Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija paziņo par jaunu atbalstu izglītībai un atjaunojamiem energoresursiem Jordānijā

Brisele, 2011. gada 17. augusts. Šodien Jordānijai tika piešķirta palīdzības pakete 71 miljona eiro apmērā, ar ko nodrošinās kritisko atbalstu izglītībai, atjaunojamiem energoresursiem un Eiropas kaimiņattiecību politikas rīcības plāna īstenošanai šajā valstī.

Par paplašināšanos un Eiropas kaimiņattiecību politiku atbildīgais komisārs Štefans File piebilda: "Šo jauno EK atbalstu galvenokārt paredzēts sniegt divās jomās, kas, manuprāt, ir īpaši svarīgas valsts izaugsmei, proti, izglītība un enerģētika. Samazināt enerģijas patēriņu par 20 % ir ievērojams mērķis un es esmu gandarīts, ka ES dara visu, kas ir tās spēkos, lai palīdzētu valstij to sasniegt.

Izglītības jomā finansējums ļaus īstenot jaunas skolotāju mācības, palīdzēs jaunu izglītības centru celtniecībai personām ar īpašām mācīšanās vajadzībām un ļaus bērniem, kas dzīvo Jordānijas nabadzīgākajos apgabalos, piekļūt pirmsskolas izglītībai.

Tas palīdzēs uzlabot arī Izglītības ministrijas uzraudzības un novērtēšanas procedūras, ieviešot jaunu izglītības pārvaldības informācijas sistēmu.

Atjaunojamo energoresursu jomā atbalsts palīdzēs valstij turpināt īstenot tās 2007. – 2020. gada enerģētikas stratēģiju, kura paredz līdz 2020. gadam par 20 % uzlabot energotaupību. Tiks atbalstīta arī Eiropas kaimiņattiecību gada rīcības plāna īstenošana, kas cita starpā ietver mērķsadarbības programmu izveidošanu, kuru ietvaros dalībvalstu eksperti tiek pārcelti darbā Jordānijas valdībā, lai dalītos pieredzē un prasmēs.

Saskaņā ar prioritātēm, kas minētas nesen pieņemtajos Eiropas Komisijas un ES Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos kopīgajos paziņojumos ("Partnerattiecības demokrātijai un kopīgam uzplaukumam ar Vidusjūras dienvidu reģionu"1 un " Jauna reakcija uz pārmaiņām kaimiņvalstīs"2), šodien apstiprinātā pakete ir daļa no Valsts indikatīvas programmas Jordānijai 2011. – 2013. gadam, saskaņā ar kuru tiks piešķirti līdzekļi 223 miljonu eiro apmērā.

Šī palīdzības pakete paredzēta trim prioritārajām jomām: atjaunojamiem energoresursiem, izglītībai un rīcības plāna īstenošanas atbalstam.

Īstenos šādas programmas:

  • Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes programma (35 miljoni eiro)

Šajā nozaru budžeta atbalsta programmā galvenā uzmanība būs pievērsta efektīvas atjaunojamo energoresursu politikas izstrādei un īstenošanai. Tādējādi tiks sniegts nepieciešamais atbalsts 2007. – 2020. gada enerģētikas stratēģijas īstenošanai, kurai ir ļoti vērienīgi mērķi, proti, līdz 2020. gadam panākt, ka 10 % enerģijas tiek iegūti no atjaunojamiem energoresursiem un par 20 % procentiem uzlabot energotaupību.

  • ES atbalsts izglītības reformas otrajam posmam (23 miljoni eiro)

Ar šo nozaru budžeta atbalsta programmu atbalstīs izglītības reformas otrā posma īstenošanu. Konkrētāk, programmā galvenā uzmanība būs pievērsta to jomu uzlabošanai, kas ir vismazāk attīstītas, bet īpaši svarīgas nozares reformai. Tās ietver skolotāju nepārtrauktu izglītošanos, Izglītības ministrijas uzraudzības un novērtēšanas spēju uzlabošanu, jo īpaši īstenojot drošu Izglītības pārvaldības informācijas sistēmu, un uzlabotu piekļuvi kvalitatīvai agrīnai pirmsskolas izglītībai un izglītībai personām ar īpašām mācīšanās vajadzībām.

  • Atbalsts Rīcības plāna III programmas īstenošanai (13 miljoni eiro)

Šī projekta ietvaros dažādām Jordānijas iestādēm tiks sniegta tehniskā palīdzība un tiks rīkoti mērķsadarbības pasākumi, kas nozīmē ciešu partnerību ar kādu ES dalībvalsts iestādi un konkrēto valsti (ietverot ekspertu ilgtermiņa nosūtīšanu), lai palīdzētu attīstīt modernu un efektīvu pārvaldi.

Papildinot ES atbalstu Jordānijas reformām, ko sniedz dažādu programmu ietvaros, šis atbalsts palīdzēs Jordānijas iestādēm izpildīt saistības, ko tās uzņēmušās ES un Jordānijas Asociācijas nolīguma un Eiropas kaimiņattiecību politikas rīcības plāna ietvaros.

Ņemot vērā Jordānijas pārvaldes vajadzības un rīcības plāna prasības, šo pasākumu nozīme aizvien pieaug un tagad tie ir ieguvuši " īpašu statusu".

Šo atbalstu daļēji finansē no līdzekļiem, kas pārcelti no 2012. gada. Pašlaik tiek sagatavota otra atbalsta pakete un mēs ceram, ka tā būs pieejama rudenī.

Papildinformācijai skatīt

Eiropas Savienības attiecības ar Jordāniju:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/jordan/jordan_en.htm

Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200, 2011. gada 8. marts.

2 :

COM(2011)303, 2011. gada 25. maijs.


Side Bar