów i przedsiębiorców) oraz poprzez polepszenie warunków i zdolności uczestnictwa kobiet, na równych prawach z mężczyznami, w sprawowaniu rządów na szczeblu politycznym oraz administracyjnym. Program ten ma na celu zagwarantowanie obywatelom marokańskim bardziej sprawiedliwego podziału korzyści płynących ze wzrostu gospodarczego.

85 mln EUR przeznaczone zostanie na wsparcie wdrażania działań w ramach szczególnego statusu. Szczególny status przyznany został Maroku przez UE w październiku 2008 r. w odpowiedzi na jego ambitne plany, aby przyspieszyć proces zbliżania się do UE, który rozpoczął się w 2000 r. wejściem w życie układu o stowarzyszeniu. Program wspierać będzie reformy sektorowe oraz zobowiązania podjęte przez Maroko i ujęte w harmonogramie działań w ramach szczególnego statusu.

Štefan Füle, komisarz europejski ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa, powiedział, że „poprzez wsparcie agendy na rzecz równości Komisja Europejska wspiera wysiłki Maroka, aby przyspieszyć wdrażanie reform demokratycznych, zapoczątkowanych w dniu 1 lipca bieżącego roku zatwierdzeniem w drodze referendum powszechnego wniosku o zmianę konstytucji. Zarówno program rozwoju regionu Al Hoceima, jak również wsparcie wdrażania działań dotyczących „szczególnego statusu” będą miały bezpośredni i pozytywny wpływ na życie codzienne wielu obywateli marokańskich, materializując w ten sposób uprzywilejowane relacje między Marokiem a UE.”

Reformy w Maroku, wspierane przez UE, wpisują się całkowicie w priorytety strategiczne, zdefiniowane w dwóch wspólnych komunikatach Komisji Europejskiej i Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: „Partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza Śródziemnego” 1 i „Nowa koncepcja działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie” 2.

Program wsparcia dynamiki zintegrowanego rozwoju północnych prowincji i obszarów wiejskich (Al Hoceima) dysponuje budżetem w wysokości 19 mln EUR. Program ten ma na celu długotrwałą poprawę warunków życia oraz dochodów ludności wiejskiej w prowincji Al Hoceima, poprzez wspieranie dynamiki rozwoju lokalnego - integrującego i włączającego, wzmocnienie znaczenia i rozwijanie potencjału podmiotów, pobudzanie lokalnej struktury gospodarczej, poprzez rozwój społeczny oraz ochronę i wzbogacanie ekosystemów.

Program przewiduje na przykład wspieranie partycypacyjnego procesu planowania komunalnego, realizacji inwestycji w zakresie małej infrastruktury społecznej oraz żywotności struktur socjalnych, działań na rzecz zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych poprzez inwestycje i wsparcie techniczne w dziedzinach rolnictwa, tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, rzemiosła oraz agroturystyki. W ramach programu szczególnych nacisk położony będzie na integrację gospodarczą młodzieży i kobiet.

Program wsparcia propagowania równości kobiet i mężczyzn, dysponujący budżetem w wysokości 35 mln EUR, wspierać będzie wdrożenie agendy na rzecz równości przyjętej przez władze marokańskie. Ma on w szczególności za zadanie podnoszenie w społeczeństwie stanu wiedzy (w tym również wśród przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, posłów i przedsiębiorców) na temat kultury równości płci, zwiększenie ochrony prawnej kobiet, włączenia w skuteczny sposób aspektu płci do agendy różnych instytucji i organizacji oraz polepszenie warunków i zdolności uczestnictwa kobiet, na równych prawach z mężczyznami, w sprawowaniu rządów na szczeblu politycznym oraz administracyjnym.

Program „Pomyślna realizacja działań w ramach szczególnego statusu”, który dysponuje budżetem w wysokości 85 mln EUR, stanowi jeden z konkretnych efektów wzmocnienia stosunków między UE i Marokiem w ramach „szczególnego statusu”. Program ten stanowić będzie instrument uprzywilejowanej współpracy wspierającej wzmocnienie i pogłębienie tego partnerstwa. Wspierał on będzie wdrażanie głównych zobowiązań ujętych w harmonogramie działań w ramach „szczególnego statusu”, w szczególności w zakresie zbliżania przepisów prawnych do dorobku prawnego UE, stanowiącego podstawę dynamicznego procesu harmonizacji na poziomie gospodarczym i społecznym oraz w ramach pogłębionego dialogu politycznego. W ramach programu wspierane będą w szczególności działania z zakresu norm przemysłowych, transportu, rybołówstwa, szkolnictwa wyższego, zatrudnienia, gospodarki wodnej oraz ochrony konsumentów.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

UE - Maroko:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_en.htm

Europejska Polityka Sąsiedztwa:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontakt:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200 z 8 marca 2011 r.

2 :

COM(2011)303 z 25 maja 2011 r.


Side Bar