Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Nauja Komisijos parama siekiant Egipte pagerinti gyvenimo sąlygas ir kurti darbo vietas

Briuselis, 2011 m. rugpjūčio 17 d. Šiandien Europos Komisija patvirtino 100 mln. eurų paramą Egiptui. Paramos tikslas – padėti pagerinti neturtingųjų gyvenimo sąlygas Kaire, sukurti daugiau darbo vietų ir sudaryti sąlygas kuo didesniam naudojimuisi tvaria energetika. Dėl naujos paramos pagerės šios vietovės aplinkos sąlygos, nes bus finansuojamos atliekų surinkimo, kietųjų atliekų perdirbimo, saulės energijos sistemų sveikatos klinikoms ir nuotekų šalinimo iniciatyvos. Per pilietinės visuomenės grupes bus geriau informuojama apie gyventojams kylančias aplinkosaugos problemas ir vietos žmonėms, ypač moterims ir jaunimui, bus padedama dalyvauti savo gyvenamosios vietovės plėtroje. Programa bus naudinga 1 mln. egiptiečių.

„Pagelbėsime tiems, kam labiausiai reikia, – neturtingesniems žmonėms sudarysime geresnes gyvenimo sąlygas, padėsime kurti darbo vietas ir užtikrinsime pigesnę energiją. Tai padės iš tikrųjų pakeisti paprastų žmonių gyvenimą visame Egipte“, – kalbėjo už plėtrą ir Europos kaimynystės politiką atsakingas ES Komisijos narys Štefanas Füle.

60 proc. Kairo gyventojų dabar gyvena lūšnynuose, jie negauna pagrindinių socialinių paslaugų, pavyzdžiui, nėra geriamojo vandens tiekimo, kanalizacijos ir atliekų šalinimo. Gyventojai dažnai stato neturėdami statybų leidimų arba tinkamos prieigos prie viešosios infrastruktūros.

Kiek tai susiję su prekyba, Komisijos parama pagerins eksporto galimybes: bus teikiamas mokymas, teisinės konsultacijos ir pagalba kuriant tinkamą reguliavimo aplinką. Bus gerinama ne tik eksporto kokybė – šios priemonės galiausiai padės sukurti darbo vietų ir sumažinti maisto kainas gyventojams.

Energetikos srityje programa padės populiarinti atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį tokiomis priemonėmis, kaip antai: gausiau naudojant saulės energiją naudojančius vandens šildytuvus, kuriant viešiesiems pastatams ir gatvių apšvietimui skirtas energijos taupymo programas, dėl kurių tarifai būtų skaidresni ir suprantamesni.

Parama yra metinės veiksmų programos dalis ir padės Egiptui spręsti kai kuriuos svarbiausius ir skubiausius uždavinius pereinant į demokratiškesnę bendros gerovės visuomenę.

Atsižvelgiant į Egipto prioritetus ir du bendrus Europos Komisijos ir ES vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai komunikatus („Pietinių Viduržemio jūros regiono šalių partnerystė siekiant demokratijos ir bendros gerovės“1 ir „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“ 2), Europos Sąjungos finansinė parama visų pirma bus skiriama:

  • neturtingųjų, gyvenančių menkai išvystytos infrastruktūros Didžiojo Kairo regione, gyvenimo sąlygoms pagerinti (20 mln. eurų);

  • su prekyba ir vidaus rinka susijusioms reformoms, kurios, kaip tikimasi, paskatintų integracinį ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, įgyvendinti (20 mln. eurų);

  • tvarios energijos tiekimui visiems gyventojams pagerinti, populiarinant atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir energijos vartojimo efektyvumą, kartu didinant energetikos sektoriaus finansavimo skaidrumą (60 mln. eurų).

Daugiau informacijos

ES ir Egipto santykiai:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/egypt/egypt_en.htm

Europos kaimynystės politika (EKP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011) 200, 2011 m. kovo 8 d.

2 :

COM(2011) 303, 2011 m. gegužės 25 d.


Side Bar