Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Jauns Eiropas atbalsts Alžīrijas kultūras mantojumam un transporta nozarei

Briselē, 2011. gada 17. augustā. Eiropas Komisija šodien pieņēma 2011. gada rīcības programmu, kas paredz 34,5 miljonu eiro piešķīrumu Alžīrijai. Programmā iekļautie projekti palīdzēs stiprināt Eiropas Savienības un Alžīrijas partnerattiecības. Pirmā projekta mērķis ir pastiprināt kultūras mantojuma aizsardzību un veicināšanu, atbalstot tādus prioritārus pasākumus kā kultūras mantojuma apzināšana (uzskaite), aizsardzība (aizsardzības instrumenti) un izmantošana (apsaimniekošanas instrumenti un pilotprojekti). Atbalsts tiks piešķirts metodoloģiskiem instrumentiem, aprīkojumam un mācībām. Īstenojot šādu pieeju, projekts paredz arī radīt darba iespējas jauniešiem bez jebkādas kvalifikācijas, tostarp nodrošinot mācekļa vietas un apmācību uz vietas konkrētos objektos.

Otrā projekta mērķis ir palīdzēt īstenot jaunu Alžīrijas transporta stratēģiju: modernizēt Transporta ministriju, atbalstīt tiesiskā regulējuma atjaunināšanu, atbalstīt par transporta drošību atbildīgās iestādes un paaugstināt transporta nozarē strādājošo profesionalitāti.

Paplašināšanās un Eiropas kaimiņattiecību politikas komisārs Štefans File norādīja: “Ar šo palīdzību Eiropas Komisija atbalsta Alžīrijas centienus panākt pozitīvu virzību kultūras mantojuma un transporta jomā. Alžīrija var lepoties ar neskaitāmiem vēsturiskiem objektiem, un mūsu sniegtais atbalsts palīdzēs aizsargāt šo vērtīgo mantojumu. Gan kultūras mantojuma, gan transporta jomā sniegtā atbalsta uzsvars būs uz izglītības un jauniešu darba iespēju nozīmi.”

2011. gada rīcības programmas ietvaros vēlāk paredzēts līdzekļu otrās kārtas piešķīrums 23,5 miljonu eiro apmērā, lai risinātu jauniešu nodarbinātības un sabiedriskās iesaistes problēmas.

Komisija pieņēma divus projektus:

  • Alžīrijas kultūras mantojuma aizsardzības un veicināšanas atbalsta programma (21,5 miljoni eiro)

Šī programma veicinās uztveri par kultūras mantojumu kā līdzekli, kas spēj sekmēt Alžīrijas tautsaimniecības un cilvēkresursu attīstību. Programmas pieeja ir iesaistīt visas ar kultūras mantojumu saistītās puses un nozares, lai apzinātu, aizsargātu, apsaimniekotu un izmantotu šīs vērtības. Pilotprojektu veidā notiks arī apmācība konkrētos objektos.

  • Transporta nozares atbalsta II programma (13 miljoni eiro)

Eiropas Komisija Alžīrijas transporta nozari atbalsta kopš 2006. gada. Ar II programmu tiks turpināts atbalsts transporta nozares stratēģijas stiprināšanai, ES acquis iestrādāšanai drošības un regulējuma jomā un meteoroloģisko dienestu stiprināšanai, ņemot vērā pielietojumu aviācijas un jūras transporta nozarē.

Saskaņā ar Asociācijas nolīgumu, kas ar Eiropas Savienību tika parakstīts 2005. gadā, Alžīrijai 2011.–2013. gadā kopumā paredzēti 172 miljoni eiro no Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta.

Papildu informācija

ES un Alžīrijas attiecības

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/algeria/algeria_en.htm

Eiropas kaimiņattiecību politika:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar