Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissiolta tukea Egyptin elinolojen ja työllisyyden parantamiseen

Bryssel 17. elokuuta 2011 – Euroopan komissio on tänään hyväksynyt 100 miljoonan euron tuen Egyptille. Tuella parannetaan köyhien elinoloja Kairossa, luodaan lisää työpaikkoja ja tuodaan kestävät energiaratkaisut yleisemmin saataville. Alueen ympäristöoloja parannetaan rahoittamalla aloitteita, jotka koskevat jätteen keräystä, kiinteiden jätteiden kierrätystä, terveysasemien aurinkoenergiajärjestelmiä ja viemäröintiä. Tukea annetaan myös kansalaisyhteiskunnan ryhmille, jotka tiedottavat asukkaiden kohtaamista ympäristöhaasteista, ja sillä helpotetaan paikallisen väestön – erityisesti naisten ja nuorten – osallistumista oman alueensa kehittämiseen. Ohjelmasta hyötyy miljoona egyptiläistä.

”Tukemme kohdistuu sinne, missä sitä eniten tarvitaan, eli köyhien elinolojen parantamiseen, työpaikkojen lisäämiseen ja halvempaan energiaan. Sillä helpotetaan ratkaisevasti tavallisten ihmisten elämää Egyptissä”, sanoi laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari Štefan Füle.

Kairolaisista 60 prosenttia asuu slummissa vailla yhteiskunnan peruspalveluita, kuten juomavettä, viemäröintiä ja jätehuoltoa. Asuntoja rakennetaan usein ilman rakennuslupaa tai liitäntää kunnallistekniikkaan.

Kaupan alalla komission tukea käytetään vientimahdollisuuksien parantamiseen. Keinoja tähän ovat koulutus ja oikeudellinen neuvonta sekä apu asianmukaisen sääntelyn laatimiseen. Näillä toimilla parannetaan viennin laatua, ja niiden lopputavoitteena on auttaa työpaikkojen luomisessa ja alentaa paikallisen väestön ruoan hintoja.

Energian alalla tuetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä. Tähän pyritään esimerkiksi lisäämällä aurinkolämmittimien käyttöä, laatimalla energiansäästöohjelmia, jotka koskevat julkisia rakennuksia ja katuvalaistusta, ja muuttamalla energian hinnoittelu avoimemmaksi ja ymmärrettävämmäksi.

Tuki annetaan osana vuosittaista toimintaohjelmaa, ja se auttaa Egyptiä kohtaamaan joitakin tärkeimmistä ja kiireellisimmistä haasteistaan maan siirtyessä kohti demokratiaan ja vaurauden jakamiseen perustuvaa yhteiskuntaa.

Komissio ja EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat antaneet kaksi yhteistä tiedonantoa (”Demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävä kumppanuus eteläisen Välimeren maiden kanssa”1 ja ”Uusi strategia muutostilassa olevia naapurimaita varten”2). Näiden tiedonantojen ja Egyptin omien ensisijaisten tavoitteiden perusteella Euroopan unionin taloudellisella tuella pyritään erityisesti

  • parantamaan Suur-Kairon alueella asuvan köyhän väestön elinoloja heikossa asemassa olevilla alueilla (20 miljoonaa euroa)

  • toteuttamaan kaupan ja kotimaan markkinoiden uudistuksia, joiden oletetaan tuottavan osallistavaa talouskasvua ja luovan työpaikkoja (20 miljoonaa euroa)

  • parantamaan kestävän energian toimittamista koko väestölle edistämällä uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta siten, että energia-alan taloudellista avoimuutta lisätään (60 miljoonaa euroa).

Lisätietoja

EU:n ja Egyptin suhteet:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/egypt/egypt_en.htm

Euroopan naapuruuspolitiikka (ENP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michael Mann +32 2 299 97 80

Anca Paduraru +32 2 296 64 30

1 :

KOM(2011)200, 8. maaliskuuta 2011.

2 :

KOM(2011)303, 25. toukokuuta 2011.


Side Bar