Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

ES remia Libano teisingumo ir valdymo pertvarką

Briuselis, 2011 m. rugpjūčio 17 d. Šiandien paskirtomis Europos Sąjungos lėšomis bus padedama reformuoti Libano teisingumo sistemą. Bus rengiami nauji mokymai pareigūnams ir pradėtos nacionalinės diskusijos dėl teismų sistemos nepriklausomumo, Libano žmonėms suteikiant galimybių išdėstyti savo nuomonę konferencijose ir seminaruose.

Lėšomis, kurios iš dalies teikiamos pagal Libano metinę veiksmų programą, taip pat bus gerinama Libano viešojo sektoriaus veikla aplinkosaugos srityje, padedant Aplinkos apsaugos ministerijai geriau planuoti ir įgyvendinti aplinkos politiką.

Ši programa taip pat bus naudinga Libano savivaldybėms: bus surengti nauji mokymai ir konsultacijos, kad savivaldos sektoriaus administracija galėtų veiksmingiau ir geriau valdyti viešąsias lėšas.

Pranešdamas apie 2011 m. Libano metinės veiksmų programos priėmimą, už plėtrą ir Europos kaimynystės politiką atsakingas ES Komisijos narys Štefanas Füle kalbėjo: „Labai svarbu paremti Libano partnerius kuriant gerai veikiančią viešojo administravimo sistemą ir skatinant tvarų šalies ekonomikos augimą ir demokratiją. Šios reformos suteiks Libano žmonėms daugiau galimybių pareikšti savo nuomonę apie šalies valdymą, taigi, padės sukurti pasitikėjimą ir teisinės sistemos teisėtumą.“

2011 m. metinėje veiksmų programoje numatytas 33 mln. eurų vertės bendradarbiavimo paketas trims reformų sritims: savivaldybių finansinei veiklai, aplinkos valdymui ir teisingumui.

Visos reformų paramos sritys yra suderintos su dviejų bendrų Europos Komisijos ir ES vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai komunikatų – „Pietinių Viduržemio jūros regiono šalių partnerystė siekiant demokratijos ir bendros gerovės“1 ir „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“2 – prioritetais. Šios reformų sritys taip pat išskirtos ministrų pareiškime, kurį paskelbė Ministro Pirmininko N. Mikati kabinetas.

Programos tikslai išsamiau:

  • Parama savivaldybių finansinės veiklos reformai (20 mln. eurų)

Šia programa siekiama geresnės socialinės ir ekonomikos raidos pusiausvyros modernizuojant savivaldos administraciją ir teikiant veiksmingą centrinės valdžios paramą vietos valdžiai. Kad tikslas būtų pasiektas, bus gerinamas savivaldos sektoriaus valdymo efektyvumas ir veiksmingumas, kartu stiprinamos savivaldybių finansinės veiklos sistemos, siekiant užtikrinti tvarų paslaugų teikimą.

  • Parama aplinkos valdymo reformai (8 mln. eurų)

Palaikant partnerystės ryšius su Aplinkos apsaugos ministerija ir reformuojant aplinkos valdymą, šiuo projektu siekiama pagerinti Libano viešojo sektoriaus aplinkosaugos veiklos rezultatus. Aplinkos apsaugos ministerijai, taip pat šio sektoriaus suinteresuotosioms šalims bus surengti mokymai, siekiant padėti geriau planuoti ir vykdyti aplinkos politiką, taip pat šios srities teisės aktus.

  • Parama teismų reformai (5 mln. eurų)

Ir praeityje programomis ES rėmė Libano teismų sistemos reformas. Atsižvelgiant į vykdytas programas, naujoji programa padės Libane sukurti labiau nepriklausomą ir geriau veikiančią teismų sistemą, taigi, padidės jos teisėtumas ir Libano visuomenės pasitikėjimas ja. Labai svarbu spręsti teismų nepriklausomumo klausimus, siekiant pagerinti jų veiklą. ES pasirengusi padėti Libano vyriausybei šį tikslą pasiekti.

Daugiau informacijos

ES ir Libano santykiai:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/lebanon/lebanon_en.htm

Europos kaimynystės politika (EKP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011) 200, 2011 m. kovo 8 d.

2 :

COM(2011) 303, 2011 m. gegužės 25 d.


Side Bar