Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Мароко: Европа подкрепя отново равенството и развитието на селските райони в страната

Брюксел, 17 август 2011 г. — Днес Европейският съюз (ЕС) одобри годишната програма за действие за 2011 г. за Мароко. По-конкретно, от новата подкрепа ще се възползват хората, живеещи в селския район на Ал Хосейма (19 млн. EUR) в Северно Мароко, който се характеризира с изолираността си, със социално-икономическото си изоставане в сравнение с останалата част на страната и с отглеждането на канабис. Програмата ще спомогне за подобряване на условията на живот и на доходите на населението, като допринесе за осъществяването на децентрализацията и местното развитие, за създаването на работни места, за социалното и екологосъобразно развитие.

35 млн. EUR ще бъдат също предназначени за изпълнението на приетия наскоро от мароканското правителство План за равенство между жените и мъжете. Подкрепата ще се изрази най-вече в повишаване на информираността на населението (включително лидерите на общественото мнение, парламентаристите, ръководителите на предприятия) и в укрепване на условията и на капацитета на участие на жените на равни начала с мъжете в политическото управление и в управлението на обществените дела. Тази програма има за цел да гарантира на мароканските граждани по-справедливо разпределение на плодовете на икономическия растеж.

85 млн. EUR ще бъдат предназначени за подкрепа на осъществяването на „напредналия статут“. „Напредналият статут“ бе предоставен от ЕС през октомври 2008 г. в отговор на амбицията на Мароко да ускори процеса си на сближаване с ЕС, започнат с влизането в сила през 2000 г. на Споразумението за асоцииране. Чрез програмата ще бъдат подкрепени секторните реформи и поетите от Мароко ангажименти в пътната карта на напредналия статут.

Щефан Фюле, комисар на ЕС по разширяването и европейската политика за съседство, заяви: „Чрез помощта си за Плана за равенство Европейската комисия подкрепя волята на Мароко да постигне напредък в осъществяването на демократичните реформи, започнато на 1 юли, след като предложението за промяна на конституцията бе одобрено на референдум. Както програмата за развитие на региона на Ал Хосейма, така и подкрепата за осъществяването на напредналия статут ще окажат пряко положително влияние върху всекидневния живот на множество марокански граждани, като по този начин привилегированите отношения между Мароко и ЕС ще придобият конкретни измерения за тях.

Реформите в Мароко, които ще бъдат подкрепени от ЕС, се вписват изцяло в стратегическите приоритети, дефинирани в двете наскоро публикувани съвместни съобщения на Европейската комисия и на Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: „Партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“1 и „Нов отговор на промените в съседните държави“2.

Програма за подкрепа на динамиката на интегрираното развитие на северните селски провинции и територии (Ал Хосейма), разполагаща с бюджет от 19 млн. EUR, има за цел да подобри трайно условията на живот и доходите на селското население от провинция Ал Хосейма чрез подкрепа на динамиката на приобщаващо местно развитие, в което участват всички, чрез засилване на ролята и капацитетите на участниците, чрез динамизиране на местната икономическа структура, чрез социално развитие, чрез опазване и придаване на по-висока стойност на екосистемите.

Например чрез програмата ще бъдат подкрепени процесите на вземане на участие в общинското планиране, осъществяването на инвестиции в малки социални инфраструктури и жизнеспособността на социалните структури, увеличаването на доходите на селските домакинства чрез инвестиции и техническа подкрепа в областта на селското стопанство, непромишления риболов и селския туризъм. В тези рамки програмата ще постави специален акцент върху икономическото включване на младежите и жените.

Чрез Програмата в подкрепа на насърчаването на равенството между жените и мъжете с бюджет от 35 млн. EUR ще бъде подпомогнато осъществяването на изготвения от Мароко План за равенство. Програмата има за цел по-специално да се повиши информираността на населението (включително лидерите на общественото мнение, парламентаристите, ръководителите на предприятия) относно културата на равенството, да се засили юридическата защита на жените, ефективно да се интегрира измерението на равенството между половете в различни институции и организации и да се укрепят условията и капацитетът на участие на жените на равни начала с мъжете в политическото управление и в управлението на обществените дела.

Програмата „Да превърнем напредналия статут в успех“, разполагаща с бюджет от 85 млн. EUR, представлява едно от конкретните измерения на засилването на отношенията между ЕС и Мароко в рамките на напредналия статут. Програмата ще бъде привилегированият инструмент за сътрудничество, чрез който ще се подкрепя укрепването и задълбочаването на това партньорство. Тя ще допринесе за осъществяването на основните ангажименти, вписани в пътната карта на напредналия статут, по-конкретно относно нормативното сближаване с достиженията на правото на ЕС, което е крайъгълният камък на движението към икономическо и социално сближаване в рамките на засилен политически диалог. В по-конкретен план чрез програмата ще се финансират дейности в областта на индустриалните норми, транспорта, риболова, висшето образование, заетостта, водите и защитата на потребителите.

За повече информация:

ЕС—Мароко:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_en.htm

Европейска политика за съседство:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Лица за контакт

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200 от 8 март 2011 г.

2 :

COM(2011)303 от 25 май 2011 г.


Side Bar