Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Nytt stöd från kommissionen för bättre levnadsvillkor och fler jobb i Egypten

Bryssel den 17 augusti 2011 – EU-kommissionen godkände i dag 100 miljoner euro i stöd till Egypten, som ska bidra till att förbättra levnadsvillkoren för de fattiga i Kairo, skapa fler arbetstillfällen och göra hållbar energi mer allmänt tillgänglig. Det nya stödet kommer att förbättra miljöförhållandena i området genom att finansiera initiativ för insamling av avfall, återvinning av fast avfall, solenergisystem för hälsokliniker samt omhändertagande av avloppsvatten. Stödet kommer också, med hjälp av grupper i det civila samhället, att öka medvetenheten om de miljöproblem som hotar de boende, och hjälpa lokalbefolkningen – särskilt kvinnor och ungdomar – att engagera sig i utvecklingen av de egna områdena. En miljon egyptier kommer att dra nytta av programmet.

– Vårt stöd kommer att sättas in där behovet är störst, och skapa bättre levnadsförhållanden för de fattiga, fler arbetstillfällen och billigare energi. Det kommer att bidra till att göra en verklig skillnad i vanliga människors liv i hela Egypten, sade Štefan Füle, EU:s kommissionär med ansvar för utvidgning och grannskapspolitik.

Av befolkningen i Kairo bor för närvarande 60 % i slumområden och saknar grundläggande sociala tjänster som t.ex. tillgång till dricksvatten och avlopps- och avfallshantering. Man bygger ofta utan bygglov eller utan någon riktig anslutning till offentlig infrastruktur.

När det gäller handel kommer stödet från kommissionen att förbättra möjligheterna till export genom att tillhandahålla utbildning och juridisk rådgivning och bidra till att skapa en fungerande regleringsmiljö. De här åtgärderna kommer att förbättra kvaliteten på exporten och i slutändan också bidra till att skapa arbetstillfällen och leda till lägre livsmedelspriser för befolkningen.

När det gäller energi kommer programmet att bidra till att främja förnybara energikällor och minska växthusgaserna, genom exempelvis ökad användning av solvärmesystem, inrättande av energisparprogram för offentliga byggnader och gatubelysning och genom att göra avgifterna tydligare och därigenom mer begripliga.

Stödet, som ingår i det årliga handlingsprogrammet, kommer att hjälpa Egypten att tackla några av landets största och mest akuta utmaningar på vägen mot ökad demokrati och delat välstånd.

I linje med Egyptens prioriteringar och två gemensamma meddelanden från Europeiska kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (Ett partnerskap för demokrati och delat välstånd med södra Medelhavsområdet1 och Ny respons på ett grannskap i förändring2), kommer EU:s ekonomiska stöd att särskilt inriktas på följande:

  • Förbättra levnadsvillkoren för de fattiga i Stor-Kairo som bor i områden med bristfälliga sociala tjänster (20 miljoner euro).

  • Genomföra handelsreformer och reformer på den inhemska marknaden som väntas leda till ekonomisk tillväxt för alla och skapa jobb (20 miljoner euro).

  • Förbättra den hållbara energiförsörjningen för hela befolkningen genom att främja förnybar energi och energieffektivitet och öka den ekonomiska insynen inom energisektorn (60 miljoner euro).

För mer information

om förbindelserna mellan EU och Egypten:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/egypt/egypt_en.htm

om den europeiska grannskapspolitiken:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michael Mann (+32 22999780)

Anca Paduraru (+32 22966430)

1 :

COM(2011)200 av den 8 mars 2011.

2 :

COM(2011)303 av den 25 maj 2011.


Side Bar