Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU øger støtten til retfærdighed og god forvaltningsskik i Libanon

Bruxelles, den 17. august 2011 – De EU-midler, der i dag blev bevilget til Libanon, skal være med til at reformere det libanesiske retsvæsen gennem nye uddannelsestiltag for funktionærer og en national debat om retsvæsenets uafhængighed, som skal give den libanesiske befolkning mulighed for at komme til orde ved konferencer og seminarer.

Midlerne, som indgår i det årlige handlingsprogram for Libanon, skal også forbedre den libanesiske offentlige sektors miljøindsats og være med til at sikre, at miljøministeriet bliver bedre til at tilrettelægge og gennemføre miljøpolitikken.

De libanesiske kommuner får også gavn af programmet i form af nye uddannelsestiltag og ekspertise, der skal gøre administrationen i den kommunale sektor mere effektiv og sikre en bedre forvaltning af de offentlige midler.

EU's kommissær for udvidelse og europæisk naboskabspolitik, Štefan Füle, sagde i forbindelse med vedtagelsen af det årlige handlingsprogram for 2011 for Libanon: "Det har afgørende betydning, at vi støtter vores libanesiske partnere i deres indsats for at skabe et velfungerende offentligt forvaltningssystem, og at vi styrker bæredygtig vækst og demokrati i landet. Reformerne vil give den libanesiske befolkning større indflydelse på, hvordan deres land ledes, og dermed være med til at styrke tilliden og legitimiteten omkring retsvæsenet.

Det årlige handlingsprogram for 2011 er en samarbejdspakke på 33 mio. EUR, som består af tre reformområder, nemlig kommunal økonomi, miljøforvaltning og retsvæsen.

De reformområder, der ydes støtte til, er i overensstemmelse med prioriteterne i de to fælles meddelelser fra Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Et partnerskab for demokrati og fælles velstand med det sydlige Middelhavsområde"1 og "En ny tilgang til nabolande i forandring"2. Reformområderne er også afspejlet i den ministererklæring, som premierminister Mikatis kabinet har udsendt.

Nærmere beskrivelse af programmets formål:

  • Støtte til reformen af den kommunale økonomi (20 mio. EUR)
    Programmet skal sikre en mere afbalanceret socioøkonomisk udvikling gennem en moderniseret kommunal forvaltning og effektiv støtte til de lokale forvaltninger fra centralt hold. For at opnå dette vil det blive tilstræbt at effektivisere ledelsen i den kommunale sektor og samtidig styrke de kommunale økonomisystemer med henblik på at opretholde leveringen af ydelser

  • Støtte til reform af miljøforvaltningen (8 mio. EUR)
    Formålet med dette projekt er i samarbejde med miljøministeriet at forbedre den libanesiske offentlige sektors miljøindsats gennem en reform af miljøforvaltningen. Der vil blive stillet uddannelse til rådighed for miljøministeriet og andre interesserede parter i sektoren for at gøre dem bedre i stand til at tilrettelægge, gennemføre og håndhæve miljøpolitikken

  • Støtte til reformen af retsvæsenet (5 mio. EUR)
    EU har allerede støttet reformer på det libanesiske retsområde gennem tidligere programmer. Det nye program vil i tråd med de tidligere programmer bidrage til at skabe et mere uafhængigt og velfungerende retsvæsen i Libanon og dermed øge dets legitimitet og den libanesiske befolknings tillid det. Håndteringen af spørgsmålet om retsvæsenets uafhængighed er et afgørende skridt med hensyn til at sikre et mere velfungerende retsvæsen, og EU er parat til at støtte den libanesiske regering i opfyldelsen af dette mål.

Yderligere oplysninger:

Forbindelserne mellem EU og Libanon:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/lebanon/lebanon_en.htm

Den europæiske naboskabspolitik (ENP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

KOM(2011) 200 af 8. marts 2011.

2 :

KOM(2011) 303 af 25 maj 2011.


Side Bar