Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Μαρόκο: Νέα ευρωπαϊκή στήριξη για την ισότητα και την αγροτική ανάπτυξη

Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2011 – Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2011 για το Μαρόκο. Η νέα αυτή στήριξη θα ωφελήσει κυρίως ανθρώπους που ζουν στην αγροτική περιοχή Al Hoceima (19 εκατ. ευρώ) στο Βόρειο Μαρόκο, μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από γεωγραφική απομόνωση, κοινωνικοοικονομική καθυστέρηση σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα και καλλιέργεια ινδικής κάνναβης. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και τα εισοδήματα του πληθυσμού συμβάλλοντας στην αποκέντρωση και την τοπική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη.

Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν 35 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή της ατζέντας για την ισότητα των φύλων, που εγκρίθηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση του Μαρόκου, κυρίως με την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού (συμπεριλαμβανομένων των φορέων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, βουλευτών, επιχειρηματιών) και με τη δημιουργία των προϋποθέσεων και ικανοτήτων για την ισότιμη με τους άνδρες συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική διακυβέρνηση και τη διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να εξασφαλίσει στους μαροκινούς πολίτες πιο ισότιμη κατανομή των καρπών της οικονομικής μεγέθυνσης.

Για τη στήριξη της εφαρμογής του προωθημένου καθεστώτος θα αφιερωθούν 85 εκατ. ευρώ. Το προωθημένο καθεστώς χορηγήθηκε από την ΕΕ τον Οκτώβριο του 2008 ως απάντηση στη φιλοδοξία του Μαρόκου να επισπεύσει τη διαδικασία προσέγγισης με την ΕΕ, η οποία δρομολογήθηκε με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας σύνδεσης το 2000. Το πρόγραμμα θα στηρίξει τις τομεακές μεταρρυθμίσεις και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το Μαρόκο στον χάρτη πορείας για το προωθημένο καθεστώς.

Ο Επίτροπος της ΕΕ για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, Štefan Füle δήλωσε ότι «Με τη στήριξη της ατζέντας για την ισότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τη βούληση του Μαρόκου να προβεί στην εφαρμογή δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, η οποία ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2011 μετά την έγκριση με λαϊκό δημοψήφισμα της πρότασης αναθεώρησης του συντάγματός του. Τόσο το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την περιοχή Al Hoceima όσο και η στήριξη της εφαρμογής του προωθημένου καθεστώτος θα έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή πολλών μαροκινών πολιτών, δίνοντάς τους απτό παράδειγμα των προνομιακών σχέσεων μεταξύ του Μαρόκου και της ΕΕ».

Οι μαροκινές μεταρρυθμίσεις που θα υποστηριχθούν από την ΕΕ είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις στρατηγικές προτεραιότητες που ορίζονται στις δύο πρόσφατες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας: «Εταιρική σχέση με τις χώρες της νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία» 1 και «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει»2.

Το πρόγραμμα στήριξης με δυναμικές ολοκληρωμένης ανάπτυξης των επαρχιών και των αγροτικών περιοχών του Βορρά (Al Hoceima), με προϋπολογισμό ύψους 19 εκατ. ευρώ, έχει στόχο τη βιώσιμη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και του εισοδήματος των αγροτικών πληθυσμών της επαρχίας Al Hoceima, με τη στήριξη των δυναμικών τοπικής ανάπτυξης συμμετοχικού και χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα, την ενίσχυση του ρόλου και των ικανοτήτων των εμπλεκόμενων συντελεστών, την ενδυνάμωση του τοπικού οικονομικού ιστού, την κοινωνική ανάπτυξη, τη διαφύλαξη και την ενίσχυση των οικοσυστημάτων.

Για παράδειγμα, το πρόγραμμα θα στηρίξει τις συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού σε δημοτικό επίπεδο, την πραγματοποίηση επενδύσεων μικρών κοινωνικών υποδομών και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών δομών, την αύξηση του εισοδήματος των αγροτικών νοικοκυριών μέσω επενδύσεων και τεχνικής στήριξης στους τομείς της γεωργίας, της παραδοσιακής αλιείας, της οικοτεχνίας και του αγροτουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ένταξη των νέων και των γυναικών.

Το πρόγραμμα στήριξης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών, με προϋπολογισμό ύψους 35 εκατ. ευρώ, θα στηρίξει την εφαρμογή της ατζέντας για την ισότητα που θεσπίστηκε για το Μαρόκο. Συγκεκριμένα, στόχος του είναι να ευαισθητοποιήσει τον πληθυσμό (συμπεριλαμβανομένων των φορέων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, βουλευτών, επιχειρηματιών) στο πνεύμα ισότητας, να αυξήσει την νομική προστασία των γυναικών, να εντάξει με αποτελεσματικό τρόπο θέματα φύλου στα διάφορα θεσμικά όργανα και οργανισμούς και να ενισχύσει τις προϋποθέσεις και τις ικανότητες για την ισότιμη με τους άνδρες συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική διακυβέρνηση και τη διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων.

Το πρόγραμμα «Επιτυχία του προωθημένου καθεστώτος», με προϋπολογισμό ύψους 85 εκατ. ευρώ, αποτελεί έναν από τους συγκεκριμένους στόχους της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου στο πλαίσιο του προωθημένου καθεστώτος. Θα είναι το μέσο προνομιακής συνεργασίας για τη στήριξη της ενίσχυσης και της εμβάθυνσης αυτής της εταιρικής σχέσης. Το πρόγραμμα θα συνεισφέρει επίσης στην εφαρμογή των βασικών δεσμεύσεων που εμπεριέχονται στον χάρτη πορείας του προωθημένου καθεστώτος, πιο συγκεκριμένα στον τομέα της κανονιστικής σύγκλισης με το κεκτημένο της ΕΕ, δηλαδή τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της δυναμικής προσέγγισης σχετικά με τις οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους, διαδικασίες οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενισχυμένου πολιτικού διαλόγου. Ιδιαίτερα, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει δραστηριότητες στον τομέα των βιομηχανικών προτύπων, των μεταφορών, της αλιείας, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της απασχόλησης, του ύδατος και της προστασίας των καταναλωτών.

Για περισσότερες πληροφορίες

ΕΕ-Μαρόκο:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_en.htm

Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Αρμόδιοι υπάλληλοι

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011) 200 της 8ης Μαρτίου 2011.

2 :

COM(2011) 303 της 25ης Μαΐου 2011.


Side Bar