Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

EU stöder rättsväsendet och förvaltningen i Libanon

Bryssel den 17 augusti 2011 – EU har i dag anslagit medel för en reform av Libanons rättsväsen. Med hjälp av stödet från EU kommer man att kunna genomföra en ny utbildning för landets tjänstemän. En nationell debatt om domstolsväsendets oberoende kommer också att inledas, och den libanesiska befolkningen får möjlighet att göra sig hörd vid konferenser och seminarier.

Medlen, som ges inom ramen för det årliga handlingsprogrammet för Libanon, kommer också att förbättra miljöprestandan hos den offentliga sektorn i landet genom att hjälpa miljöministeriet att bättre planera och genomföra miljöpolitiken.

Libanons kommuner kommer också att dra nytta av programmet genom den utbildning och sakkunskap som tillhandahålls för att effektivera den kommunala förvaltningen och förbättra dess förmåga att förvalta offentliga medel.

– Det är av avgörande betydelse att vi stöder våra libanesiska partner i ansträngningarna att skapa ett välfungerande system för den offentliga förvaltningen och främja hållbar tillväxt och demokrati i Libanon, sade Štefan Füle, kommissionär med ansvar för utvidgning och den europeiska grannskapspolitiken, när han tillkännagav antagandet av den årliga handlingsplanen 2011 för Libanon.
– Reformerna kommer att ge det libanesiska folket mer att säga till om i fråga om hur landet styrs, vilket bidrar till att bygga upp förtroendet för rättsväsendet och att stärka dess legitimitet.

Det årliga handlingsprogrammet för 2011 omfattar ett samarbetspaket på 33 miljoner euro. Det inbegriper reformer på tre områden: kommunal finansiering, miljöförvaltning och rättsväsen.

De områden där stöd ges till reformer överensstämmer med prioriteringarna i de två gemensamma meddelandena från EU-kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Ett partnerskap för demokrati och delat välstånd med södra Medelhavsområdet 1 och Ny respons på ett grannskap i förändring2. Dessa områden nämns också i ett uttalande från premiärminister Najib Mikatis kansli.

Programmet har följande mål:

  • Stödja reformen av kommunal finansiering (20 miljoner euro)

Avsikten är att uppnå en mer balanserad socioekonomisk utveckling genom att modernisera den kommunala förvaltningen och effektivera stödet från statsförvaltningen till de lokala myndigheterna. Man strävar därför efter att effektivera förvaltningen av den kommunala sektorn, i kombination med en förstärkning av systemen för kommunal finansiering, så att tillhandahållandet av tjänster kan upprätthållas.

  • Stödja reformen av miljöförvaltningen (8 miljoner euro)

Detta projekt, som genomförs i partnerskap med miljöministeriet, syftar till att förbättra miljöprestandan hos den libanesiska offentliga sektorn genom en reform av miljöförvaltningen. Miljöministeriet och andra aktörer inom sektorn kommer att få utbildning för att bättre kunna planera och genomföra miljöpolitiken, inbegripet kontrollen av efterlevnaden av lagstiftningen.

  • Stödja reformen av rättsväsendet (5 miljoner euro)

EU har redan genom tidigare program stött reformer av Libanons rättsväsen. I linje med dessa kommer det nya programmet att bidra till ett rättsväsen som fungerar bättre och har en högre grad av oberoende, vilket kommer att stärka dess legitimitet och öka allmänhetens förtroende för det. Att ta itu med frågan om rättsväsendets oberoende är ett avgörande steg mot att förbättra dess funktion och EU är berett att hjälpa den libanesiska regeringen att uppnå detta mål.

Närmare information

Förbindelserna mellan EU och Libanon:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/lebanon/lebanon_en.htm

Den europeiska grannskapspolitiken:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

KOM(2011)200 av den 8 mars 2011

2 :

KOM(2011)303 av den 25 maj 2011.


Side Bar