Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Jauns Eiropas atbalsts līdztiesības veicināšanai un lauku attīstībai Marokas Karalistē

Brisele, 2011. gada 17. augusts. Šodien Eiropas Savienība (ES) apstiprināja Marokai paredzēto 2011. gada rīcības programmu. Šis jaunais atbalsts būs paredzēts cilvēkiem, kuri dzīvo Marokas ziemeļu lauku reģionā Alhoseimā (19 miljoni euro), ko raksturo nošķirtība un sociālekonomiska atpalicība salīdzinājumā ar pārējiem valsts reģioniem, un kurā tiek audzētas kaņepes. Šī programma palīdzēs paaugstināt dzīves līmeni un iedzīvotāju ienākumus, vienlaikus veicinot decentralizāciju un vietējo attīstību, darbavietu radīšanu un sociālo un vides attīstību.

Lai īstenotu Sieviešu un vīriešu līdztiesības programmu, ko nesen pieņēma Marokas valdība, tiks piešķirti 35 miljoni eiro; programmu īstenos, palielinot sabiedrības (tostarp viedokļu veidotāju, parlamentāriešu, uzņēmumu vadītāju) izpratni un uzlabojot apstākļus un iespējas, lai sievietes līdzvērtīgi vīriešiem varētu piedalīties politikas un valsts lietu pārvaldē. Šīs programmas mērķis ir Marokas iedzīvotājiem nodrošināt izaugsmes ieguvumu taisnīgāku sadali.

Lai īstenotu Marokas īpašo statusu, tiks piešķirti 85 miljoni eiro. ES 2008. gada oktobrī Marokai piešķīra īpašo statusu, atbildot uz valsts centieniem paātrināt tuvināšanos ES, kas tika aizsākta ar asociācijas līguma spēkā stāšanos 2000. gadā. Ar šo programmu tiks atbalstītas nozaru reformas un saistības, ko Maroka uzņēmusies īpašā statusa ceļvedī.

Par paplašināšanos un Eiropas kaimiņattiecību politiku atbildīgais komisārs Štefans File teica: „Veicinot Līdztiesības programmu, Eiropas Komisija atbalsta Marokas vēlmi turpināt demokrātisku reformu īstenošanu, ko aizsāka 1. jūlijā, tautas referendumā apstiprinot priekšlikumu par Konstitūcijas pārskatīšanu. Gan Alhoseimas reģiona attīstības programma, gan īpašā statusa īstenošanas atbalsts tieši un pozitīvi ietekmēs Marokas pilsoņu ikdienas dzīvi, konkretizējot privileģētās attiecības starp Maroku un ES.”

Marokas reformas, ko atbalstīs ES, ir pilnībā pielāgotas stratēģiskajām prioritātēm, kas noteiktas divos paziņojumos, ko nesen kopīgi sagatavojušas Eiropas Komisija un ES Augstā pārstāve ārlietu un drošības politikas jautājumos, proti, „Partnerība demokrātijai un kopīgai labklājībai ar Vidusjūras dienvidu reģionu” 1 un „Jauna stratēģija saistībā ar pārmaiņām kaimiņvalstīs” 2.

Programma integrētas attīstības atbalstam Marokas ziemeļu provincēs un lauku reģionos (Alhoseimā), kuras budžets ir 19 miljoni eiro, ir paredzēta, lai ilgtspējīgā veidā paaugstinātu Alhoseimas provinces iedzīvotāju dzīves līmeni un ienākumus, veicinot vispusīgu attīstību vietējā līmenī, pastiprinot iesaistīto personu lomu un spējas, padarot dinamiskāku vietējās ekonomikas struktūru, stimulējot sociālo attīstību un nodrošinot ekosistēmu saglabāšanu un uzlabošanu.

Piemēram, ar šo programmu tiks atbalstīti līdzdalību veicinošie plānošanas procesi pašvaldību līmenī, ieguldījumi maza apjoma sociālajā infrastruktūrā un sociālo struktūru dzīvotspēja, lauku saimniecību ienākumu palielināšana, izmantojot ieguldījumus un tehnisko palīdzību lauksaimniecības, sīkzvejas, amatniecības un lauku tūrisma jomā. Programmā īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu un sieviešu ekonomiskajai iekļaušanai.

Programma, lai atbalstītu vienlīdzības un sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanu, kuras budžets ir 35 miljoni eiro, palīdzēs īstenot Marokas izveidoto Līdztiesības programmu. Konkrētāk, tās mērķis ir palielināt sabiedrības (tostarp viedokļu veidotāju, parlamentāriešu, uzņēmumu vadītāju) izpratni par līdztiesības kultūru, pastiprināt sieviešu tiesisko aizsardzību, efektīvi iekļaut dzimumu perspektīvu dažādās iestādēs un organizācijās un uzlabot apstākļus un iespējas, lai sievietes līdzvērtīgi vīriešiem varētu piedalīties politikas un valsts lietu pārvaldē.

Programma „Īstenot īpašo statusu”, kuras budžets ir 85 miljoni eiro, ir konkrēts rezultāts ES un Marokas attiecību pastiprināšanai īpašā statusa ietvaros. Tas būs priviliģētās sadarbības instruments, ar ko atbalstīs šīs partnerības pastiprināšanu un paplašināšanu. Tas palīdzēs pastiprināta politiskā dialoga ietvaros īstenot galvenās saistības, kas iekļautas īpašā statusa ceļvedī, konkrētāk, saistībā ar likumdošanas konverģenci atbilstoši ES acquis, kas ir ekonomikas un sociālās sfēras tuvināšanās procesa stūrakmens. Ar šo programmu tiks finansētas darbības tādās jomās kā rūpniecības standarti, transports, zvejniecība, augstākā izglītība, nodarbinātība, ūdens apsaimniekošana un patērētāju aizsardzība.

Papildu informācijai

ES un Maroka:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_en.htm

Eiropas kaimiņattiecību politika:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011) 200, 2011. gada 8. marts.

2 :

COM(2011) 303, 2011. gada 25. maijs.


Side Bar