Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

UE wzmacnia wsparcie na rzecz sprawiedliwości i zarządzania środowiskowego w Libanie

Bruksela, 17 sierpnia 2011 r. – Przyznane dzisiaj przez Unię Europejską środki pomogą zreformować system wymiaru sprawiedliwości w Libanie. Zorganizowane zostaną nowe szkolenia dla urzędników, a także zainicjowana zostanie narodowa debata na temat niezawisłości systemu wymiaru sprawiedliwości poprzez umożliwienie obywatelom Libanu wyrażania swoich poglądów na konferencjach i seminariach.

Środki przewidziane w ramach rocznego programu działań dla Libanu przyczynią się także do poprawy efektów działalności środowiskowej tamtejszego sektora publicznego poprzez pomoc Ministerstwu Ochrony Środowiska przy skuteczniejszym opracowywaniu i realizacji polityki ochrony środowiska.

Z programu skorzystają również gminy w Libanie, jako że program przewiduje nowe szkolenia oraz zapewnienie wiedzy fachowej, tak aby administracja w sektorze komunalnym mogła skuteczniej i lepiej zarządzać środkami publicznymi.

Komisarz UE ds. Rozszerzenia i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, Štefan Füle, zapowiadając przyjęcie rocznego programu działań na 2011 r. dla Libanu, oświadczył, że: „Wspieranie naszych partnerów w Libanie w ich dążeniu do utworzenia sprawnego systemu administracji publicznej oraz pobudzenie zrównoważonego wzrostu i demokracji w tym kraju mają istotne znaczenie. Dzięki reformom obywatele Libanu będą mieli więcej do powiedzenia w sprawie funkcjonowania swojego kraju, co w rezultacie pomoże wzmocnić legitymację wymiaru sprawiedliwości i zwiększyć zaufanie do niego.”

Roczny program działań na 2011 r. zakłada pakiet współpracy o wartości 33 mln EUR, obejmujący trzy obszary reform: finansowanie gmin, zarządzanie środowiskowe oraz wymiar sprawiedliwości.

Wszystkie obszary wsparcia reform są zgodne z priorytetami wyznaczonymi w dwóch wspólnych komunikatach wydanych przez Komisję Europejską oraz Wysoką Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa; „Partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza Śródziemnego”1 oraz „Nowa koncepcja działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie”2. Wymienione obszary reform są zgodne z oświadczeniem wydanym przez gabinet premiera Nadżiba Mikatiego.

Program ma na celu w szczególności:

  • Wsparcie reform w zakresie finansowania gmin (20 mln EUR)

Zamierzeniem programu jest osiągnięcie bardziej zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez modernizację administracji gminnej oraz skuteczne wsparcie samorządów lokalnych ze strony administracji centralnej. Aby osiągnąć ten cel, podjęte zostaną starania zmierzające do poprawy skuteczności i wydajności zarządzania sektorem komunalnym oraz wzmocnienia systemów finansowania gmin, by podtrzymać świadczenie usług.

  • Wsparcie reform – zarządzanie środowiskowe (8 mln EUR)

Celem tego projektu, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Ochrony Środowiska, jest poprawa efektów działalności środowiskowej sektora publicznego w drodze reformy zarządzania środowiskowego. Aby pomóc bardziej optymalnie opracować i realizować politykę ochrony środowiska, w tym egzekucję przepisów prawnych, przewidziane są szkolenia dla pracowników ministerstwa oraz innych zainteresowanych podmiotów z tego sektora.

  • Wsparcie reform wymiaru sprawiedliwości (5 mln EUR)

W przeszłości UE realizowała programy wspierające reformy wymiaru sprawiedliwości w Libanie. Podobnie jak poprzednie programy, nowy program przyczyni się do zwiększenia niezawisłości i skuteczności systemu sądownictwa w Libanie i tym samym do wzmocnienia jego legitymacji i zaufania wśród obywateli. Podjęcie kwestii niezawisłości to ważny krok w kierunku usprawnienia funkcjonowania systemu sądownictwa. UE jest gotowa pomóc rządowi libańskiemu w osiągnięciu tego celu.

Więcej informacji

Stosunki UE – Liban:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/lebanon/lebanon_en.htm

Europejska polityka sąsiedztwa:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontakt:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200 z 8 marca 2011.

2 :

COM(2011)303 z 25 maja 2011.


Side Bar