Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Nový európsky program na podporu kultúrneho dedičstva a sektora dopravy v Alžírsku

Brusel, 17. augusta 2011 – Európska komisia dnes prijala ročný akčný program na rok 2011, ktorým sa v prospech Alžírska poskytuje 34,5 mil. EUR. Tento program pozostávajúci z dvoch projektov umožní posilniť partnerstvo medzi Európskou úniou a Alžírskom. Cieľom prvého projektu je zvýšenie ochrany a zhodnotenie alžírskeho kultúrneho dedičstva, a to najmä podporovaním prioritných činností týkajúcich sa jeho identifikácie a označenia (inventarizácia), ochrany (nástroje ochrany) a zhodnotenia (nástroje správy a pilotné projekty) s pomocou metodických nástrojov, vybavenia a odbornej prípravy. Vďaka tomuto prístupu je cieľom tohto projektu aj vytvorenie pracovných príležitostí pre mladých ľudí bez kvalifikácie, najmä prostredníctvom učňovskej prípravy a práce v teréne.

Druhým projektom sa prispeje k vykonávaniu novej stratégie dopravy v Alžírsku vrátane modernizácie ministerstva dopravy, podpory aktualizácie právnych predpisov a regulačných mechanizmov, podpory inštitúcií zodpovedných za bezpečnosť dopravy a podpory profesionalizácie pracujúcich v sektore dopravy.

Komisár pre rozšírenie a európsku susedskú politiku Štefan Füle uviedol: „Prostredníctvom tejto pomoci Európska komisia podporuje záväzok Alžírska týkajúci sa rozvoja v oblasti kultúrneho dedičstva a dopravy. V Alžírsku sa nachádza nespočetné množstvo historických lokalít a naša nová podpora pomôže ochrániť toto cenné dedičstvo. Táto podpora v oblasti kultúrneho dedičstva a dopravy zdôrazní význam odbornej prípravy a pracovných príležitostí pre mladých ľudí.“

Neskôr sa v rámci ročného akčného programu na rok 2011 vyčlení dodatočných 23,5 mil. EUR s cieľom reagovať na výzvy spojené so zamestnávaním mladých ľudí a ich začleňovaním do spoločnosti.

Komisia prijala tieto dva projekty:

  • Program na podporu ochrany a zhodnotenie kultúrneho dedičstva v Alžírsku (21,5 mil. EUR)

Tento program má podporovať politiku zhodnotenia kultúrneho dedičstva ako nástroja hospodárskeho a ľudského rozvoja v Alžírsku. Na jeho základe sa iniciuje prístup zahŕňajúci všetkých účastníkov a sektory, ktorých sa týka kultúrne dedičstvo. Títo sú zapojení do identifikácie, ochrany, správy a zhodnocovania tohto dedičstva. Odborná príprava v teréne sa uskutočňuje v pilotných lokalitách.

  • Program na podporu sektora dopravy „Transport II“ (13 mil. EUR)

Európska komisia podporuje sektor dopravy už od roku 2006. Programom „Transport II“ sa bude aj naďalej podporovať sektorová stratégia krajiny, integrácia acquis EÚ v oblasti bezpečnosti a regulácie a budovanie inštitucionálnych kapacít v oblasti meteorológie, ktoré by slúžili potrebám letectva a námorného sektora.

Na základe dohody o pridružení s EÚ podpísanej v roku 2005 má Alžírsko v období rokov 2011 – 2013 k dispozícii sumu v hodnote 172 mil. EUR, ktorá je vyplácaná prostredníctvom nástroja európskeho susedstva a partnerstva.

Ďalšie informácie:

EÚ-Alžírsko:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/algeria/algeria_en.htm

Európska susedská politika:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Michael Mann (+32 22999780)

Anca Paduraru (+32 22966430)


Side Bar