Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Nowe wsparcie Komisji na rzecz poprawy warunków życia i tworzenia miejsc pracy w Egipcie

Bruksela, 17 sierpnia 2011 r. – Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj program pomocy dla Egiptu w wysokości 100 mln EUR. Pomoc ta ma na celu poprawę warunków życia ludzi ubogich w Kairze, utworzenie miejsc pracy oraz udostępnienie na większą skalę zrównoważonej energii. Nowe wsparcie przyczyni się do poprawy warunków środowiskowych w Kairze poprzez finansowanie inicjatyw w zakresie zbierania odpadów, recyklingu odpadów stałych, udostępnienia systemów energii słonecznej dla klinik oraz odprowadzania ścieków. Ponadto wsparcie to pozwoli podnieść za pośrednictwem grup społeczeństwa obywatelskiego świadomość wyzwań, jakie stoją przed mieszkańcami w dziedzinie ochrony środowiska oraz pomoże im, w szczególności kobietom i młodym ludziom, zaangażować się w rozwój własnego otoczenia. Z programu skorzysta milion obywateli Egiptu.

„Nasze wsparcie dotrze do najbardziej potrzebujących i zapewni lepsze warunki życia ludziom uboższym, więcej miejsc pracy oraz tańszą energię. Pomoże ono zwykłym ludziom żyjącym w Egipcie odczuć namacalną zmianę w ich życiu”, powiedział Štefan Füle, komisarz UE ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa.

60% mieszkańców Kairu żyje obecnie w slumsach i jest pozbawionych dostępu do podstawowych usług komunalnych takich jak woda pitna, odprowadzanie ścieków oraz usuwanie odpadów. Mieszkańcy często przystępują do budowy bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub podłączenia do infrastruktury publicznej.

W zakresie handlu, wsparcie ze strony Komisji w postaci szkoleń, doradztwa prawnego oraz pomocy przy tworzeniu właściwego otoczenia regulacyjnego zwiększy możliwości eksportowe. Zakłada się, że działania te nie tylko podniosą jakość eksportu, ale też pomogą w tworzeniu miejsc pracy i przyczynią się do niższych cen żywności.

Jeśli chodzi o korzyści w zakresie energii, program przyczyni się do promowania odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez takie działania jak większe wykorzystanie grzejników zasilanych energią słoneczną, tworzenie energooszczędnych programów dla budynków użyteczności publicznej oraz oświetlania ulic, a także stosowanie bardziej przejrzystych, a tym samym bardziej zrozumiałych opłat.

Wsparcie w ramach rocznego programu działań pomoże obywatelom Egiptu stawić czoła niektórym najistotniejszym i najpilniejszym wyzwaniom na drodze do większej demokracji i wspólnego dobrobytu.

Zgodnie z ustalonymi przez władze Egiptu priorytetami oraz dwoma wspólnymi komunikatami wydanymi przez Komisję Europejską i Wysoką Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa („Partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza Śródziemnego”1 i „Nowa koncepcja działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie”2) wsparcie finansowe udzielone przez UE będzie miało na celu w szczególności:

  • poprawę warunków życia ubogich mieszkańców obszarów zaniedbanych w rejonie Wielkiego Kairu (20 mln EUR);

  • przeprowadzenie reform w dziedzinie handlu i rynku wewnętrznego, które mają stymulować wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu oraz zaowocować nowymi miejscami pracy (20 mln EUR);

  • zwiększenie dostępności zrównoważonej energii dla całej populacji poprzez promowanie tego rodzaju energii i wydajności energetycznej, a także zwiększanie przejrzystości finansowej sektora energetycznego (60 mln EUR).

Więcej informacji

Stosunki Unia Europejska – Egipt:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/egypt/egypt_en.htm

Europejska polityka sąsiedztwa:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontakt:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011) 200 z 8 marca 2011.

2 :

COM(2011) 303 z 25 maja 2011.


Side Bar