Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Nauja Europos parama Alžyro kultūros paveldui ir transporto sektoriui

Briuselis, 2011 m. rugpjūčio 17 d. Šiandien Europos Komisija priėmė 2011 m. metinę veiksmų programą, Alžyrui skirdama 34,5 mln. eurų. Tokios programos leis stiprinti Europos Sąjungos ir Alžyro partnerystę. Pirmojo projekto tikslas – sustiprinti Alžyro kultūros paveldo apsaugą ir plėtojimą, visų pirma remiant prioritetinius paveldo nustatymo ir pažinimo (įtraukimo į registrą), apsaugos (apsaugos priemonių) ir panaudojimo (valdymo ir bandomųjų projektų priemonių) veiksmus, teikiant metodologinę paramą, įrangą ir mokymą. Remiantis tokiu požiūriu, šiuo projektu taip pat siekiama plėtoti galimybes nekvalifikuotam jaunimui įsidarbinti, visų pirma per gamybinę praktiką ir mokymą darbo vietoje.

Antrasis projektas padės Alžyre įgyvendinti naują transporto strategiją, kuri apima Transporto ministerijos modernizavimą, paramą teisės ir reguliavimo sistemos atnaujinimui, pagalbą institucijoms, atsakingoms už transporto saugumą, ir transporto darbuotojų profesionalumo didinimą.

Už plėtrą ir Europos kaimynystės politiką atsakingas Komisijos narys Štefanas Füle pareiškė, kad „šia parama Europos Komisija remia Alžyro įsipareigojimą daryti pažangą paveldo ir transporto srityse. Alžyre yra daugybė istorinių vietų ir mūsų nauja parama padės šį neįkainojamą paveldą apsaugoti. Ir kultūros paveldo, ir transporto srityse teikdami paramą, pabrėšime mokymo ir įsidarbinimo svarbą jaunimui.“

Pagal 2011 m. metinę veiksmų programą vėliau bus skirta antroji įsipareigojimo dalis (23,5 mln. eurų), kurios lėšomis siekiama padėti spręsti jaunimo užimtumo ir dalyvavimo visuomenės gyvenime klausimą.

Komisija priėmė dvi papildomas programas:

  • Alžyro kultūros paveldo apsaugos ir plėtojimo paramos programa (21,5 mln. eurų)

Ši programa skirta tam, kad padėtų kultūros paveldui tapti Alžyro ekonomikos vystymosi ir žmogaus raidos priemone. Laikomasi požiūrio, pagal kurį sutelkiami visi dalyviai ir sektoriai, kurie rūpinasi šalies kultūros paveldu. Jie susiję su šio paveldo nustatymu, apsauga, valdymu ir plėtojimu. Bandomųjų projektų vietovėse bus surengti mokymai vietoje.

  • Transporto sektoriaus paramos II-oji programa (13 mln. eurų)

Europos Komisija remia transporto sektorių nuo 2006 m. Transporto sektoriaus II-ąja programa bus toliau remiama šalies sektorių strategija, ES teisyno integravimas saugumo ir reglamentavimo srityse, taip pat meteorologijos institucijų stiprinimas aviacijos ir jūrų transporto sektoriuose.

Pagal 2005 m. su ES pasirašytą asociacijos susitarimą Alžyrui 2011–2013 m. skirtas 172 mln. eurų finansinis paketas, kuris finansuojamas iš Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės.

Daugiau informacijos

ES ir Alžyro santykiai:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/algeria/algeria_en.htm

Europos kaimynystės politika:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar