Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Marokas. Nauja Europos parama užtikrinant lygybę ir kaimo plėtrą Karalystėje

Briuselis, 2011 m. rugpjūčio 17 d. Šiandien Europos Sąjunga (ES) patvirtino 2011 m. metinę Maroko veiksmų programą. Ši nauja parama (19 mln. eurų) visų pirma bus naudinga Šiaurės Maroko al Choseimos kaimo regiono gyventojams. Šis regionas yra izoliuotas, socialiniu ir ekonominiu požiūriu atsilikęs nuo likusios šalies teritorijos, jame auginamos kanapės. Programa padės pagerinti gyvenimo sąlygas ir padidinti gyventojų įplaukas, nes bus remiama decentralizacija ir vietos plėtra, kuriamos darbo vietos ir užtikrinamas socialinis ir aplinkos vystymasis.

35 mln. eurų taip pat bus skirti siekiant įgyvendinti neseniai Maroko vyriausybės priimtą Moterų ir vyrų lygių galimybių darbotvarkę, daugiausia rengiant visuomenės informavimo kampanijas (kuriose dalyvaus svarbiausi nuomonių formuotojai, parlamento nariai ir įmonių vadovai) ir gerinant lygiateisio su vyrais moterų dalyvavimo politiniame valdyme ir viešajame gyvenime sąlygas ir gebėjimus. Šia programa siekiama užtikrinti, kad Maroko piliečiams būtų sudarytos kuo vienodesnės galimybės pasinaudoti ekonomikos augimo rezultatais.

85 mln. eurų bus skirti kaip parama siekiant vadinamojo aukštesnio lygio statuso. Šį aukštesnio lygio statusą ES suteikė 2008 m. spalio mėn., atsižvelgdama į Maroko siekį paspartinti suartėjimą su ES, kuris prasidėjo įsigaliojus 2000 m. asociacijos susitarimui. Programa bus remiamos sektorių reformos ir Maroko prisiimti įsipareigojimai pagal aukštesnio lygio statuso veiksmų planą.

Už plėtrą ir Europos kaimynystės politiką atsakingas Komisijos narys Štefanas Füle pareiškė, kad „remdama Lygių galimybių darbotvarkę, Europos Komisija remia Maroko norą padaryti pažangą įgyvendinant demokratines reformas, kurios pradėtos liepos 1 d. visuotiniame referendume patvirtinus Konstitucijos pakeitimo pasiūlymą. Tiek al Choseimos regiono vystymosi parama, tiek parama siekiant aukštesnio lygio statuso tiesiogiai pagerins daugelio Maroko piliečių kasdienį gyvenimą – jiems tai bus konkretus išimtinių Maroko ir ES santykių pavyzdys.“

ES remiamos Maroko reformos visiškai suderinamos su strateginiais prioritetais, išdėstytais dviejuose neseniai paskelbtuose bendruose Europos Komisijos ir ES vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai komunikatuose: „Pietinių Viduržemio jūros regiono šalių partnerystė siekiant demokratijos ir bendros gerovės“ 1 ir „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“ 2.

Šiaurinių regionų (al Choseimos) ir kaimo vietovių integruotos plėtros skatinamųjų veiksnių paramos programa. Jai iš biudžeto skiriama 19 mln. eurų. Jos tikslas – tvariai pagerinti gyvenimo sąlygas al Choseimos regione ir padidinti jo kaimo gyventojų įplaukas, remiant vietos gyventojų dalyvavimo sprendžiant plėtros klausimus ir jų įtraukimo į tokių klausimų sprendimą skatinamuosius veiksnius, stiprinant suinteresuotųjų šalių vaidmenį ir gebėjimus, spartinant vietos ekonomikos vystymąsi, remiant socialinį vystymąsi, taip pat išsaugant ir plėtojant ekosistemas.

Pavyzdžiui, įgyvendinant programą bus remiamas dalyvaujamojo planavimo savivaldos lygmeniu procesas, investicijos į nedidelę socialinę infrastruktūrą ir tvarias socialines struktūras, kaimo namų ūkių pajamų didinimas investicijomis ir techninė parama žemės ūkiui, nepramoninei žvejybai, amatams ir kaimo turizmui. Atsižvelgiant į tai, programoje ypač daug dėmesio bus skiriama ekonominei jaunimo ir moterų integracijai.

Teisingumo bei moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimo paramos programa. Jai iš biudžeto skiriami 35 mln. eurų. Jos tikslas – įgyvendinti Maroko lygių galimybių darbotvarkę. Pirmiausia bus siekiama supažindinti visuomenę (dalyvaujant svarbiausiems nuomonių formuotojams, parlamento nariams ir įmonių vadovams) su lygybės principais, gerinti teisinę moterų apsaugą, veiksmingai spręsti lyčių lygybės klausimus įvairiose institucijose ir organizacijose, taip pat gerinti lygiateisio su vyrais moterų dalyvavimo politiniame valdyme ir viešajame gyvenime sąlygas ir gebėjimus.

Sėkmingo pasinaudojimo aukštesnio lygio statusu programa. Jai iš biudžeto skiriami 85 mln. eurų. Tai konkretus glaudesnių ES ir Maroko santykių pagal aukštesnio lygio statuso sistemą įrodymas. Tai bus išskirtinio bendradarbiavimo priemonė remiant tvirtesnę ir glaudesnę partnerystę. Programa padės įgyvendinti pagrindinius įsipareigojimus, įtrauktus į aukštesnio lygio statuso veiksmų planą, visų pirma reguliavimo derinimą su ES teisynu, nes tai yra šio dinamiško ekonominio ir socialinio suartėjimo kertinis akmuo, palaikant tvirtesnį politinį dialogą. Pagal programą bus finansuojama pirmiausia šių sričių veikla: pramonės standartai, transportas, žuvininkystė, aukštasis mokslas, užimtumas, vanduo ir vartotojų apsauga.

Daugiau informacijos

ES ir Maroko santykiai:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_en.htm

Europos kaimynystės politika:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011) 200, 2011 m. kovo 8 d.

2 :

COM(2011) 303, 2011 m. gegužės 25 d.


Side Bar