Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská unie dále podpoří Libanon v reformě spravedlnosti a veřejné správy

Brusel, 17. srpna 2011 – Evropská unie dnes přidělila Libanonu finanční prostředky, které mají zemi pomoci s reformou soudního systému. Příspěvek má být využit k dalšímu proškolování úředníků a k zahájení celostátní debaty o nezávislosti soudnictví, do níž by se na konferencích a seminářích mohli se svými názory zapojovat libanonští občané.

Vyhrazené finanční prostředky, které jsou součástí ročního akčního programu pro Libanon, mají také podpořit řešení problematiky životního prostředí v libanonském veřejném sektoru, a to tím, že pomohou ministerstvu životního prostředí lépe plánovat a provádět environmentální politiku.

Program bude přínosný také pro libanonská města a obce, jimž nabídne nová školení a odborné kurzy zaměřené na zefektivnění místní správy a na lepší hospodaření s veřejnými financemi.

Přijetí ročního akčního programu pro Libanon na rok 2011 oznámil evropský komisař pro rozšíření a evropskou politiku sousedství Štefan Füle: „Podpora našich libanonských partnerů při vytváření dobře fungujícího systému veřejné správy a podpora udržitelného růstu a demokracie mají zcela zásadní význam. Tyto reformy poskytnou občanům Libanonu více prostoru pro rozhodování o tom, jak je jejich země řízena, a ve výsledku tak pomohou vytvořit soudní systém založený na důvěře a legitimitě.“

Roční akční program 2011 je balíčkem spolupráce ve výši 33 milionů eur a zahrnuje reformy ve třech oblastech, kterými jsou finanční hospodaření obcí a měst, problematika životního prostředí a spravedlnost.

Podpora reforem ve všech těchto oblastech je v souladu s prioritami vytyčenými ve dvou společných sděleních Evropské komise a vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečností politiku, a sice ve sdělení „Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím“ 1 a ve sdělení „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“ 2. Na stejné oblasti poukazuje i ministerské prohlášení vydané kabinetem premiéra Nádžíba Míkátího.

Cílem programu jsou konkrétně:

  • Podpora reforem ve finančním hospodaření obcí a měst (20 milionů eur)

V této oblasti bude program usilovat o vyváženější socioekonomický rozvoj, kterého má být dosaženo modernizací správy obcí a měst a podporou místních samospráv ze strany ústředí. Při dosahování tohoto cíle se bude klást důraz na větší efektivnost řízení územních celků a na posílené systémy jejich financování, které podpoří výkon služby.

  • Podpora reforem v oblasti životního prostředí (8 milionů eur)

Zde má projekt ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí zlepšit výsledky libanonského veřejného sektoru v problematice životního prostředí, a to reformou environmentální politiky. Pracovníci tohoto ministerstva, jakož i jiné subjekty v tomto odvětví budou absolvovat školení, která jim pomohou politiku životního prostředí lépe plánovat a provádět (včetně prosazování práva).

  • Podpora reforem v soudnictví (5 milionů eur)

Reformy soudnictví již byly v Libanonu podpořeny dřívějšími unijními programy. Tento nový projekt bude na odvedenou práci navazovat a bude přispívat k tomu, aby se u libanonského soudního systému zlepšilo jeho fungování i nezávislost, což by v konečném důsledku vedlo ke zvýšení jeho legitimity a důvěryhodnosti v očích občanů. Řešení nezávislosti soudnictví je rozhodujícím krokem ke zlepšení jeho fungování, a EU je připravena libanonské vládě v dosahování tohoto cíle pomáhat.

Další informace

o vztazích mezi EU a Libanonem:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/lebanon/lebanon_en.htm

o evropské politice sousedství:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Michael Mann (+32 22999780)

Anca Paduraru (+32 22966430)

1 :

KOM(2011)200 ze dne 8. března 2011.

2 :

KOM(2011)303 ze dne 25. května 2011.


Side Bar