Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Нова подкрепа от Комисията за подобряване на условията на живот и създаване на работни места в Египет

Брюксел, 17 август 2011 г. — Днес Европейската комисия одобри помощ от 100 млн. EUR за Египет за подобряване на условията на живот на бедното население в Кайро, за създаване на повече работни места и за по-широко разпространение на устойчивата енергия. Новата подкрепа ще подобри екологичните условия в района чрез финансиране на инициативи за събиране на отпадъците, рециклиране на твърдите отпадъци, системи за слънчева енергия, предназначени за здравни клиники, и отвеждане на отпадъчните води. Чрез организации на гражданското общество също така ще се повиши информираността относно екологичните предизвикателства, пред които са изправени жителите, и ще се помогне на местните хора — по-специално на жените и младежите, да се включат в развитието на собствените им райони. От програмата ще се възползват 1 милион египтяни.

„Нашата подкрепа ще бъде от полза в сферите, където е най-необходима — при предоставянето на по-добри условия за живот за по-бедните хора, осигуряването на повече работни места и по-евтина енергия. Тя ще донесе истинска положителна промяна в живота на обикновените хора в Египет“, заяви европейският комисар по въпросите на разширяването и европейската политика за съседство, Щефан Фюле.

60 % от хората в Кайро понастоящем живеят в бедни квартали и не разполагат с основни обществени услуги като достъп до питейна вода, канализация и събиране на отпадъците. Често се строят сгради без строителни разрешения или без никаква подходяща връзка с обществената инфраструктура.

В областта на търговията помощта от Комисията ще подобри възможностите за износ чрез осигуряване на обучение, правни съвети и помощ за създаване на подходяща регулаторна среда. Заедно с повишаването на качеството на износа, в крайна сметка тези мерки ще помогнат също за създаване на работни места и ще доведат до спад в цените на хранителните стоки за населението.

В областта на енергетиката програмата ще спомогне за насърчаване на възобновяемите енергийни източници и за намаляване на емисиите на парникови газове чрез мерки, като например по-широкото използване на слънчеви нагреватели, създаване на програми за енергоспестяване в обществените сгради и за уличното осветление, като това ще доведе и до по-прозрачни и разбираеми тарифи.

Подкрепата, която е част от годишната програма за действие, ще помогне на Египет да се справи с някои от най-важните и неотложни предизвикателства, пред които е изправен по пътя към повече демокрация и споделен просперитет.

В съответствие с приоритетите на Египет и двете съвместни съобщения на Европейската комисия и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („Партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“1 и „Нов отговор на промените в съседните държави“2) финансовата подкрепа на Европейския съюз ще бъде насочена по-специално към:

  • подобряване на условията на живот на бедното население, живеещо в райони на Кайро с недостатъчни обществени услуги (20 млн. EUR);

  • реформи в сферата на търговията и вътрешния пазар, които се очаква да доведат до приобщаващ икономически растеж и създаване на работни места (20 млн. EUR);

  • подобряване на доставката на устойчива енергия за цялото население чрез насърчаване на възобновяемата енергия и енергийната ефективност в съчетание с повишаване на финансовата прозрачност в енергийния сектор (60 млн. EUR).

За повече информация:

Отношения ЕС—Египет:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/egypt/egypt_en.htm

Европейска политика за съседство (ЕПС):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

За контакти:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200 от 8 март 2011 г.

2 :

COM(2011)303 от 25 май 2011 г.


Side Bar