Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Marokko: Ny europæisk støtte til ligestilling og til udvikling af landområderne

Bruxelles, den 17. august 2011 – Den Europæiske Union har i dag vedtaget det årlige handlingsprogram for 2011 for Marokko. Den nye støtte vil først og fremmest gavne befolkningen i landdistriktet Al Hoceima (19 mio. EUR) i det nordlige Marokko, der er kendetegnet ved at være et indesluttet område med en socioøkonomisk udvikling, der ikke matcher resten af landet, og hvor der dyrkes cannabis. Programmet vil forbedre livsbetingelserne for befolkningen og øge deres indtægter ved at bidrage til decentraliseringen og til udvikling af lokalsamfundet. Med programmet skabes der arbejdspladser og den sociale og miljømæssige udvikling fremskyndes.

Der er også afsat 35 mio. EUR til gennemførelsen af den agenda for ligestilling mellem mænd og kvinder, som det marokkanske parlament vedtog for nylig. Der vil navnlig blive iværksat oplysningsaktiviteter (også rettet mod meningsdannerne, parlamentsmedlemmerne og virksomhedslederne), og der vil ske en styrkelse af kvindernes mulighed for at tage del i den politiske styring og forvalte offentlige embeder på lige fod med mænd. Hensigten med programmet er at sikre, at den marokkanske befolkning får en mere retfærdig del af udbyttet af væksten.

Der vil blive afsat 85 mio. EUR til at hjælpe med iværksættelsen af den såkaldte avancerede status. Marokko blev af EU tildelt den avancerede status i oktober 2008, efter at landet havde udtrykt ønske om at fremskynde den tilnærmelsesproces til EU, der startede med associeringsaftalens ikrafttræden i 2000. Programmet støtter gennemførelsen af sektorielle reformer og af de forpligtelser, som Marokko har indgået i køreplanen for den avancerede status.

Štefan Füle, der er ansvarlig for udvidelsespolitikken og den europæiske naboskabspolitik, udtaler: "Med sin støtte til agendaen for ligestilling bidrager Kommissionen til, at Marokko realiserer sit ønske om at fremskynde de demokratiske reformer, der blev indledt den 1. juli, hvor en folkeafstemning godkendte forslaget til ændring af forfatningen. Både udviklingsprogrammet til fordel for Al Hoceima og støtten til gennemførelse af den avancerede status vil have positive virkninger på mange marokkaneres dagligdag, og de privilegerede bånd mellem Marokko og EU vil hermed blive synliggjort."

De marokkanske reformer, som EU støtter, er fuldt på linje med de strategiske prioriteringer, der er fastlagt i to nylige fælles meddelelser fra Europa-Kommissionen og Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: "Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le Sud de la Méditerranée"1 (Et partnerskab for demokrati og delt velstand med landene i den sydlige del af Middelhavet) og "Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation"2. (En ny strategi over for nye former for partnerskaber).

Støtteprogrammet til en integreret udvikling af provinserne og landområderne i nord (Al Hoceima), der råder over et budget på 19 mio. EUR, har som målsætning en varig forbedring af levevilkårene for landbefolkningen i provinsen Al Hoceima og en stigning i befolkningens indtægter. Dette skal ske via en dynamisk lokal udvikling med deltagelse af lokalsamfundene, styrkelse af lokalsamfundenes kapaciteter og betydning, en mere dynamisk lokaløkonomi, social udvikling samt bevarelse og udnyttelse af økosystemerne.

Programmet vil for eksempel støtte lokalsamfundets deltagelse i kommuneplanlægningen, bidrage til de små sociale strukturers investeringer, hjælpe de sociale strukturer til at blive levedygtige og bidrage til at øge landbefolkningens indtægter via investeringer og teknisk bistand inden for landbrug, fiskeri, hjemmeindustri og landboturisme. Programmet vil særlig støtte de unge og kvindernes økonomiske integration.

Støtteprogrammet til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, der råder over et budget på 35 mio. EUR, vil støtte gennemførelsen af den agenda for ligestilling, som Marokko har fastlagt. Dens målsætning er særlig at vinde befolkningens tilslutning (herunder meningsdannerne, parlamentsmedlemmerne og virksomhedslederne) til en ligestillingskultur, øge kvindernes retlige beskyttelse, indarbejde ligestillingsaspekterne i de forskellige institutioner og organisationer, og styrke kvindernes vilkår og muligheder for at tage del på lige fod med mændene i den politiske styring og forvaltningen af offentlige embeder.

Programmet for den avancerede status, hvortil der er afsat et budget på 85 mio. EUR, er en af de konkrete eksempler på styrkelsen af forholdet mellem EU og Marokko inden for rammerne af den avancerede status. Det vil være instrumentet til et privilegeret samarbejde, der skal styrke og uddybe dette partnerskab. Det vil bidrage til at iværksætte de vigtigste forpligtelser, som er indskrevet i køreplanen for den avancerede status, navnlig vedrørende tilpasningen til EU-lovgivningen, der er hjørnestenen i det tættere samarbejde mellem EU og Marokko på det økonomiske og sociale område. Dette skal ske inden for rammerne af en styrket politisk dialog. Programmet vil navnlig finansiere aktiviteter på områderne for industrielle standarder, transport, fiskeri, videregående uddannelser, beskæftigelse, vand og forbrugerbeskyttelse.

Yderligere oplysninger

EU-Marokko:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_en.htm

Den europæiske naboskabspolitik:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200 af 8. marts 2011.

2 :

COM(2011)303 af 25. maj 2011.


Side Bar