Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Jauns Komisijas atbalsts dzīves apstākļu uzlabošanai un jaunu darba vietu izveidei Ēģiptē

Brisele, 2011. gada 17. augusts. Eiropas Komisija šodien Ēģiptei piešķīra 100 miljonus eiro, lai palīdzētu uzlabot Kairas nabadzīgāko iedzīvotāju dzīves apstākļus, radītu vairāk darba vietu un padarītu ilgtspējīgu enerģiju plašāk pieejamu. Ar jauno atbalstu tiks uzlaboti vides apstākļi, finansējot iniciatīvas tādās jomās kā atkritumu vākšana, cieto atkritumu pārstrāde, saules enerģijas sistēmas ārstniecības iestādēm un notekūdeņu novadīšana. Ar pilsoniskās sabiedrības grupu palīdzību tiks uzlabota arī informētība par vides jautājumiem, ar ko saskaras iedzīvotāji, un atbalsts palīdzēs vietējiem iedzīvotājiem, jo īpaši sievietēm un jauniešiem, iesaistīties viņu dzīvesvietas izaugsmē. No programmas labumu gūs viens miljons Ēģiptes iedzīvotāju.

"Mūsu atbalsts nonāks tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs, uzlabojot nabadzīgāko iedzīvotāju dzīves apstākļus, radot jaunas darba vietas un padarot lētāku enerģiju. Tas palīdzēs izmainīt parasto cilvēku dzīvi visā Ēģiptē, " teica Par paplašināšanos un Eiropas kaimiņattiecību politiku atbildīgais komisārs Štefans File.

Pašlaik 60 % Kairas iedzīvotāju dzīvo graustu rajonos un viņiem nav nodrošināti sociālie pamatpakalpojumi – dzeramais ūdens, notekūdeņu novadīšana un atkritumu izvešana. Iedzīvotāji bieži vien būvē ēkas bez attiecīgas būvatļaujas vai bez pienācīgas piekļuves publiskajai infrastruktūrai.

Tirdzniecības jomā Komisijas atbalsts uzlabos eksporta iespējas, nodrošinot mācības, juridiskās konsultācijas un palīdzot izveidot pienācīgu tiesisko vidi. Šie pasākumi palīdzēs ne tikai uzlabot eksporta kvalitāti, bet arī vairos darba vietas un palīdzēs samazināt pārtikas izmaksas iedzīvotājiem.

Enerģētikas jomā programma palīdzēs veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas ar tādu pasākumu palīdzību kā saules ūdens sildītāju pastiprināta izmantošana un energotaupības programmu izveide sabiedriskām ēkām un ielu apgaismojumam, uzlabojot arī enerģijas tarifu caurskatāmību un saprotamību.

Atbalsts ir daļa no gada rīcības programmas un palīdzēs Ēģiptei risināt dažas svarīgākās un steidzamākās problēmas tās ceļā uz demokrātiju un kopīgu labklājību.

Saskaņā ar Ēģiptes prioritātēm un nesen pieņemtajiem Eiropas Komisijas un ES Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos kopīgajiem paziņojumiem ("Partnerattiecības demokrātijai un kopīgam uzplaukumam ar Vidusjūras dienvidu reģionu1" un "Jauna reakcija uz pārmaiņām kaimiņvalstīs2") Eiropas Savienības finansiālais atbalsts galvenokārt būs vērsts, lai:

  • uzlabotu dzīves apstākļus nabadzīgākajiem iedzīvotājiem, kas dzīvo Kairas reģionā rajonos bez piekļuves sociālajiem pakalpojumiem (20 miljoni eiro);

  • īstenotu reformas saistībā ar tirdzniecību un vietējo tirgu, kurām būtu jāveicina iekļaujoša ekonomikas izaugsme un darba vietu rašanās (20 miljoni eiro);

  • uzlabotu ilgtspējīgu energoapgādi visiem iedzīvotājiem, veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu un energoefektivitāti, vienlaikus palielinot enerģētikas finanšu caurskatāmību (60 miljoni eiro).

Papildinformācijai skatīt:

ES un Ēģiptes attiecības:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/egypt/egypt_en.htm

Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200, 2011. gada 8. marts.

2 :

COM(2011)303, 2011. gada 25. maijs.


Side Bar