Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen anslår nya stöd till utbildning och förnybar energi i Jordanien

Bryssel den 17 augusti 2011 – Det nya stödpaket på 71 miljoner euro som i dag anslogs för Jordanien innehåller viktigt stöd till utbildning, förnybar energi och till genomförandet av landets handlingsplan inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken.

Štefan Füle som är EU:s kommissionär med ansvar för utvidgning och den europeiska grannskapspolitiken ger följande kommentar: ”Detta nya stöd kommer att inriktas på två områden som jag tror är av vital betydelse för tillväxten i ett land – nämligen utbildning och energi. Att minska energiförbrukningen med 20 % är ett imponerande mål, och jag är glad över att EU gör vad den kan för att hjälpa landet att uppnå detta mål”.

Finansieringen kommer att skapa ny utbildning för lärare, bidra till nya specialpedagogiska center och gör det möjligt för barn som lever i en del av Jordaniens fattigaste områden att få tillgång till förskolor.

Pengarna kommer också att bidra till att förbättra utbildningsministeriets uppföljnings- och utvärderingsrutiner i och med införandet av ett nytt informationssystem för utbildningsförvaltningen.

När det gäller förnybar energi kommer stödet att hjälpa landet att fortsätta med sin energistrategi för 2007–2020, vilket förväntas innebära energi­besparingar på 20 % fram till 2020. Finansieringen kommer även att gå till genomförandet av den europeiska grannskapspolitikens årliga handlingsplan bl.a. för att sätta igång program för partnersamverkan, som innebär att experter från medlemsstaterna utstationeras i Jordaniens statliga förvaltning och delar med sig av sina kunskaper och kompetenser.

I enlighet med prioriteringarna i de två senaste gemensamma meddelandena från Europeiska kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (Ett partnerskap för demokrati och gemensamt välstånd med länderna i södra Medelhavsområdet1 och Ny respons på ett grannskap i förändring2, utgör dagens stödpaket en del av det nationella vägledande programmet 2011–2013 för Jordanien som förfogar över stöd för 223 miljoner euro.

Detta stödpaket är inriktat på tre prioriterade områden: förnybar energi, utbildning och stöd till genomförandet av handlingsplanen.

Följande program kommer att genomföras:

  • Programmet för förnybar energi och energieffektivitet (35 miljoner euro)

Programmet för sektorsinriktat budgetstöd kommer att inrikta sig på utveckling och genomförande av effektiva åtgärder som rör förnybar energi. Stödet behövs för att förverkliga energistrategin 2007–2020 vars ambitiösa mål är att 10 % av energiproduktionen ska komma från förnybara källor samt energibesparingar med 20 % fram till 2020.

  • EU:s stöd till andra etappen av utbildningsreformen (23 miljoner euro)

Programmet för sektorsinriktat budgetstöd kommer att stödja den andra etappen av utbildningsreformen. Närmare bestämt kommer programmet att inriktas på att förbättra ett antal områden som är mindre utvecklade men avgörande för reformen av sektorn. Här ingår bl.a. fortbildning av lärare, förbättrad övervaknings- och utvärderingskapacitet för utbildningsministeriet, framför allt genom ett nytt tillförlitligt informationssystem för utbildningsförvaltning samt fler och bättre förskolor och specialskolor.

  • Stöd till genomförandet av handlingsplansprogram III (13 miljoner euro)

Genom detta projekt får olika jordanska institutioner tekniskt bistånd och kan delta i partnersamverkan, dvs. ett nära partnerskap mellan en EU-medlemsstats institution och den i det stödmottagande landet (bl.a. experter som utstationeras under längre perioder) varvid syftet är att utveckla moderna, effektiva förvaltningar.

Detta stöd kommer att hjälpa Jordaniens institutioner att uppfylla sina åtaganden inom ramen för associeringsavtalet EU–Jordanien och handlingsplanen för den europeiska grannskapspolitiken, förutom att det kompletterar det EU-stöd som hittills via olika programmen gått till Jordaniens reformer.

Med tanke på de behov som finns i den jordanska förvaltning och kraven i handlingsplanen, som nu fått ”framskjuten ställning”, växer betydelsen för dessa verksamheter stadigt.

Stödet kommer delvis från medel som överförts från 2012. Ett andra stödpaket håller på att utarbetas och vi hoppas att det ska bli tillgängligt i höst.

Mer information

om förbindelserna mellan EU och Jordanien:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/jordan/jordan_en.htm

om den europeiska grannskapspolitiken (ENP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

KOM(2011)200, 8.3.2011

2 :

KOM(2011)303, 25.5.2011.


Side Bar