Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Nová evropská podpora pro kulturní dědictví a dopravní odvětví v Alžírsku

V Bruselu 17. srpna 2011 – Evropská komise dnes přijala akční program na rok 2011 ve prospěch Alžírska odpovídající hodnotě 34,5 milionu EUR Tyto programy umožní posílit partnerství mezi Evropskou unií a Alžírskem. Konkrétně, cílem prvního projektu bude zvýšit ochranu a hodnotu alžírského kulturního dědictví. Zvláštní pozornost bude věnována zejména jeho zmapování a poznávání (inventarizaci), ochraně (nástrojům ochrany) a zhodnocení (správní nástroje a pilotní projekty) formou metodiky, vybavení a proškolení. Touto cestou má projekt rovněž otevřít profesní možnosti pro mladé lidi bez kvalifikace, zejména v podobě učňovských míst a praktických škol.

Druhý projekt pomůže zavedení nové strategie pro dopravu v Alžírsku, a to včetně modernizace ministerstva dopravy. Má podpořit aktualizaci právních a správních předpisů, orgány pověřené bezpečností dopravy a přispět k profesionalizaci tohoto odvětví.

Štefan Füle, komisař odpovědný za rozšíření a evropskou politiku sousedství, prohlásil: „Podpora Komise stimuluje vůli Alžírska k pokroku v oblasti kulturního dědictví a dopravy. Alžírsko má bezpočet historických památek a cílem naší nové podpory je toto cenné dědictví ochránit. V oblasti kulturního dědictví stejně jako v odvětví dopravy bude naše podpora klást důraz na význam vzdělávání a na pracovní možnosti pro mladé lidi“.

Druhý závazek, který odpovídá 23,5 milionu EUR, bude k akčnímu programu na rok 2011 připojen později s cílem reagovat na problémy související se zaměstnaností a s účastí mladých lidí ve společnosti.

Komise přijala tato dvě opatření:

  • Program na ochranu a zhodnocení kulturního dědictví v Alžírsku (21,5 milionu EUR)

Tento program má doprovázet zúročení kulturního dědictví jakožto nástroje hospodářského a lidského rozvoje v Alžírsku. Je tak zahájen přístup, jenž začleňuje všechny aktéry a odvětví, jichž se kulturní dědictví týká. Tyto subjekty jsou zapojeny do zlepšování informovanosti o kulturním dědictví a do jeho ochrany, správy a zhodnocení. Na pilotních místech jsou provozovány praktické školy.

  • Program na podporu odvětví dopravy II (13 milionů EUR)

Evropská komise podporuje odvětví dopravy od roku 2006. Program na podporu dopravy Transports II i nadále podporuje posilování odvětvové strategie této země, začleňování acquis Evropské unie v oblasti bezpečnosti, regularizace a využívání meteorologie pro letecké a námořní odvětví.

Alžírsko v rámci dohody o přidružení s EU podepsané v roce 2005 využívá celkové částky na léta 2011–2013 ve výši 172 milionů EUR, která je financována prostřednictvím evropského nástroje sousedství a partnerství.

Pro bližší informace se obraťte na:

EU – Alžírsko:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/algeria/algeria_en.htm

Evropská politika sousedství:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktní osoby :

Michael Mann (+32 22999780)

Anca Paduraru (+32 22966430)


Side Bar