Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

EÚ podporuje súdnictvo a správu vecí verejných v Libanone

Brusel, 17. augusta 2011 – Európska únia dnes vyčlenila finančné prostriedky na podporu reformy libanonského súdnictva. Tieto prostriedky sú určené na financovanie nových aktivít v oblasti odbornej prípravy úradníkov a na otvorenie celonárodnej diskusie o nezávislosti systému súdnictva, do ktorej sa budú môcť Libanončania zapojiť prostredníctvom série konferencií a seminárov.

Finančné prostriedky, ktoré sú súčasťou ročného akčného programu pre Libanon, zároveň pomôžu libanonskému ministerstvu životného prostredia lepšie plánovať a realizovať environmentálnu politiku, čo prispeje k zlepšeniu environmentálnej výkonnosti verejného sektora v tejto krajine.

Tento program je rovnako zameraný aj na libanonské mestá a obce, ktorým pomôže zabezpečiť ďalšiu odbornú prípravu a odborné znalosti, a zvýšiť tak účinnosť riadenia miestnych samospráv a vynakladania verejných zdrojov.

Komisár EÚ pre rozšírenie a európsku susedskú politiku Štefan Füle po prijatí ročného akčného programu pre Libanon na rok 2011 uviedol: „Je mimoriadne dôležité, aby sme podporili úsilie našich libanonských partnerov o vytvorenie dobre fungujúceho systému verejnej správy, ako aj o posilnenie udržateľného rozvoja a demokracie v tejto krajine. Vďaka týmto reformám budú mať obyvatelia Libanonu väčšiu možnosť vyjadriť sa k spôsobu riadenia vlastnej krajiny, čo sa v konečnom dôsledku prejaví aj na vybudovaní dôveryhodného a legitímneho systému súdnictva.“

Ročný akčný program na rok 2011 počíta s balíkom 33 miliónov EUR určeným na spoluprácu v troch reformných oblastiach – systém financovania miest a obcí, environmentálne orientované riadenie a súdnictvo.

Všetky podporované reformné oblasti zodpovedajú prioritám stanoveným v dvoch spoločných oznámeniach Európskej komisie a vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku – „Partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím“1 a „Nová reakcia na meniace sa susedstvo“ 2. Tieto reformné oblasti sú zároveň zohľadnené vo vyhlásení kabinetu premiéra Mikatiho.

Podrobnejšie ciele uvedeného programu:

  • Podpora reformy systému financovania miest a obcí (20 miliónov EUR)

Tento program je zameraný na dosiahnutie vyváženejšieho socioekonomického rozvoja prostredníctvom modernejšej miestnej samosprávy a účinnej centrálnej podpory miestnych samospráv. Dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať zvýšenie účinnosti riadenia miestnych samospráv, ako aj posilnenie systémov ich financovania v záujme zabezpečenia poskytovania služieb.

  • Podpora reformy environmentálne orientovaného riadenia (8 miliónov EUR).

Cieľom tohto projektu realizovaného v spolupráci s ministerstvom životného prostredia je zlepšiť environmentálnu výkonnosť verejného sektora v Libanone prostredníctvom reformy environmentálne orientovaného riadenia. Pre ministerstvo životného prostredia a ďalšie zúčastnené strany bude zabezpečená odborná príprava zameraná na lepšie plánovanie a realizáciu environmentálnej politiky vrátane presadzovania práva.

  • Podpora reformy súdnictva (5 miliónov EUR)

EÚ už v minulosti podporila reformu libanonského súdnictva prostredníctvom rôznych programov. Na tieto snahy nadviaže nový program, ktorý prispeje k vybudovaniu nezávislého a výkonnejšieho systému súdnictva v Libanone, čím sa zvýši jeho dôveryhodnosť a legitímnosť v očiach libanonskej verejnosti. Vybudovanie nezávislého súdnictva je základným predpokladom zlepšenia jeho účinnosti a EÚ je pripravená podporiť libanonskú vládu v tomto úsilí.

Ďalšie informácie

Vzťahy medzi EÚ a Libanonom:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/lebanon/lebanon_en.htm

Európska susedská politika (ESP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktné osoby :

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

KOM(2011) 200 z 8. mája 2011.

2 :

KOM(2011) 303 z 25. mája 2011.


Side Bar