Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA FI ET LT LV PL

Europeiska kommissionen- Pressmeddelande

EU-kommissionen föreslår en ny förordning för en hållbar förvaltning av Östersjölax

Bryssel den 12 augusti 2011 – EU-kommissionen har lagt fram sitt förslag till en ny förordning från rådet och Europaparlamentet om att upprätta en flerårig plan för en hållbar förvaltning av Östersjölax.

Vetenskapliga utlåtanden visar att bestånd i en del av Östersjöns cirka 30 vildlaxälvar befinner sig utanför säkra biologiska gränser och riskerar genetisk utarmning. En icke-bindande förvaltningsplan som upprättades av Internationella fiskerikommissionen för Östersjön 1997 upphörde att gälla 2010. Utan en ny plan kommer den framtida förvaltningen av beståndet att sakna tydliga mål samt lida brist på förutsägbarhet för fiskare och turistföretag.

Som svar på detta föreslår EU-kommissionen en ny flerårig förvaltningsplan för Östersjölax. Förslagets mål är ett hållbart utnyttjande av hela laxbeståndet i Östersjöälvarna och således att säkerställa bevarandestatusen för hela Östersjöbeståndet. De särskilda målen i den nya förordningen syftar till att säkerställa

  • att Östersjöns laxbestånd utnyttjas på ett hållbart sätt enligt principen om maximal hållbar avkastning, och att

  • den genetiska integriteten och mångfalden bevaras när det gäller Östersjöns laxbestånd.

När förordningen väl har trätt i kraft kommer den att bereda vägen för ett utnyttjande av Östersjölaxen som ligger i nivå med den maximala hållbara avkastningen. När de nödvändiga förvaltningsåtgärderna är på plats kommer Östersjölaxfisket att fortsätta att ge arbetstillfällen och inkomster i regionen i flera år framåt, säger Maria Damanaki, kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske.

Bakgrund

De viktigaste åtgärderna i denna fleråriga plan är följande:

  • Tydliga mål ska fastställas (t.ex. 75 % potentiell smoltproduktion i varje vildlaxälv inom tio år efter det att förordningen har trätt i kraft).

  • Totala tillåtna fångstmängder (TAC) ska omfatta allt havsfiske, inklusive fångster av fartyg som inte är fiskefartyg men som används för fritidsfiske.

  • EU-länderna har en skyldighet att fastställa och genomföra tekniska bevarandeåtgärder, som områden och perioder med fiskeförbud för att skydda migrerande lekmogen fisk i sina kustvatten, senast 24 månader efter planens ikraftträdande.

  • En utfasning av utsättningen av lax i älvar med skapade hinder och där det inte finns möjligheter för en återetablering av självförsörjande vildlaxpopulationer, detta för att skydda de vilda beståndens genetiska mångfald.

  • Som en bevarandeåtgärd för det vilda laxbeståndet ges ekonomiskt stöd från Europeiska fiskerifonden för direkt utsättning i älvar där det finns möjlighet för självförsörjande vilda laxpopulationer.

Förslagets mål är förenliga med EU:s miljöpolitik, särskilt målen för livsmiljödirektivet, ramdirektivet om vatten och ramdirektivet om en marin strategi, och det förväntas återupprätta Östersjöns laxbestånd och säkerställa dess hållbara utnyttjande.

Förslaget är baserat på vetenskapliga rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet (Ices) när det gäller miljöparametrar, finska Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och bedömningar och rekommendationer från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).

Mer information:

Förslaget till en ny förordning om upprättande av en flerårig plan för en hållbar förvaltning av Östersjölax:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_sv.htm

Rekommendationer och bidrag till samrådsförfarandet:

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/baltic_salmon/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar