Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Η Επιτροπή ανακοινώνει νέα στήριξη για την εκπαίδευση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ιορδανία

Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2011 – Ένα νέο πακέτο βοήθειας ύψους 71 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα χορηγηθεί στην Ιορδανία σύμφωνα με σημερινή απόφαση, θα παράσχει καίρια στήριξη στους τομείς της εκπαίδευσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της υλοποίησης του σχεδίου δράσης της εν λόγω χώρας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

Ο Štefan Füle, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, δήλωσε σχετικά τα εξής: «Η νέα αυτή στήριξη από πλευράς ΕΕ θα εστιασθεί σε δύο τομείς οι οποίοι κατά τη γνώμη μου έχουν καθοριστική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, και συγκεκριμένα στους τομείς της εκπαίδευσης και της ενέργειας. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% αποτελεί εντυπωσιακό στόχο, και εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η ΕΕ κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την Ιορδανία να τον επιτύχει.»

Στον τομέα της εκπαίδευσης, η χρηματοδότηση θα χρησιμεύσει για νέα προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών, θα συμβάλει στη δημιουργία νέων κέντρων εκπαίδευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες και θα επιτρέψει σε παιδιά τα οποία διαβιούν σε ορισμένες από τις φτωχότερες περιοχές της Ιορδανίας να διαθέτουν πρόσβαση σε προσχολική εκπαίδευση.

Επίσης, θα συμβάλει στη βελτίωση των μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης που εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας, με την καθιέρωση νέου συστήματος πληροφοριών για τη διαχείριση της εκπαίδευσης.

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η στήριξη θα βοηθήσει τη χώρα να συνεχίσει τη σταδιακή εφαρμογή της ενεργειακής στρατηγικής της για την περίοδο 2007-2020, η οποία αναμένεται να επιτρέψει την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% έως το 2020. Θα συμβάλει, επίσης, στην υλοποίηση του ετήσιου σχεδίου δράσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, το οποίο προβλέπει την εκπόνηση προγραμμάτων «αδελφοποίησης», βάσει των οποίων, επί παραδείγματι, εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη αποσπώνται για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα της Ιορδανίας με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων.

Με γνώμονα τις προτεραιότητες που καθορίζονται στις δύο πρόσφατες κοινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας («Εταιρική σχέση με τις χώρες της νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία»1 και «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει»2), το σημερινό πακέτο εντάσσεται στο εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα της Ιορδανίας για την περίοδο 2011-2013, βάσει του οποίου θα χορηγηθεί συνδρομή ύψους 223 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο πακέτο βοήθειας επικεντρώνεται σε τρεις τομείς προτεραιότητας: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκπαίδευση και στήριξη της υλοποίησης του σχεδίου δράσης.

Θα υλοποιηθούν τα εξής προγράμματα:

  • Πρόγραμμα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση (35 εκατ. ευρώ)

Το πρόγραμμα τομεακής δημοσιονομικής στήριξης θα επικεντρωθεί στην κατάστρωση και εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό θα παρασχεθεί η αναγκαία στήριξη για τη σταδιακή εφαρμογή της ενεργειακής στρατηγικής για την περίοδο 2007-2020, η οποία αποβλέπει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχουν τεθεί για την παραγωγή του 10% της συνολικής παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% έως το 2020.

  • Στήριξη της ΕΕ για τη δεύτερη φάση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (23 εκατ. ευρώ)

Το πρόγραμμα τομεακής δημοσιονομικής στήριξης θα παράσχει στήριξη για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στη βελτίωση τομέων οι οποίοι είναι λιγότερο ανεπτυγμένοι, αλλά έχουν καθοριστική σημασία για τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν τη διαρκή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, τη βελτίωση των ικανοτήτων παρακολούθησης και αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας, ειδικότερα μέσω της συγκρότησης αξιόπιστου συστήματος πληροφοριών για τη διαχείριση της εκπαίδευσης, καθώς και την αύξηση της διαθεσιμότητας και της ποιοτικής στάθμης της προσχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ειδικών αναγκών.

  • Στήριξη της υλοποίησης του προγράμματος ΙΙΙ του σχεδίου δράσης (13 εκατ. ευρώ)

Το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής συνδρομής και δραστηριοτήτων αδελφοποίησης σε μια πλειάδα ιορδανικών θεσμικών οργάνων, πράγμα που προϋποθέτει στενή συνεργασία μεταξύ ενός θεσμικού οργάνου κράτους μέλους της ΕΕ και του αντίστοιχου οργάνου της δικαιούχου χώρας (περιλαμβανομένης της μακροχρόνιας απόσπασης εμπειρογνωμόνων), με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Η στήριξη αυτή θα βοηθήσει τα θεσμικά όργανα της Ιορδανίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας και του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, πέραν του ότι θα συμπληρώνει τη στήριξη που η ΕΕ έχει παράσχει μέχρι σήμερα μέσω διαφόρων προγραμμάτων για τις μεταρρυθμίσεις στην Ιορδανία.

Με γνώμονα τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης της Ιορδανίας και των απαιτήσεων του σχεδίου δράσης, το οποίο έχει ήδη ενισχυθεί με την υπαγωγή του σε «προηγμένο καθεστώς», η σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων αυτών βαίνει αυξανόμενη.

Η συγκεκριμένη στήριξη προέρχεται εν μέρει από κονδύλια τα οποία αρχικά προβλεπόταν να εκταμιευθούν το 2012. Ήδη καταρτίζεται και δεύτερο πακέτο βοήθειας, και ευελπιστούμε ότι θα είναι διαθέσιμο το φθινόπωρο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Σχέσεις ΕΕ-Ιορδανίας:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/jordan/jordan_en.htm

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Αρμόδιοι υπάλληλοι :

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200 της 8ης Μαρτίου 2011

2 :

COM(2011)303 της 25ης Μαΐου 2011


Side Bar