Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissiolta uutta tukea Jordanialle

Bryssel, 17. elokuuta 2011 – EU on tänään myöntänyt Jordanialle 71 miljoonan euron avustuspaketin. Varat on tarkoitus käyttää koulutukseen, uusiutuviin energialähteisiin sekä Euroopan naapuruuspolitiikan Jordaniaa koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanoon.

Laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta vastaavan komissaarin Štefan Fülen mukaan EU:n uudella tuella keskitytään näihin aloihin, sillä ne ovat Jordanian tulevaisuuden kannalta keskeisen tärkeitä. ”Jordania on asettanut tavoitteekseen vähentää energiankäyttöä 20 prosenttia. Tavoite on kunnioitettava, ja on hienoa, että EU voi osaltaan auttaa sen saavuttamisessa.”

Opetukseen myönnettävällä rahoituksella järjestetään opettajille koulutusta, rakennetaan uusia erityisopetuskeskuksia ja autetaan Jordanian köyhimmillä alueilla asuvia lapsia pääsemään esiopetuksen piiriin.

Sillä myös parannetaan opetusministeriön valvonta- ja arviointimenettelyjä uuden kouluhallinnon tietojärjestelmän kautta.

Uusiutuviin energialähteisiin suunnatun tuen avulla Jordania voi jatkaa vuosien 2007–2020 energiastrategiaansa, jonka tavoitteena on 20 prosentin energiansäästö vuoteen 2020 mennessä. Tukea käytetään myös Euroopan naapuruuspolitiikan vuotuisen toimintaohjelman täytäntöönpanoon. Tarkoituksena on esimerkiksi aloittaa kummitoimintaohjelmia, joissa jäsenvaltioiden asiantuntijat jakavat Jordanian hallinnolle tietoa ja osaamista.

Komissio ja EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat hiljattain antaneet kaksi yhteistä tiedonantoa, ”Demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävä kumppanuus eteläisen Välimeren maiden kanssa”1 ja ”Uusi strategia muutostilassa olevia naapurimaita varten”2. Tänään myönnettävä paketti on näissä tiedonannoissa asetettujen ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti osa Jordanian vuosien 2011–2013 maaohjelmaa, jossa Jordanialle myönnetään tukea yhteensä 223 miljoonaa euroa.

Tukipaketilla keskitytään kolmeen painopistealueeseen eli uusiutuviin energialähteisiin, koulutukseen ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon.

Toteutettavia ohjelmia ovat seuraavat:

  • Uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden ohjelma (35 miljoonaa euroa)

Ohjelmassa keskitytään tehokkaiden uusiutuvia energialähteitä koskevien toimintalinjojen kehittämiseen ja täytäntöönpanoon. Näin tuetaan vuosien 2007–2020 energiastrategian toteuttamista. Sen kunnianhimoisena tavoitteena on saada uusiutuvien energialähteisen osuudeksi 10 prosenttia tuotannosta ja säästää 20 prosenttia energiaa vuoteen 2020 mennessä.

  • EU:n tuki koulutusuudistuksen toiseen vaiheeseen (23 miljoonaa euroa)

Ohjelmalla annetaan tukea koulutusuudistuksen toiseen vaiheeseen. Erityisesti ohjelmalla halutaan parantaa tilannetta kehittymättömillä, mutta alan uudistuksen kannalta keskeisillä aloilla. Näitä ovat opettajien täydennyskoulutus ja opetusministeriön valvonta- ja arviointikapasiteetin parantaminen erityisesti luotettavan kouluhallinnon tietojärjestelmän käyttöönoton kautta. Lisäksi halutaan antaa lapsille paremmat mahdollisuudet päästä esi- ja erityisopetuksen piiriin ja parantaa tämän opetuksen laatua.

  • Tuki toimintasuunnitelmaohjelma III:n täytäntöönpanolle (13 miljoonaa euroa)

Hankkeessa annetaan useille Jordanian hallintorakenteille teknistä tukea ja harjoitetaan kummitoimintaa. Tarkoituksena on luoda tiivis kumppanuus EU:n jäsenvaltion hallinnon ja Jordanian hallinnon välille (esimerkiksi asiantuntijoiden pitkäaikaisten vaihto-ohjelmien kautta) viimeksi mainitun nykyaikaistamiseksi ja tehostamiseksi.

Tuella autetaan Jordanian viranomaisia saavuttamaan EU:n ja Jordanian assosiaatiosopimuksen ja Euroopan naapuruuspolitiikan toimintaohjelman sitoumukset. Sillä myös täydennetään eri ohjelmien kautta jo annettua EU:n tukea Jordanian uudistuksille.

Jordanialla on nyt ”pitkälle edistyneen maan” asema. Sen hallinnolla on siis nyt enemmän tarpeita ja toimintasuunnitelmassa vaatimuksia, joiden vuoksi edellä esitetyt toimet ovat jatkuvasti tärkeämpiä.

Tukeen käytetään osittain vuodelta 2012 siirrettyjä varoja. Toista tukipakettia valmistellaan parhaillaan ja sen toivotaan olevan käytettävissä syksyllä.

Lisätietoja:

EU:n ja Jordanian suhteet:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/jordan/jordan_en.htm

Euroopan naapuruuspolitiikka:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michael Mann (+32-2) 299 97 80

Anca Paduraru (+32-2) 296 64 30

1 :

KOM(2011) 200, 8.3.2011.

2 :

KOM(2011) 303, 25.5.2011.


Side Bar