Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia opäť podporí vzdelávanie a energiu z obnoviteľných zdrojov v Jordánsku

Brusel, 17. augusta 2011 – nový balík pomoci v hodnote 71 miliónov EUR vyčlenený dnes pre Jordánsko poskytne rozhodujúcu podporu pre vzdelávanie a energiu z obnoviteľných zdrojov a na plnenie akčného plánu európskej susedskej politiky.

Komisár pre rozšírenie a európsku susedskú politiku Štefan Füle uviedol: „Táto nová podpora Európskej komisie sa zameria na dve oblasti, ktoré sú podľa môjho názoru mimoriadne dôležité z hľadiska rastu krajiny – na vzdelávanie a energetiku. Zníženie spotreby energie o 20 % je veľkolepý cieľ a som veľmi rád, že EÚ v rámci svojich možností robí všetko preto, aby krajina dosiahla tento cieľ.“

V oblasti vzdelávania sa vďaka financovaniu zabezpečí ďalšia odborná príprava pre učiteľov, poskytne pomoc na vybudovanie stredísk vzdelávania pre ľudí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a umožní deťom žijúcim v niektorých najchudobnejších oblastiach Jordánska prístup k predškolskému vzdelávaniu.

Zavedením nového informačného systému riadenia v školstve toto financovanie pomôže zlepšiť aj monitorovacie a hodnotiace postupy ministerstva školstva.

V oblasti energie z obnoviteľných zdrojov finančná podpora pomôže krajine pokračovať v plnení jej energetickej stratégie na roky 2007 – 2020, ktorej cieľom je znížiť do roku 2020 spotrebu energie o 20 %. Takisto podporí plnenie ročného akčného plánu európskej susedskej politiky, na základe ktorého sa spustia twinningové programy, v rámci ktorých budú okrem iného vysielaní odborníci z členských štátov do jordánskych vládnych úradov s cieľom šíriť poznatky a odborné znalosti.

V súlade s prioritami dvoch nedávnych spoločných oznámení Európskej komisie a vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku („Partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím“1 a „Nová reakcia na meniace sa susedstvo“2) dnešný balík tvorí súčasť národného indikatívneho programu 2011 – 2013 pre Jordánsko, na základe ktorého sa poskytne pomoc vo výške 223 miliónov EUR.

Tento balík pomoci sa zameriava na tri prioritné oblasti: na energiu z obnoviteľných zdrojov, vzdelávanie a podporu plnenia akčného plánu.

Budú sa realizovať tieto programy:

  • Program energie z obnoviteľných zdrojov a energetická efektívnosť (35 miliónov EUR)

Program na podporu odvetvového rozpočtu sa zameria na rozvoj a realizáciu politiky efektívneho využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Tým sa umožní potrebná podpora na realizáciu energetickej stratégie pre roky 2007 – 2020, ktorej cieľom je dosiahnuť ambiciózne ciele v podobe 10 % podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov a 20 % energetických úspor do roku 2020.

  • Podpora EÚ pre druhú etapu reformy školstva (23 miliónov EUR)

Prostredníctvom programu na podporu odvetvového rozpočtu sa poskytne podpora pre druhú etapu reformy školstva. Konkrétnejšie sa program zameria na zlepšenie oblastí, ktoré sú síce menej rozvinuté, ale majú kľúčový význam pre toto odvetvie. Patrí k nim sústavná odborná príprava učiteľov a zlepšené monitorovacie a hodnotiace kapacity ministerstva školstva, a to zavedením spoľahlivého informačného systému riadenia školstva a rozšírením prístupu ku vzdelávaniu pre deti v predškolskom veku a pre ľudí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  • Podpora plnenia programu III v rámci akčného plánu (13 miliónov EUR)

Prostredníctvom tohto projektu sa rôznym jordánskym inštitúciám poskytne technická pomoc a uskutočnia sa twinningové aktivity, ktoré prebiehajú v úzkom partnerstve medzi inštitúciou členského štátu EÚ a inštitúciou prijímajúcej krajiny (vrátane poskytovania dlhodobo vyslaných odborníkov) s cieľom vybudovať moderné a efektívne riadiace štruktúry.

Takáto podpora pomôže jordánskym inštitúciám pri plnení záväzkov prijatých v rámci asociačnej dohody EÚ – Jordánsko a v rámci akčného plánu ESP a zároveň doplní pomoc EÚ na podporu jordánskych reforiem poskytovanú doposiaľ prostredníctvom rôznych programov.

Vzhľadom na potreby jordánskej verejnej správy a požiadavky akčného plánu, ktorý má teraz „posilnený štatút“, uvedené aktivity nadobúdajú stále väčší význam.

Táto podpora pochádza sčasti z finančných prostriedkov pôvodne určených na rok 2012. Druhý balík podpory sa pripravuje a veríme, že na jeseň bude k dispozícii.

Ďalšie informácie

Vzťahy EÚ – Jordánsko:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/jordan/jordan_en.htm

Európska susedská politika (ESP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Michael Mann (+32 2 299 9780)

Anca Paduraru (+32 2 296 6430)

1 :

KOM(2011) 200 z 8. marca 2011.

2 :

KOM(2011) 303 z 25. mája 2011.


Side Bar