Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES pastiprina atbalstu tiesiskumam un pārvaldībai Libānā

Brisele, 2011. gada 17. augusts. Šodien piešķirtais Eiropas Savienības finansējums palīdzēs reformēt Libānas tieslietu sistēmu, ieviešot jaunas mācības ierēdņiem un sākot valsts līmeņa debates par tiesu iestāžu sistēmas neatkarību, tādējādi dodot Libānas iedzīvotājiem iespēju paust savu viedokli konferencēs un semināros.

Izmantojot šos līdzekļus, kas ietilpst gada rīcības programmā attiecībā uz Libānu, tiks uzlabota arī Libānas valsts sektora darbība vides jomā, palīdzot Vides ministrijai labāk plānot un īstenot vides politiku.

No šīs programmas ieguvējas būs arī Libānas pašvaldības, jo tām tiks sniegtas jaunas mācību iespējas un ekspertu padomi, lai padarītu vietējā līmeņa pārvaldi efektīvāku un varētu labāk pārvaldīt valsts līdzekļus.

Paziņojot par 2011. gada rīcības programmas attiecībā uz Libānu pieņemšanu, ES paplašināšanās un Eiropas kaimiņattiecību politikas komisārs Štefans File teica: "Ir vitāli svarīgi sniegt atbalstu mūsu Libānas partneriem viņu centienos izveidot labi darbojošos valsts pārvaldes sistēmu un veicināt ilgtspējīgu izaugsmi un demokrātiju valstī. Šīs reformas dos Libānas iedzīvotājiem lielākas iespējas paust savu viedokli par to, kā jāpārvalda valsts, un rezultātā palīdzēs stiprināt paļāvību uz tieslietu sistēmu un tās leģitimitāti."

2011. gada programmā paredzēta sadarbības pakete 33 miljonu eiro apmērā, kas aptver trīs reformu jomas – pašvaldību finanses, vides pārvaldību un tiesiskumu.

Visas reformu atbalsta jomas atbilst prioritātēm, kas noteiktas divos Eiropas Komisijas un ES Augstā Pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos kopīgajos paziņojumos ­– "Partnerattiecības demokrātijai un kopīgam uzplaukumam ar Vidusjūras dienvidu reģionu"1 un "Jauna reakcija uz pārmaiņām kaimiņvalstīs"2. Šīs reformu jomas ir atspoguļotas arī ministru paziņojumā, ko izdevis premjerministra Mikati kabinets.

Sīkāk izklāstot, programmas mērķi ir šādi:

  • Atbalsts pašvaldību finanšu reformai (20 miljoni eiro)

Šīs programmas mērķis ir panākt līdzsvarotāku sociāli ekonomisko attīstību, modernizējot vietējās pārvaldes iestādes, un sniegt efektīvu centrālu atbalstu vietējām pašvaldībām. Lai to panāktu, tiks strādāts pie pašvaldību sektora pārvaldības efektivitātes uzlabošanas un pašvaldību finanšu sistēmu stiprināšanas, lai nodrošinātu to darbību.

  • Atbalsts reformai – vides pārvaldība (8 miljoni eiro)

Šā partnerībā ar Vides ministriju īstenojamā projekta mērķis ir uzlabot Libānas valsts sektora sniegumu vides jomā, reformējot vides pārvaldību. Tiks nodrošinātas mācības vides ministrijas darbiniekiem, kā arī citām ieinteresētajām personām šajā nozarē, lai palīdzētu labāk plānot un īstenot vides politiku, tostarp tiesību aktu ieviešanas jomā.

  • Atbalsts tiesu sistēmas reformai (5 miljoni eiro)

ES jau iepriekšējo programmu ietvaros ir sniegusi atbalstu Libānas tiesu iestāžu sistēmas reformām. Tāpat kā priekšteces, arī jaunā programma veicinās Libānas tiesu sistēmas lielāku neatkarību un labāku darbību, tādējādi vairojot tās leģitimitāti un Libānas sabiedrības paļāvību uz to. Tiesu iestāžu neatkarības jautājuma risināšana ir būtisks solis ceļā uz to darbības uzlabošanu, un ES ir gatava palīdzēt Libānas valdībai sasniegt šo mērķi.

Sīkāka informācija

ES un Libānas attiecības:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/lebanon/lebanon_en.htm

Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200 , 2011. gada 8. marts.

2 :

COM(2011)303, 2011. gada 25. maijs.


Side Bar