Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - pressmeddelande

Nytt europeiskt stöd för Algeriets kulturarv och transportsektor

Bryssel den 17 augusti 2011 – Europeiska kommissionen antog idag 2011 års handlingsprogram med en budget på 34,5 miljoner euro till förmån för Algeriet. De två projekt som ingår i programmet gör det möjligt att stärka partnerskapet mellan EU och Algeriet. Det första projektet syftar särskilt till att stärka skyddet och uppvärderingen av det algeriska kulturarvet genom stöd till prioriterade åtgärder för identifiering och ökade kunskaper (inventering), instrument för skydd och tillvaratagande (förvaltningsinstrument och pilotprojekt) och genom att tillgång ges till metodologiska instrument, utrustning och utbildning. Genom detta tillvägagångssätt ska projektet också ge sysselsättningsutsikter för ungdomar utan kvalifikationer, genom lärlingsutbildning och utbildning på den plats där arbetet utförs.

Det andra projektet ska bidra till att genomföra Algeriets nya transportstrategi, vilken inbegriper en modernisering av transportministeriet, stöd för uppdatering av lagstiftningen, stöd för de institutioner som ansvarar för transportsäkerheten, samt att öka branschkunskaperna hos de anställda inom transportyrkena.

Štefan Füle, kommissionsledamot med ansvar för utvidgning och den europeiska grannskapspolitiken, framhöll följande: – ”Genom stödet bidrar Europeiska kommission till Algeriets önskan att utvecklas inom områdena kulturarv och transporter. I Algeriet finns ett stort antal historiska platser och det nya stödet ska bidra till att skydda detta värdefulla arv. Vi kommer att framhålla betydelsen av utbildning och sysselsättningsutsikter för ungdomar inom båda områdena”.

Ett andra åtagande på 23,5 miljoner euro kommer senare att läggas till i 2011 års handlingsprogram för att hantera utmaningarna vad gäller sysselsättningsutsikterna för ungdomar och deras deltagande i samhället.

Kommissionen har antagit följande två projekt:

  • Stödprogram för skydd och uppvärdering av Algeriets kulturarv (21,5 miljoner euro)

Detta program är avsett att medverka till att betrakta kulturarvet som ett instrument för Algeriets ekonomiska och mänskliga utveckling. Genom programmet införs en metod som involverar alla aktörer och sektorer som berörs av kulturarvet och som engagerar dem när det gäller kunskaper om kulturarvet samt skydd, förvaltning och uppvärdering av detta. Praktisk utbildning sker på försöksplatser.

  • Stödprogram för transportsektorn II (13 miljoner euro)

Europeiska kommissionen har gett stöd till transportsektorn sedan 2006. Genom programmet Transporter II ges fortsatt stöd för att stärka landets sektorsstrategi, till integreringen av EU:s regelverk på säkerhetsområdet och när det gäller reglering samt till kapacitetsuppbyggnad av institutionen för meteorologi som ska leverera tjänster inom luftfart och sjöfart.

Genom det associeringsavtal som Algeriet undertecknade med EU 2005 får landet totala anslag på 172 miljoner euro för perioden 2011–2013 som finansieras genom det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet.

För närmare upplysningar

EU–Algeriet:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/algeria/algeria_en.htm

Den europeiska grannskapspolitiken:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar