Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen tildeler Jordan ny støtte til uddannelse og vedvarende energi

Bruxelles, den 17. august 2011 – Jordan tildeles i dag en ny bistandspakke på 71 mio. EUR. Den tiltrængte støtte skal gå til uddannelse, vedvarende energi og gennemførelse af Jordans handlingsplan som led i den europæiske naboskabspolitik.

Štefan Füle, kommissær for udvidelse og naboskabspolitik, udtalte: "Den nye EU-støtte fokuserer på to områder, som efter min mening er meget vigtige for landets vækst, nemlig uddannelse og energi. Målet om at reducere energiforbruget med 20 % er meget ambitiøst, og jeg er glad for, at vi i EU gør hvad vi kan, for at landet kan opfylde det."

På uddannelsesområdet skal støtten gå til nye uddannelsestiltag for lærere, den skal bidrage til opførelsen af nye centre for elever med særlige uddannelsesbehov og give børn, som bor i nogle af Jordans fattigste områder, mulighed for at få adgang til førskoleuddannelse.

Den skal bidrage til at forbedre Uddannelsesministeriets tilsyns- og evalueringsprocedurer ved hjælp af indførelsen af et nyt it-uddannelsesforvaltningssystem.

Med hensyn til vedvarende energi skal støtten hjælpe landet med den fortsatte gennemførelse af energistrategien for 2007-2020, som forventes at give energibesparelser på 20 % i 2020. Støtten skal også gå til gennemførelsen af den årlige europæiske naboskabshandlingsplan, som bl.a. går ud på at gennemføre venskabsprogrammer, hvor eksperter fra medlemsstater udstationeres til den jordanske regering for at dele ud af deres viden og færdigheder.

Bistandspakken udgør en del af det nationale vejledende program for 2011-2013 for Jordan, hvorunder der vil blive ydet bistand til et beløb på 223 mio. EUR, og den er i tråd med prioriteterne i de to seneste fælles meddelelser fra Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("Et partnerskab for demokrati og fælles velstand med det sydlige Middelhavsområde"1 og "En ny tilgang til nabolande i forandring"2).

I denne bistandspakke fokuseres på tre vigtige områder: vedvarende energi, uddannelse og støtte til gennemførelse af handlingsplanen.

Der bliver tale om følgende programmer:

  • Program for vedvarende energi og energieffektivitet (35 mio. EUR)

Sektorbudgetstøtteprogrammet vil fokusere på udviklingen og gennemførelsen af effektive politikker for vedvarende energi. Dette vil give den nødvendige støtte til at gennemføre energistrategien for 2007-2020, som sigter på at opfylde et ambitiøst mål om, at 10 % af energien skal stamme fra vedvarende energikilder, og at energiforbruget skal sænkes med 20 % inden 2020.

  • EU-støtte til anden fase af uddannelsesreformen (23 mio. EUR)

Sektorbudgetstøtteprogrammet vil yde støtte til anden fase af uddannelsesreformen. Programmet vil mere præcist fokusere på at forbedre de områder, som er mindre udviklede, men meget vigtige for reformen af sektoren. Det omfatter løbende uddannelse af lærere, bedre tilsyns- og evalueringskapacitet i Undervisningsministeriet, navnlig ved indførelse af et pålideligt it-uddannelsesforvaltningssystem, og bedre adgang til førskoleundervisning og specialundervisning, som også skal være af højere kvalitet.

  • Støtte til gennemførelsen af handlingsplanen under program III (13 mio. EUR)

Dette projekt skal yde forskellige jordanske institutioner teknisk bistand og indebærer venskabsaktiviteter, som skaber et tæt partnerskab mellem en institution i henholdsvis en EU-medlemsstat og i modtagerlandet (herunder længere tids udstationering af eksperter) for at hjælpe med at udvikle en moderne og effektiv forvaltning.

Støtten skal hjælpe de jordanske institutioner med at indfri de tilsagn, de har givet i forbindelse med EU's og Jordans associeringsaftale og handlingsplanen under den europæiske naboskabspolitik, og vil supplere den EU-støtte, der indtil videre er ydet via forskellige programmer til Jordans reformer.

I betragtning af den jordanske forvaltnings behov og kravene i handlingsplanen, som nu er styrket i og med den har "avanceret status", bliver disse foranstaltninger mere og mere påkrævede.

Støtten stammer til dels fra midler, der er overført fra 2012. Anden bistandspakke er under udarbejdelse og forventes at ligge klar til efteråret.

Yderligere oplysninger

Forbindelserne mellem EU og Jordan:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/jordan/jordan_en.htm

Den europæiske naboskabspolitik (ENP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

KOM(2011) 200 af 8. marts 2011.

2 :

KOM(2011) 303 af 25. maj 2011.


Side Bar