Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU:lta tukea Marokolle tasa-arvon edistämiseksi ja maaseudun kehittämiseksi

Bryssel 17. elokuuta 2011 – Euroopan unioni on tänään hyväksynyt Marokkoa varten vuodeksi 2011 laaditun toimintaohjelman. Ohjelmasta myönnetään tukea (19 miljoonaa euroa) etenkin sosiaalisessa ja taloudellisessa kehityksessä muusta maasta jälkeen jääneelle Al Hoceiman maaseutualueelle. Tällä syrjäisellä alueella harjoitetaan myös kannabiksen viljelyä. Ohjelmalla autetaan parantamaan elinoloja, lisäämään väestön tulolähteitä, edistämään hallinnon hajauttamista ja paikallistason kehitystä, luomaan työpaikkoja sekä tukemaan sosiaalista ja ympäristöön liittyvää kehitystä.

Toimintaohjelmasta on lisäksi tarkoitus myöntää 35 miljoonaa euroa Marokon äskettäin hyväksymää, naisten ja miesten tasa-arvoa edistävää ohjelmaa varten. Varoilla on tarkoitus tukea etenkin kansalaisille (myös mielipidejohtajille, parlamentin jäsenille ja yritysjohtajille) suunnattua tiedotusta sekä parantaa naisten mahdollisuuksia osallistua politiikkaan ja julkishallintoon tasa-arvoisina miesten kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että kasvun tuottamat hyödyt jakautuvat entistä tasapuolisemmin.

Lisäksi 85 miljoonaa euroa osoitetaan toimiin, joilla tuetaan Marokon asemaa ”pitkälle edistyneenä maana”. EU myönsi kyseisen aseman Marokolle lokakuussa 2008 Marokon ilmoitettua, että se haluaa nopeuttaa vuonna 2000 voimaan tulleella assosiaatiosopimuksella käynnistettyä lähentymisprosessiaan. Ohjelmasta tuetaan alakohtaisia uudistuksia sekä niiden sitoumusten täyttämistä, joita Marokko on antanut maan asemaa koskevassa etenemissuunnitelmassa.

”Tukemalla tasa-arvo-ohjelmaa komissio tukee samalla Marokon pyrkimyksiä demokraattisten uudistusten toteuttamiseksi, totesi laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari Štefan Füle. Nämä uudistukset aloitettiin 1. heinäkuuta, jolloin perustuslakiuudistus hyväksyttiin kansanäänestyksessä. ”Sekä Al Hoceiman alueen kehittämisellä että pitkälle edistyneen maan asemaan liittyvillä toimenpiteillä on myönteinen vaikutus Marokon kansalaisten jokapäiväiseen elämään, ja ne ovat konkreettinen osoitus Marokon ja EU:n erityissuhteista", Füle lisäsi.

EU:n tukemat uudistukset vastaavat erittäin hyvin niitä strategisia tavoitteita, jotka on asetettu komission sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan äskettäin antamissa yhteisissä tiedonannoissa ”Demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävä kumppanuus eteläisen Välimeren maiden kanssa”1 ja ”Uusi strategia muutostilassa olevia naapurimaita varten”2.

Pohjoisen provinsseja ja alueita (Al Hoceima) varten laadittua yhdennettyä kehittämisohjelmaa varten on varattu yhteensä 19 miljoonaa euroa. Ohjelmalla pyritään parantamaan kestävällä tavalla Al Hoceiman maaseutualueiden väestön elinoloja ja tulolähteitä. Sillä tuetaan paikallistason osallistavaa kehittämistä, eri sidosryhmien valmiuksien parantamista, paikallistalouden dynaamista kehitystä, sosiaalista kehitystä sekä ekosysteemien suojelua.

Tukea myönnetään esimerkiksi osallistavaan paikallissuunnitteluun, pieniin sosiaalisiin infrastruktuureihin tehtäviin investointeihin, sosiaalisten rakenteiden säilyttämiseen, maatalousalueiden kotitalouksien tulojen lisäämiseen investointien avulla sekä maatalouteen, pienkalastukseen, käsiteollisuuteen ja matkailuun liittyviin teknisiin tukitoimiin. Tavoitteena on etenkin nuorten ja naisten taloudellisen aseman parantaminen.

Naisten ja miesten tasa-arvoa edistävää ohjelmaa varten on varattu 35 miljoonaa euroa. Ohjelmalla tuetaan Marokon tasa-arvopolitiikan toteuttamista. Tavoitteena on etenkin tiedottaa kansalaisille (myös mielipidejohtajille, parlamentin jäsenille ja yritysjohtajille) tasa-arvokulttuurista, parantaa naisten oikeusturvaa, ottaa tasa-arvoasiat osaksi eri organisaatioiden ja laitosten toimintaa sekä parantaa naisten mahdollisuuksia osallistua politiikkaan ja julkishallintoon tasa-arvoisina miesten kanssa.

Pitkälle edistyneen maan asemaa tukevaa ohjelmaa varten on varattu 85 miljoonaa euroa. Ohjelma on konkreettinen osoitus EU:n ja Marokon suhteiden vahvistumisesta Marokon saaman uuden aseman myötä. Sillä tuetaan osapuolten kumppanuutta lujittavaa ja syventävää yhteistyötä ja Marokon etenemissuunnitelmassaan antamien tärkeimpien sitoumusten täyttämistä. Nämä sitoumukset liittyvät etenkin toimiin, joiden tavoitteena on sääntelyn lähentäminen EU:n sääntelyyn. Tällaiset toimet muodostavat lähtökohdan poliittiseen vuoropuheluun perustuvalle taloudelliselle ja sosiaaliselle lähentymiselle. Ohjelmasta rahoitetaan etenkin toimia, jotka liittyvät teollisuusstandardeihin, liikenteeseen, kalastukseen, korkeakoulutukseen, työllisyyteen, vesihuoltoon sekä kuluttajansuojaan.

Lisätietoja

EU:n ja Marokon suhteet:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_en.htm

Euroopan naapuruuspolitiikka:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michael Mann (+32-2) 299 97 80

Anca Paduraru (+32-2) 296 64 30

1 :

KOM(2011) 200, 8.3.2011.

2 :

KOM(2011) 303, 25.5.2011.


Side Bar