Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Marokko: nieuwe Europese steun voor gelijkheid en plattelandsontwikkeling

Brussel, 17 augustus 2011 – De Europese Unie heeft vandaag het jaarlijks actieprogramma 2011 voor Marokko goedgekeurd. Deze nieuwe steun (19 miljoen euro) zal onder meer ten goede komen van de mensen in de provincie Al Hoceima, een zeer afgelegen plattelandsgebied in het noorden van Marokko dat sociaal en economisch achterblijft ten opzichte van de rest van het land en een kweekplaats van cannabis is. Door bij te dragen aan decentralisering en plaatselijke ontwikkeling, werkgelegenheid, sociale ontwikkeling en ontwikkeling van het milieu zal het programma helpen om de leefomstandigheden en het inkomen van de bevolking te verbeteren.

35 miljoen euro zijn bestemd voor de tenuitvoerlegging van de agenda voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, die onlangs door de Marokkaanse regering is goedgekeurd. Dit zal gebeuren door de bevolking (waaronder opiniemakers, parlementsleden en bedrijfsleiders) bewust te maken van deze kwestie en door ervoor te zorgen dat vrouwen onder betere voorwaarden op voet van gelijkheid met mannen aan het politieke leven en het openbaar bestuur kunnen deelnemen, onder meer door de capaciteiten van vrouwen te versterken. Dit programma wil ervoor zorgen dat de vruchten van de groei billijker onder de Marokkaanse burgers worden verdeeld.

85 miljoen euro zijn bestemd voor de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de gevorderde status. De EU heeft de gevorderde status in oktober 2008 toegekend, toen Marokko het toenaderingsproces tot de EU, dat met de inwerkingtreding van de Associatieovereenkomst in 2000 op gang was gebracht, wou versnellen. Het programma biedt steun voor sectorale hervormingen en voor de verbintenissen die Marokko in de routekaart van de gevorderde status is aangegaan.

Štefan Füle, de commissaris voor uitbreiding en het Europees nabuurschapsbeleid, verklaart: "Met haar steun voor de agenda voor gelijkheid ondersteunt de Europese Commissie Marokko in zijn streven voort te maken met de tenuitvoerlegging van democratische hervormingen. De start daarvoor was de volksraadpleging van 1 juli van dit jaar, waarin de kiezers het voorstel tot herziening van de grondwet hebben goedgekeurd. Zowel het programma voor de ontwikkeling van de provincie Al Hoceima als de steun voor de tenuitvoerlegging van de gevorderde status zullen een rechtstreeks positief effect op het dagelijkse leven van vele Marokkaanse burgers hebben en de bevoorrechte betrekkingen tussen Marokko en de EU concreet maken."

De Marokkaanse hervormingen waarvoor de EU steun verleent, zijn volledig in overeenstemming met de strategische prioriteiten die in de twee recente gezamenlijke mededelingen van de Europese Commissie en de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, namelijk "Een partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart met het zuidelijke Middellandse Zeegebied"1 en "Inspelen op de veranderingen in onze buurlanden"2 zijn vastgesteld.

Het programma ter ondersteuning van de dynamiek van geïntegreerde ontwikkeling van de provincies en plattelandsgebieden van het noorden (Al Hoceima), met een begroting van 19 miljoen euro, heeft tot doel de leefomstandigheden en het inkomen van de plattelandsbevolking in de provincie Al Hoceima duurzaam te verbeteren. Daartoe zal de lokale participatieve en inclusieve ontwikkeling worden ondersteund, de rol en de capaciteiten van de actoren worden versterkt, de lokale economische structuur worden geactiveerd, en de sociale ontwikkeling en het behoud en de opwaardering van ecosystemen worden ondersteund.

Zo zal het programma steun verlenen voor grotere participatie in de gemeentelijke planning, voor investeringen in kleine sociale infrastructuur en voor de leefbaarheid van sociale structuren. Daarnaast is het de bedoeling het inkomen van de huishoudens op het platteland te vergroten door middel van investeringen in en technische ondersteuning van de landbouw, de kleinschalige visserij, de ambachtelijke sector en het plattelandstoerisme. In dit kader zal het programma bijzondere klemtoon leggen op de intrede van jongeren en vrouwen in het economische leven.

Het programma ter ondersteuning van de bevordering van de billijkheid en de gelijkheid van mannen en vrouwen, met een begroting van 35 miljoen euro, heeft tot doel de tenuitvoerlegging van de agenda voor gelijkheid, die door Marokko is opgesteld, te ondersteunen. Daartoe zal de bevolking (waaronder opiniemakers, parlementsleden en bedrijfsleiders) bewust worden gemaakt van de cultuur van gelijkheid, de juridische bescherming van de vrouw worden verbeterd en het genderperspectief in verschillende instellingen en organisaties worden verankerd. Ook zal ervoor worden gezorgd dat vrouwen onder betere voorwaarden op voet van gelijkheid met mannen aan het politieke leven en het openbaar bestuur kunnen deelnemen, onder meer door de capaciteiten van vrouwen te versterken.

Het programma "Een succesvolle gevorderde status ", met een begroting van 85 miljoen euro, is een van de concrete resultaten van de versterking van de betrekkingen tussen de EU en Marokko in het kader van de gevorderde status. Het zal het samenwerkingsinstrument bij uitstek zijn om dit partnerschap te versterken en te verdiepen. In het kader van een versterkte politieke dialoog zal het bijdragen tot de tenuitvoerlegging van de belangrijkste verbintenissen die in de routekaart van de gevorderde status zijn opgenomen, bijvoorbeeld convergentie met de Europese regelgeving, die essentieel is om op economisch en sociaal gebied toenadering tot stand te brengen. Het programma zal onder meer activiteiten financieren op het gebied van industriële normen, vervoer, visserij, hoger onderwijs, werkgelegenheid, water en consumentenbescherming.

Voor meer informatie

EU-Marokko:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_en.htm

Europees nabuurschapsbeleid:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Contactpersonen:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200 van 8 maart 2011.

2 :

COM(2011)303 van 25 mei 2011.


Side Bar