Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon teatab uuest toetusest haridusele ja taastuvenergiale Jordaanias

Brüssel, 17. august 2011 – Täna eraldati Jordaaniale uus, 71 miljoni euro suurune abipakett, mille abil toetatakse haridust, taastuvenergiat ja riigi Euroopa naabruspoliitika tegevuskava rakendamist.

ELi laienemise ja naabruspoliitika volinik Štefan Füle sõnas: „Uus Euroopa Komisjoni toetus keskendub kahele valdkonnale, mis on minu arvates riigi arengu jaoks väga olulised – haridusele ja energeetikale. 20% suurune energiasääst on muljetavaldav eesmärk ja ma olen rahul, et EL annab kõik endast oleneva selle saavutamiseks.”

Hariduse valdkonnas koolitatakse rahastamise abil õpetajaid, aidatakse ehitada uusi keskusi erivajadustega õppurite jaoks ning antakse Jordaania kõige vaesemates piirkondades elavatele lastele võimalus saada koolieelset haridust.

Samuti aidatakse parandada haridusministeeriumi järelevalve- ja hindamismenetlusi uue haridusjuhtimise teabesüsteemi abil.

Taastuvenergia valdkonnas toetatakse riiki tema 2007.–2020. aasta energeetikastrateegia rakendamisel, mille tulemusena loodetakse saavutada 20% suurune energiakokkuhoid aastaks 2020. Samuti aidatakse kaasa Euroopa naabruspoliitika iga-aastase tegevuskava rakendamisele, millega muu hulgas luuakse mestimisprogrammid, mille abil liikmesriikide eksperdid käivad Jordaania valitsuse juures lähetustel, et jagada teadmisi ja oskusi.

Kooskõlas Jordaania prioriteetidega ning kahe Euroopa Komisjoni ja ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühisteatisega („Partnerlus Vahemere lõunapiirkonnaga demokraatia ja ühise heaolu nimel”1 ja „Uus lähenemisviis muutuvale naabrusele”2) moodustab tänane abipakett osa Jordaania 2011.–2013. aasta riiklikust näidisprogrammist, mille raames antakse abi summas 223 miljonit eurot.

Abipakett keskendub kolmele prioriteetsele valdkonnale: taastuvenergia, haridus ja tegevuskava rakendamise toetamine.

Rakendatakse järgmisi programme:

  • Taastuvenergia ja energiatõhususe programm (35 miljonit eurot)

Valdkondlik eelarvetoetusprogramm keskendub tõhusa taastuvenergiapoliitika väljatöötamisele ja rakendamisele. Selle abil antakse vajalikku toetust 2007.–2020. aasta energeetikastrateegia elluviimisele, millel on kaks julget eesmärki – 10% energiast peaks tulema taastuvatest energiaallikatest ja aastaks 2020. soovitakse saavutada 20% suurune energiasääst.

  • ELi toetus haridusreformi teisele etapile (23 miljonit eurot)

Valdkondliku eelarvetoetusprogrammiga toetatakse haridusreformi teist etappi. Täpsemalt keskendub programm nende valdkondade parandamisele, mis on sektori reformimiseks olulised, kuid mida on vähem arendatud. See tegevus hõlmab õpetajate koolitamist, haridusministeeriumi järelevalve- ja hindamisvõime parandamist eelkõige usaldusväärse haridusjuhtimise teabesüsteemi abil ning paremat juurdepääsu koolieelsele ja erivajadustega õppuritele suunatud haridusele ning selle kvaliteedi parandamist.

  • Toetus tegevuskava III programmile (13 miljonit eurot)

Selle projekti raames antakse mitmele Jordaania institutsioonile tehnilist abi ja korraldatakse mestimisüritusi, mis on märgiks ELi liikmesriikide ja abi saava riigi institutsioonide vahelisest tihedast partnerlusest (sealhulgas ekspertide pikaajalised lähetused) ajakohase ja tõhusa halduse saavutamise nimel.

Selline toetus aitab kaasa Jordaania institutsioonide nende kohustuste täitmisele, mis võeti ELi ja Jordaania assotsieerimislepingu ja Euroopa naabruspoliitika tegevuskava raames. Abi täiendab ka seda ELi toetust, mida on erinevate programmide raames seni Jordaania reformidele antud.

Võttes arvesse Jordaania haldusasutuste vajadusi ja tegevuskava nõudeid, omistati nimetatud meetmetele eelisseisund ja nende tähtsus üha kasvab.

Käesolev toetus tuleb osaliselt 2012. aasta vahenditest. Ettevalmistamisel on teine abipakett ja me loodame selle kättesaadavaks teha sügisel.

Täiendav teave

ELi ja Jordaania suhted:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/jordan/jordan_en.htm

Euroopa naabruspoliitika (ENP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktisikud :

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

KOM(2011)200, 8. märts 2011.

2 :

KOM(2011)303, 25. mai 2011.


Side Bar