Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Uus komisjon toetab elutingimuste parandamist ja töökohtade loomist Egiptuses

Brüssel, 17. august 2011 – Euroopa Komisjon kiitis täna heaks 100 miljoni euro suuruse abipaketi Egiptusele, et aidata parandada vaeste elutingimusi Kairos, luua enam töökohti, ja teha laiemalt kättesaadavaks säästev energia. Uus toetus parandab piirkonna keskkonnatingimusi, rahastades jäätmete kogumist, tahkete jäätmete ringlussevõttu ning päikeseenergiasüsteemide kasutamist terviseasutustes ja reovee kõrvaldamisel. Kodanikuühiskonna rühmituste abiga tõstetakse ka elanike teadlikkust nende ees seisvatest keskkonnaprobleemidest ning aidatakse kohalikul elanikkonnal, eelkõige naistel ja noortel, osaleda oma piirkonna arengus. Abikavast saab kasu miljon egiptlast.

„Meie abi jõuab sinna, kus seda enim vajatakse – selle abil võimaldatakse vaestele paremaid elutingimusi, enam töökohti ja odavamat energiat. Toetusega aidatakse kaasa kõigi tavaliste egiptlaste elujärje parandamisele,” ütles ELi laienemise ja naabruspoliitika volinik Štefan Füle.

60 % Kairo elanikest elab praegu slummides ja neil puudub juurdepääs elementaarsetele sotsiaalteenustele, nagu joogivesi, kanalisatsioon ja jäätmete kõrvaldamine. Elanikud ehitavad sageli ilma ehitusluba saamata või ilma nõuetekohaste ühendusteta avalikku infrastruktuuri.

Kaubanduse valdkonnas parandatakse komisjoni toetuse abil ekspordivõimalusi, pakkudes koolitusi ja õigusnõustamist ning aidates luua asjaomast regulatiivkeskkonda. Peale ekspordi kvaliteedi parandamise toetatakse ka töökohtade loomist ja aidatakse vähendada toiduhinda elanike jaoks.

Energeetikavaldkonnas toetatakse abikavaga taastuvate energiaallikate edendamist ja kasvuhoonegaaside vähendamist selliste meetmete kaudu, nagu päikeseenergial töötavate soojendite laialdasem kasutuselevõtt, energiasäästu kavade loomine avalike asutuste ja tänavate valgustuse jaoks ning tariifide läbipaistvamaks ja arusaadavamaks muutmine.

Osana iga-aastasest tegevuskavast aitab toetus kaasa olulisemate ja pakilisemate Egiptuse ees seisvate probleemide lahendamisele teel demokraatia ja jagatud jõukuse poole.

Kooskõlas Egiptuse prioriteetidega ning kahe Euroopa Komisjoni ja ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühisteatisega („Partnerlus Vahemere lõunapiirkonnaga demokraatia ja ühise heaolu nimel”1 ja „Uus lähenemisviis muutuvale naabrusele”2) keskendub Euroopa Liidu finantstoetus eelkõige järgmisele:

  • vaese elanikkonna elutingimuste parandamine Kairo linnastu puuduliku infrastruktuuriga piirkondades (20 miljonit eurot);

  • selliste kaubandus- ja siseturureformide rakendamine, mille tulemusena peaks suurenema majanduskasv ja töökohtade loomine (20 miljonit eurot);

  • säästva energia kättesaadavuse parandamine kogu elanikkonna jaoks taastuvate energiaallikate ja energiatõhususe edendamise abil koos energeetikasektori finantsläbipaistvuse suurendamisega (60 miljonit eurot).

Täiendav teave

ELi suhted Egiptusega:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/egypt/egypt_en.htm

Euroopa naabruspoliitika (ENP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

KOM(2011)200, 8. märts 2011.

2 :

KOM(2011)303, 25. märts 2011.


Side Bar