Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Liit toetab meeste ja naiste võrdõiguslikkust ning maaelu arengut Marokos

Brüssel, 17. august 2011 – Täna kiitis Euroopa Liit heaks 2011. aasta tegevusprogrammi Maroko toetamiseks. Selle raames saavad näiteks abi Al Hoceïma maapiirkonna elanikud (19 miljonit eurot). Kõnealune piirkond asub Maroko põhjaosas, mis külgneb enklaavidega ja mida iseloomustab sotsiaalmajanduslik mahajäämus riigi ülejäänud osadest. Seal on ka levinud kanepikasvatus. Tegevusprogrammiga aidatakse detsentraliseerimise ja maaelu arendamise kaudu kaasa elutingimuste parandamisele ja elanikkonna sissetuleku suurendamisele, samuti töökohtade loomisele ning ühiskondlikule ja keskkonnaarengule.

Ühtlasi eraldatakse 35 miljonit eurot, et rakendada Maroko valitsuse vastu võetud uut meeste ja naiste võrdõiguslikkuse tegevuskava. Selleks suurendatakse nii arvamusliidrite, parlamendi liikmete ja ettevõtte juhtide kui ka tavakodanike teadlikkust võrdõiguslikkuse küsimusest ning parandatakse naiste võimalusi ja võimet osaleda meestega samadel alustel poliitikas ja avaliku elu juhtimises. Tegevusprogrammi selle osa eesmärk on võimaldada kogu Maroko ühiskonnal saada võrdsemalt osa majanduskasvu viljadest.

Lisaks toetatakse 85 miljoni euroga edasijõudnud riigi staatusest tulenevate meetmete rakendamist. EL andis Marokole edasijõudnud riigi staatuse 2008. aasta oktoobris, kuna riik teatas oma soovist kiirendada 2000. aastal assotsieerimislepingu jõustumisega alguse saanud lähenemist ELile. Tegevusprogrammi selle osa raames toetatakse eri sektorite reformimist ja kohustuste täitmist, mis Maroko on endale võtnud edasijõudnud riigi staatusega seotud tegevuskavas.

Laienemise ja Euroopa naabruspoliitika eest vastutava Euroopa Komisjoni voliniku Štefan Füle sõnul toetab komisjon meeste ja naiste võrdõiguslikkuse programmi kaudu Maroko püüdlusi demokraatlike reformide elluviimisel, mis said alguse käesoleva aasta 1. juulil, kui rahvahääletusel kiideti heaks põhiseaduse muutmise ettepanek. „Samuti on otsene positiivne mõju Al Hoceïma piirkonna arendamise programmil ja edasijõudnud riigi staatusest tulenevate meetmete rakendamist toetaval programmil, mis parandavad paljude marokolaste igapäevaelu ja on nende jaoks käegakatsutavaks tõenduseks Maroko ja ELi eelissuhetest.

ELilt toetust saavad Maroko reformid on igati kooskõlas strateegiliste prioriteetidega, mis on esitatud Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kahes hiljutises ühisteatises: „Partnerlus Vahemere lõunapiirkonnaga demokraatia ja ühise heaolu nimel”1 ja „Uus lähenemisviis muutuvale naabrusele”2.

Maroko põhjaosa maaprovintside ja -piirkondade (Al Hoceïma) integreeritud arengu algatusi toetavale programmile on ette nähtud 19 miljonit eurot. Programmiga soovitakse püsivalt parandada nimetatud maapiirkonna elanike elutingimusi ja suurendada nende sissetulekut. Selleks toetatakse laial osalusel põhinevaid ja kaasavaid kohalikke arengualgatusi, suurendatakse sellistes algatustes osalejate rolli ja suutlikkust, elavdatakse kohalikku majandust, edendatakse ühiskondlikku arengut ning kaitstakse ja väärtustatakse ökosüsteeme.

Seejuures aidatakse näiteks suurendada osalusdemokraatiat kohaliku omavalituse planeerimistegevuses, investeerida väikestesse sotsiaalinfrastruktuuridesse ja tagada ühiskondlike struktuuride elujõulisus, samuti aidatakse suurendada leibkondade sissetulekut investeeringute ja tehnilise abi kaudu põllumajanduse, väikesemahulise kalapüügi, käsitöö ja maaturismi valdkonnas. Samas pööratakse programmi raames erilist rõhku noorte ja naiste kaasamisele majandusse.

Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamise programmile on eraldatud 35 miljonit eurot, et toetada Maroko koostatud meeste ja naiste võrdõiguslikkuse tegevuskava elluviimist. Eesmärk on eelkõige suurendada nii arvamusliidrite, parlamendi liikmete ja ettevõtte juhtide kui ka tavakodanike teadlikkust võrdõiguslikkuse põhimõtetest, kaitsta õiguslike vahenditega naiste õigusi, saavutada võrdõiguslikkuse küsimuste tegelik arvestamine eri asutustes ja organisatsioonides ning parandada naiste võimalusi ja võimet osaleda meestega samadel alustel poliitikas ja avaliku elu juhtimises.

Edasijõudnud riigi staatuse edukat ärakasutamist toetavale programmile on ette nähtud 85 miljonit eurot. See programm on konkreetne tõend ELi suhete tihenemisest Maroko kui edasijõudnud riigiga ning võimaldab teha Marokoga ulatuslikumat koostööd nimetatud partnerluse laiendamiseks ja süvendamiseks. Programmiga aidatakse kaasa edasijõudnud riigi staatusega seotud tegevuskavas võetud peamiste kohustuste täitmisele, eelkõige õigusaktide lähendamisel ELi õigusele. Nimetatud valdkond kujutab endast tihendatud poliitilise dialoogi raames toimuva majandusliku ja sotsiaalse lähenemise nurgakivi. Programmist rahastatakse tööstusstandardite, transpordi, kalanduse, kõrghariduse, tööhõive, veemajanduse ja tarbijakaitsega seotud meetmeid.

Lisateave:

ELi ja Maroko suhted:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_en.htm

Euroopa naabruspoliitika:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

KOM(2011) 200, 8. märts 2011.

2 :

KOM(2011) 303, 25. mai 2011.


Side Bar