Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

EL toetab kohtusüsteemi ja valitsemistava arendamist Liibanonis

Brüssel, 17. august 2011 – Täna eraldas Euroopa Liit rahalisi vahendeid Liibanoni kohtusüsteemi reformimiseks. Nende vahenditega on võimalik korraldada ametnikele uusi koolitusi. Lisaks püütakse nende abil algatada riigis arutelu kohtusüsteemi sõltumatuse üle, andes Liibanoni rahvale võimaluse väljendada oma vaateid konverentsidel ja seminaridel.

Rahalised vahendid on osa Liibanoni aastasest tegevusprogrammist ning nende abil parandatakse ka Liibanoni avaliku sektori keskkonnategevuse tulemuslikkust, aidates keskkonnaministeeriumil keskkonnapoliitikat paremini kavandada ja ellu viia.

Sellest saavad kasu ka Liibanoni kohalikud omavalitsused programmi raames pakutavate uute koolituste ja teadmiste kaudu selle kohta, kuidas tõhustada omavalitsussektori haldust ja parandada avalike vahendite juhtimist.

ELi laienemise ja naabruspoliitika volinik Štefan Füle lausus Liibanoni 2011. aasta tegevusprogrammi vastuvõtmisel, et Liibanoni partnerite toetamine nende jõupingutustes luua riigis hästitoimiv avaliku halduse süsteem ning edendada jätkusuutlikku majanduskasvu ja demokraatiat on äärmiselt oluline. „Reformide tulemusel saab Liibanoni rahvas rohkem sõnaõigust selle kohta, kuidas nende riiki juhitakse, ning suurendatakse usaldust kohtusüsteemi vastu ja selle legitiimsust,” lisas ta.

2011. aasta tegevusprogramm kujutab endast 33 miljoni euro suurust koostööpaketti, mis koosneb kolmest reformivaldkonnast: omavalitsuste rahastamine, keskkonnajuhtimine ja kohtusüsteem.

Kõik toetatavad reformivaldkonnad on kooskõlas kahe Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühisteatisega: „Partnerlus Vahemere lõunapiirkonnaga demokraatia ja ühise heaolu nimel”1 ja „Uus lähenemisviis muutuvale naabrusele"2. Need reformivaldkonnad on välja toodud ka peaminister Mikati kabineti ministrite tehtud avalduses.

Programmi eesmärgid on täpsemalt järgmised:

  • Toetus omavalitsussektori rahastamise reformile (20 miljonit eurot)

Programmi eesmärk on saavutada tasakaalustatum sotsiaal- ja majandusareng, ajakohastades omavalitsussektori haldust ja tõhustades keskvalitsuse toetust omavalitustele. Selle saavutamiseks on plaanis parandada omavalitsussektori halduse mõjusust ja tõhusust ning omavalitsussektori finantssüsteemi, et tagada teenuste osutamine.

  • Toetus keskkonnajuhtimise reformile (8 miljonit eurot)

Seda projekti viiakse ellu koostöös keskkonnaministeeriumiga ja selle eesmärk on parandada keskkonnajuhtimise reformi kaudu Liibanoni avaliku sektori keskkonnategevuse tulemuslikkust. Projekti raames koolitatakse nii keskkonnaministeeriumi töötajaid kui ka teisi sidusrühmi selles sektoris, et aidata neil paremini kavandada ja rakendada keskkonnapoliitikat, sealhulgas seaduste nõuetekohane kohaldamine.

  • Toetus kohtusüsteemi reformile (5 miljonit eurot)

EL on juba varemgi toetanud programmide kaudu reforme Liibanoni kohtusüsteemis. Uue programmiga aidatakse suurendada Liibanoni kohtusüsteemi sõltumatust ja parandada selle toimimist, suurendades seeläbi selle legitiimsust ja usaldust selle vastu Liibanoni rahva hulgas. Kohtusüsteemi sõltumatuse küsimuse lahendamine parandab oluliselt selle süsteemi toimimist. EL on valmis aitama Liibanoni valitsust selle eesmärgi saavutamisel.

Lisateave

ELi ja Liibanoni suhted:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/lebanon/lebanon_en.htm

Euroopa naabruspoliitika (ENP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktisikud :

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

KOM(2011) 200, 8. märts 2011.

2 :

KOM(2011) 303, 25. mai 2011.


Side Bar