Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Nieuwe Europese steun voor cultureel erfgoed en vervoer in Algerije

Brussel, 17 augustus 2011 – De Europese Commissie heeft vandaag haar goedkeuring gehecht aan het jaarlijkse actieprogramma 2011 voor Algerije, waarvoor een bedrag van 34,5 miljoen euro wordt uitgetrokken. Dankzij dit programma kan het partnerschap tussen de Europese Unie en Algerije worden versterkt. Het eerste project richt zich op de bescherming en opwaardering van het Algerijnse cultureel erfgoed, met name door steun voor prioritaire acties met betrekking tot identificatie en erkenning (inventarisering), bescherming (instrumenten voor bescherming) en opwaardering (beheersinstrumenten en proefprojecten) van het cultureel erfgoed, in de vorm van methodologische instrumenten, uitrusting en opleiding. Het project beoogt ook bij te dragen aan de ontwikkeling van loopbaanmogelijkheden voor jongeren zonder diploma, met name door stages en leerwerktrajecten.

Met het tweede project wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van een nieuwe vervoersstrategie voor Algerije, inclusief modernisering van het ministerie van Vervoer, actualisering van de wet- en regelgeving, ondersteuning van de instanties die zich bezighouden met de veiligheid van het vervoer en professionalisering van de transportberoepen.

"Hiermee ondersteunt de Commissie Algerije in zijn wens om vooruitgang te boeken op het gebied van cultureel erfgoed en vervoer. Algerije telt zeer veel sites van historisch belang en met deze nieuwe steunmaatregelen kan worden bijgedragen aan de bescherming van dit kostbare erfgoed. Zowel wat betreft erfgoed als in de vervoerssector wordt de nadruk gelegd op opleiding en loopbaanmogelijkheden voor jongeren", aldus Štefan Füle, Europees commissaris voor Uitbreiding en het Europees nabuurschapsbeleid.

Aan het jaarlijkse actieprogramma voor 2011 zal later nog een tweede vastlegging van 23,5 miljoen euro worden toegevoegd voor maatregelen in verband met werkgelegenheid en participatie van jongeren in de samenleving.

De Commissie heeft de volgende twee maatregelen goedgekeurd:

  • Steunprogramma voor de bescherming en opwaardering van het cultureel erfgoed in Algerije (21,5 miljoen euro)

Met dit programma wordt het cultureel erfgoed ingezet voor de economische en menselijke ontwikkeling van Algerije. Alle actoren en sectoren die actief zijn op het gebied van de kennis, de bescherming, het beheer en de opwaardering van het cultureel erfgoed, worden bij deze aanpak betrokken. Bij wijze van proef zullen leerwerktrajecten worden ontwikkeld.

  • Steunprogramma voor de vervoerssector II (13 miljoen euro)

Sinds 2006 verstrekt de Europese Commissie steun aan de vervoerssector. Met dit tweede programma wordt verdere steun verleend voor de versterking van de sectorale vervoersstrategie, de integratie van Europese wetgeving op het gebied van veiligheid en regulering en de versterking van het meteorologisch instituut ten behoeve van de lucht- en zeevaart.

In het kader van de associatieovereenkomst met de EU, die in 2005 werd ondertekend, ontvangt Algerije in de periode 2011-2013 in totaal 172 miljoen euro via het nabuurschaps- en partnerschapsinstrument.

Meer informatie:

EU-Algerije:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/algeria/algeria_en.htm

Europees nabuurschapsbeleid:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Contactpersonen:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar