Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Η ΕΕ αυξάνει τη στήριξη που παρέχει για δικαιοσύνη και διακυβέρνηση στον Λίβανο

Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2011 - Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε σήμερα χρηματοδότηση που θα βοηθήσει στη μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης του Λιβάνου μέσω της παροχής νέας εκπαίδευσης στους δικαστικούς υπαλλήλους και της δρομολόγησης ενός εθνικού διαλόγου όσον αφορά την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, στο πλαίσιο του οποίου οι πολίτες της χώρας θα έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους σε διασκέψεις και σεμινάρια.

Τα κονδύλια αυτά, τα οποία εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης για τον Λίβανο, θα βελτιώσουν επίσης τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του δημόσιου τομέα στον Λίβανο βοηθώντας το Υπουργείο Περιβάλλοντος να βελτιώσει τον προγραμματισμό και την εκτέλεση περιβαλλοντικών πολιτικών.

Οι δήμοι της χώρας θα ευεργετηθούν επίσης από το πρόγραμμα αυτό, μέσω της παροχής νέας εκπαίδευσης και εμπειρογνωσίας που θα καταστήσουν τον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεσματικότερο και ικανότερο να διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα.

Ο Επίτροπος της ΕΕ Štefan Füle, αρμόδιος για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, δήλωσε τα εξής κατά την ανακοίνωση της έγκρισης του ετήσιου προγράμματος δράσης 2011 για τον Λίβανο: «Η στήριξη των Λιβανέζων εταίρων μας στις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν ένα σύστημα δημόσιας διοίκησης που θα λειτουργεί ομαλά και θα τονώσει τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και τη δημοκρατία στη χώρα, είναι ζωτικής σημασίας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα δώσουν στους πολίτες του Λιβάνου τη δυνατότητα να διατυπώσουν άποψη ως προς τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας τους, και ως εκ τούτου θα συμβάλουν στην αύξηση της αποδοχής του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και της εμπιστοσύνης σε αυτό.

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του 2011 είναι μια δέσμη μέτρων συνεργασίας ύψους 33 εκατ. ευρώ, που καλύπτει τρεις τομείς μεταρρυθμίσεων: τα οικονομικά των δήμων, την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και τη δικαιοσύνη.

Όλοι οι τομείς στήριξης μεταρρυθμίσεων ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες που διατυπώνονται στις δύο κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας: «Εταιρική σχέση με τις χώρες της νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία» 1 και «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» 2. Οι εν λόγω τομείς μεταρρυθμίσεων αντικατοπτρίζονται και στη δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του Πρωθυπουργού κ. Mikati.

Λεπτομερέστερα, οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Στήριξη για τη μεταρρύθμιση των οικονομικών των δήμων (20 εκατ. ευρώ)

Το πρόγραμμα αποβλέπει σε μια πιο ισορροπημένη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μέσω του εκσυγχρονισμού των διοικήσεων των δήμων και την αποτελεσματική παροχή στήριξης από την κεντρική κυβέρνηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Για να επιτευχθεί αυτό, θα καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της διαχείρισης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνδυασμό με ενισχυμένα συστήματα διαχείρισης των οικονομικών των δήμων με σκοπό την καλύτερη παροχή υπηρεσιών.

  • Στήριξη μεταρρυθμίσεων – Περιβαλλοντική διακυβέρνηση (8 εκατ. ευρώ)

Το σχέδιο αυτό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας, αποβλέπει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του δημόσιου τομέα του Λιβάνου μέσω της μεταρρύθμισης της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Θα παρασχεθεί εκπαίδευση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς και σε άλλους φορείς του τομέα, με σκοπό τη βελτίωση του προγραμματισμού και της εκτέλεσης περιβαλλοντικών πολιτικών, περιλαμβανομένης της επιβολής της νομοθεσίας.

  • Στήριξη για τη μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης (5 εκατ. ευρώ)

Η ΕΕ έχει ήδη στηρίξει μεταρρυθμίσεις στον τομέα του συστήματος απονομής δικαιοσύνης του Λιβάνου μέσω διαφόρων προγραμμάτων στο παρελθόν. Βασιζόμενο σε αυτά, το νέο πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην αύξηση της ανεξαρτησίας και στη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης του Λιβάνου και με τον τρόπο αυτόν θα ενισχύσει την αποδοχή του και την εμπιστοσύνη του λαού σε αυτό. Η διευθέτηση του ζητήματος της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος αποτελεί αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της λειτουργίας του, και η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει την κυβέρνηση του Λιβάνου να επιτύχει τον στόχο αυτόν.

Για περισσότερες πληροφορίες

Σχέσεις ΕΕ-Λιβάνου:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/lebanon/lebanon_en.htm

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Αρμόδιοι υπάλληλοι

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011) 200 της 8ης Μαρτίου 2011.

2 :

COM(2011) 303 της 25ης Μαΐου 2011.


Side Bar