Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Комисията оповестява нова помощ за образованието и за отрасъла на възобновяемата енергия в Йордания

Брюксел, 17 август 2011 г. - нов пакет с помощи в размер на 71 млн. EUR беше отпуснат днес за Йордания. С него ще се осигури подкрепа от ключово значение за образованието, за отрасъла на възобновяемата енергия и за изпълнението на Плана за действие на страната в рамките на европейската политика за съседство.

Щефан Фюле, комисар по въпросите на разширяването и европейската политика за съседство, заяви: „Тази нова помощ от ЕС ще бъде съсредоточена в две области, за които аз вярвам, че са от жизненоважно значение за растежа на дадена страна – образованието и енергетиката. Намалението на потреблението на енергия с 20 % е впечатляваща цел и съм доволен, че ЕС прави всичко възможно, за да помогне на страната да я постигне.“

В сферата на образованието финансирането ще осигури ново обучение за учителите, ще помогне да се изградят нови центрове за образование за ученици със специални нужди и ще позволи на децата, живеещи в някои от най-бедните райони на Йордания, да получат достъп до предучилищно образование.

То също така ще спомогне за подобряване процедурите по мониторинг и оценка на Министерството на образованието чрез въвеждане на нова информационна система за управление на образованието.

В отрасъла на възобновяемата енергия помощта ще помогне на страната да продължи осъществяването на своята енергийна стратегия за периода 2007—2020 г., с която се очаква да се постигне намаление на потреблението на енергия с 20 % до 2020 г. С нея също ще се подпомогне изпълнението на годишния план за действие в рамките на европейската политика за съседство, по който наред с другите елементи ще бъдат създадени туининг програми, при които експерти от държавите-членки ще бъдат командировани към йорданското правителство, за да споделят своите знания и опит.

В съответствие с приоритетите на двете наскоро публикувани съвместни съобщения на Европейската комисия и Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („Партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“1 и „Нов отговор на промените в съседните държави“2) настоящият пакет представлява част от Националната индикативна програма за 2011—2013 г. за Йордания, по която ще бъде предоставена помощ в размер на 223 млн. EUR.

Настоящият пакет с помощи е съсредоточен в три приоритетни области: възобновяемата енергия, образованието и подкрепата за изпълнението на плана за действие.

Ще бъдат изпълнени следните програми:

  • Програма за възобновяема енергия и за енергийна ефективност (35 млн. EUR)

Програмата за секторна бюджетна подкрепа ще е съсредоточена върху разработването и изпълнението на ефективни политики за възобновяема енергия. Това ще осигури необходимата подкрепа за осъществяване на енергийната стратегия за периода 2007—2020 г., която има за задача постигане на амбициозните цели 10 % от енергията да бъде от възобновяеми източници и разходите на енергия да намалеят с 20 % до 2020 г.

  • Подкрепа от ЕС за втората фаза на образователната реформа (23 млн. EUR)

Програмата за секторна бюджетна подкрепа ще осигури подпомагане за втората фаза на образователната реформа. По-конкретно, програмата ще се съсредоточи върху подобряване на областите, които са по-малко развити, но са от ключово значение за реформата на сектора. Тези области включват непрекъснатото обучение на учителите, подобряването капацитета за мониторинг и оценка на Министерството на образованието, в частност чрез внедряване на надеждна информационна система за управление на образованието, както и разширен достъп до ранно детско образование и образование за деца със специални нужди и подобряване качеството на тези видове образование.

  • Подкрепа за изпълнението на програмата за плана за действие III (13 млн. EUR)

Този проект ще осигури на различни институции в Йордания техническа помощ и туининг дейности, което означава тясно партньорство между институция на държава-членка на ЕС и институция на страната бенефициер (включително предоставянето на командировани експерти в дългосрочен план) с цел да се изградят модерни и ефективни администрации.

В допълнение към подкрепата от ЕС за реформите в Йордания, предоставяна чрез различни програми досега, такава подкрепа ще позволи на институциите в Йордания да изпълнят ангажиментите, поети в контекста на Споразумението за асоцииране между ЕС и Йордания и на плана за действие в рамките на европейската политика за съседство (ЕПС), в допълнение към подкрепата от ЕС за реформите в Йордания, предоставяна чрез различни програми досега.

Като се имат предвид нуждите на йорданската администрация и изискванията на плана за действие, понастоящем подсилени със „статута на напреднала държава“, тези дейности са от постоянно нарастващо значение.

Тази подкрепа идва частично от средства, прехвърлени от 2012 г. Подготвя се втори пакет с помощи и се надяваме да го предоставим през есента.

За повече информация:

Отношенията между ЕС и Йордания:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/jordan/jordan_en.htm

Относно европейската политика за съседство (ЕПС):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

За контакти:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200 от 8 март 2011 г.

2 :

COM(2011)303 от 25 май 2011 г.


Side Bar